တၢ်မၤစၢၤဟဲလၢယွၤ ~ Our Help Comes From The Lord

လါအီကူး ၂၁, ၂၀၂၁

တၢ်မၤစၢၤဟဲလၢယွၤ 

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၃, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၄, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၅, ၁ကရံၣ်သူး ၁၄:၂၀-၄၀, ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၁:၁-၈ 

ဒီးစီၤအၤစါကိးထီၣ်ယွၤကစၢ်ဒီးစံး၀ဲဒၣ်, ယွၤဧၢ, လၢအအါမ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢအစှၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, နမၤစၢၤတၢ်ဒ်သိးသိးလီၤ. မၤစၢၤပှၤတက့ၢ်, ယွၤပကစၢ်ဧၢ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပသန့ၤပသးလၢနၤ, ဒီးပလဲၤထီဒါပှၤဂီၢ်မုၢ်ဖးဒိၣ်အံၤလၢနမံၤလီၤ. ယွၤဧၢ, နမ့ၢ်ပကစၢ်လီၤ. မ်ပှၤကညီအသုတမၤနၢၤနၤတဂ့ၤ.” 
၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၄:၁၁ 

ယဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢမိၢ်ပၢ်လၢအမၤတၢ်လၢကစၢၢ်ခံကလိကျါလၢတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်မူ ကီဝဲဒိၣ်မးခီဖျိပတလဲၤမၤဘၣ်တၢ်လၢပတၢ်မၤလီၢ်လၢတၢ်သဘျ့အပူၤအဃိလီၤ. သုးပဒိၣ်တဖၣ်မၤတံာ်တာ်ပှၤထီ ဘိဒီးလၢပဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်အကပၤအဝဲသ့ၣ်ပာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအပူၤယမိယပါဘၣ်လဲၤမၤ တၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၀၅, လါဒံၣ်စဲဘၢၣ်န့ၣ်, ယပါယီၢ်ဘၣ်မ့ၣ်ပိၢ်ဒီးစူးကွံာ်အသးခီဖျိသွံၣ်ယွၤလီၤတလၢကွံာ်အခၢး တချုးအဝဲတၢ်ဆှၢအီၤလၢတၢ်ဆါဟံၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. မိမိကဲထီၣ်မုၣ်ကမဲလၢကဘၣ်ကွၢ်ထွဲက့ၤပဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဖိလွံၢ်ဂၤ န့ၣ်လီၤ. အဒိၣ်ကတၢၢ်အဝဲအိၣ်ဒီးသးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢကဘျါက့ၤဝဲကီဒိၣ်မးခီဖျိထံၣ်ဘၣ်ဝဲပါပၢ်အတၢ်သါလၢ ခံကတၢၢ်ဖဲအဝဲဘၣ်ဒိဆါနးနးကလဲာ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ထီဘိအဝဲဖုးပၢၢ်ထီၣ်လၢမုၢ်နၤခီဖျိထံၣ်မှံက့ၤဝဲတၢ်မၤ အသးဒီးပါပါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲကဘၣ်ကွၢ်ဒိၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤနးဒိၣ်မးဒီးကဘၣ်လဲၤလၢကစၢၢ်ကျါထဲတဂၤမ့ၢ်ပိာ်မုၣ် အဃိမ့ၢ်တၢ်လီၤပျံၤလၢအဝဲအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢပှၤဂၤအဆၢကတီၢ်ဘၣ်တၢ်ပဲာ်အၢပဲာ်သီ အီၤခီဖျိအဝဲမ့ၢ်မုၣ်ကမဲအဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်မူအံၤကီမးဘၣ်ဆၣ်ပဘၣ်ဘါထုကဖၣ်န့ၢ်လၢမိအဂီၢ်အါအါဒ်သိး အဝဲအသးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်တဖၣ်ကကိညၢ်လီၤန့ၣ်လီၤ. အဒိၣ်ကတၢၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤန့ၢ်ပှၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိလံၤ တဖၣ်လၢဟဲပာ်ဖျါထီၣ်အသးလၢနီၢ်ခိခီဖျိဟဲမံၤစၢၤပှၤ, ဟဲအိၣ်သကိးပှၤလၢအါလါတဖၣ်အပူၤဒၣ်လဲာ်လီၤ. ယွၤအ ဘျုးဒီးအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်အဲၣ်တၢ်သးအိၣ်အဃိ, မိမိအိၣ်မုာ်ထီၣ်က့ၤဝဲဒီးဆၢထၢၣ်ကဲက့ၤဝဲလၢကအုၣ်အသး လၢယွၤအပှၤကညီအမဲာ်ညါကဲဝဲဖဲခံနံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. အဝဲအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲစံးဝဲလၢ ‘ယမ့ၢ်တမၤလိဘၣ် လာ်စီဆှံဒီးယမ့တမ့ၢ်ဘၣ်ပှၤခရံာ်ဖိအဃိ, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ယကမၤသံလီၤတ့ၢ်ယသးလံန့ၣ်လီၤ.’ ယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢအမၤစၢၤပှၤဒီးမၤမုာ်ထီၣ်ပှၤဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်သးမံတသ့လၢၤနီတစဲးအခါဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ပဖးဘၣ်လၢယွၤမၤစၢၤတ့ၢ်အပှၤဂီၢ်မုၢ်ပှၤစီဆှံလၢလံာ်စီဆှံအပူၤဖဲအဝဲသ့ၣ်ကိးထီၣ်အီၤအခါန့ၣ်လီၤ. တမ့ၢ် ထဲလၢလံာ်စီဆှံအပူၤဧိၤဘၣ်. ယွၤမၤစၢၤအဖိအလံၤဖဲလၢပတၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ်အဆၢကတီၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. လိၣ်ဒၣ်လၢပကဘၣ်သန့ၤပသးလၢအီၤလီၤ. မ့ၢ်ပကိးထီၣ်အီၤလၢပသးဒီဖျၢၣ်လံစ့ၢ်ဧါ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢပစံးဘျုးနၤလၢနတလဲၤသဒၣ်ပှၤဖဲပဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢနၤအခါန့ၣ်လီၤ. သိၣ်လိဘၣ်နပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် လၢကသန့ၤအသးလၢနၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်မုၣ်န့ၢ်တၢ်မုာ်
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 21, 2021

OUR HELP COMES FROM THE LORD

Bible in a Year: 2 Chronicles 13, 2 Chronicles 14, 2 Chronicles 15;
1 Corinthians 14:20-40; Psalm 101: 1-8

Then Asa called to the Lord his God and said, “Lord, there is no one like you to help the powerless against the mighty. Help us, Lord our God, for we rely on you, and in your name we have come against this vast army. Lord, you are our God; do not let mere mortals prevail against you.”  
2 Chronicles 14:11 NIV

I grew up in a family that worked in the mountain area for gardening for our daily survival.  Life was hard since we did not get to go to work freely. Burmese military always harmed us or put landmines around our garden. With fear, my parents had to go to work. On December 31, 2005, Dad died when he stepped on a landmine. He bled to death before reaching hospital. Mom became a widow who had to take care of her four children. Moreover, she was emotionally injured when she saw the suffering of my Dad before his last breath. She would wake up in the middle of the night and cry thinking about everything that happened to Dad. She had to take care of us with so many struggles. As a woman, it was hard for her to go to our garden alone. When she asked for help from men in our neighbors, she was criticized badly since she was a widow. Life was hard but we sincerely prayed for our Mom to be healed from the emotional pain she had to go through. The biggest blessing was that God prepared church members who came to comfort us by their presence, support and sleeping over with us for months. With the support and love from the church and the grace of God, Mom was able to stand in front of people to testify and preach the Word of God after two years. She said that if she had not learned the Bible and was not a Christian, she might have killed herself. God is our helper and He comforts us when the world cannot give us any satisfaction. 

Reflection

We have read in the Bible that God helped and delivered His people when they cried out to Him. That does not happen only in the Bible. God helps his children when they are hopeless. But we need to rely on him. Have we called out to him with all our hearts?

Prayer

Lord, we thank you for not leaving us when we ask for help. Please teach your people to rely on you. In Jesus’s name we pray. Amen.

Tharah Mu Nay Tar Mu
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand