တၢ်ပျဲတၢ်မူၤတၢ်ဘှီးဆှၢကမၣ်ပကျဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အမၢးလီၤ ~ Letting Alcohol And Drugs Lead Us Astray Is Foolish

လါအီကူး ၂၀, ၂၀၂၁

တၢ်ပျဲတၢ်မူၤတၢ်ဘှီးဆှၢကမၣ်ပကျဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အမၢးလီၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် -၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၀, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၁, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၂, 
၁ကရံၣ်သူး ၁၄:၁-၁၉, ကတိၤဒိ ၂ဝ:၁၅-၂၄ 

“စပံးထံန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤတရီတပါတၢ်, ဒီးသံးဧိၤဂာ်ဧိၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤတၢထီၣ်တၢလီၤတၢ်လီၤ. ဒီးကယဲၢ်ပှၤလၢ အလဲၤကနူၤက့ၤကပၤလၢအဃိန့ၣ်ကူၣ်တၢ်တသ့ဘၣ်.” 
ကတိၤဒိ ၂ဝ:၁

လၢယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲဟံၣ်ဖိဃီဖိအပူၤန့ၣ်, ယအိၣ်ဒီးယပုၢ်ဒ့ခွါတဂၤလီၤ. ယပုၢ်ဒ့ခွါမ့ၢ်ပှၤလၢအဂ့ၤတဂၤ, အဲၣ်ယၤ, ပာ်ကဲယၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, တုၤမ့ၢ်အအီထီၣ်သံး, အီတၢ်မူၤတၢ်ဘှီးန့ၣ်, ကွၢ်ယၤလီၤဂာ်လၢအဒုၣ်အဒါ လၢအအၢကတၢၢ်တဂၤလီၤ. အဝဲဃ့မၤသံယၤလၢယမိၢ်ယပၢ်, ထူတံၢ်ယီၢ်တံၢ်ယၤ, ယူာ်ဃီၤကျိလၢယအိၣ်, မိပါလၢ တြီအီၤဒၣ်လဲာ်ကမၤသံဃုာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲအအီသံးအဆၢကတီၢ်, အဝဲကဲထီၣ်ပှၤအမၢးကတၢၢ်တဂၤ, ကဲထီၣ်ပှၤဒိၣ်စိ ဒိၣ်ကမီၤလၢဟံၣ်ပူၤဃီပူၤ, လၢမိၢ်ပၢ်ဒီးဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခဲလၢာ်အဖီခိၣ်, တုၤဒၣ်လဲာ်မိၢ်ပၢ်ဒီးဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်တဲဆၢအီၤတ ဘူၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ယၤန့ၣ်, ယတပျံၤအီၤဘၣ်. တဘျီလၢ်လၢ်လၢ, ယပုၢ်ဒ့ခွါအံၤမ့ၢ်အီသံးဒီးဂဲၤပျုၢ်န့ၣ်, ယဂဲၤဆၢထၢၣ်တဲအီၤဒီးထီဒါအီၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ယပုၢ်ဒ့ခွါအံၤကွၢ်ယၤတမုာ်ဘၣ်. အဲၣ်ဒိးမၤသံယၤ ခဲအံၤခဲအံၤန့ၣ်လီၤ. လၢဟံၣ်ပူၤဃီပူၤတၢ်မ့ၢ်အိၣ်လၢအိၣ်ပှဲၤဘၣ်ဆၣ်, နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးပှၤအီသံးဖိတဂၤန့ၣ်, နဟံၣ်တမုာ်, နသးတမုာ်နီတဘျီဘၣ်. လၢယဟံၣ်ကပၤ, ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဒူၣ်, ခီဖျိလၢမိၢ်ပၢ်အီသံးအဃိ, အဟံၣ်အဃီလီၤပှီၢ်, တၢ်အီၣ်တၢ်အီတအိၣ်ဘၣ်. အဖိအဒိၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဟးထၢတၢ်တဃၣ်, ဒီးဆါဝဲ, ဝံၤလဲၤပှ့ၤအီၣ်ခီနီဒီးဟဲက့ၤအီၣ်ဝဲဒီး အဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်, ဒီးမၤဝဲဒ်န့ၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်ဃီလၢအသူတၢ်မူၤတၢ်ဘှီးမၤဘၣ်ဒိဆါက့ၤအဖိအတၢ် ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဒီး အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအံၤမ့ၢ်တၢ်အနီၢ်ကီၢ်လၢယလဲၤခီဖျိဒီးယထံၣ်ဘၣ်အီၤလၢယမဲာ် န့ၣ်လီၤ. အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒံးတဂၤ, အဝဲအီတၢ်မူၤတၢ်ဘှီးဒီးကွၢ်ဝဲအမိၢ်လီၤဂၤလၢတၢ်တဃၣ်ဒီး တီၢ်ဝဲအမိၢ်ဘူးလၢ ကသံန့ၣ်လီၤ. အဝဲအံၤမ့ၢ်တၢ်လၢအတၤတၢ်ဒီးပှၤလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤန့ၣ်လီၤ. လၢပဟံၣ်ပူၤ, ပှၤတဂၤလၢ အသူတၢ်မူၤတၢ်ဘှီးန့ၣ်, အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးခဲလၢာ်ဆီတလဲက့ၤဆူပှၤအသီတဂၤဒီးပှၤအမၢးတဂၤလီၤ. (လံာ်ကတိၤဒိ ၂ဝ:၁) သိၣ်လိပှၤလၢ “စပံးထံန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤတရီတပါတၢ်, ဒီးသံးဧိၤဂာ်ဧိၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤတၢထီၣ် တၢလီၤတၢ်လီၤ. ဒီးကယဲၢ်ပှၤလၢအလဲၤကနူၤက့ၤကပၤလၢအဃိန့ၣ်ကူၣ်တၢ်တသ့ဘၣ်.” မ်ပဟးဆှဲးတၢ်မူၤ တၢ်ဘှီးန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲလံာ်စီဆှံဒီးတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီးခရံာ်ဖိတဝၢတဖၣ် မၤစၢၤ ပှၤအိၣ်လၢတၢ်မူၤတၢ်ဘှီးတဖၣ်အစိကမီၤအဖီလာ် ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ကသ့လၢကျဲမနုၤလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ဧၢ, မၤစၢၤယၤဒ်သိးယကသ့အဲၣ်ပှၤလၢအသူတၢ်မူၤတၢ်ဘှီးတဖၣ်ဒီးဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢအဂီၢ် ဒ်သိးအကထူၣ်ဖျဲး လၢတၢ်ခံးအစိကမီၤတဖၣ်အံၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်၀ါန့ၢ်ဖီ
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 20, 2021

LETTING ALCOHOL AND DRUGS LEAD US ASTRAY IS FOOLISH

Bible in a Year: 2 Chronicles 10, 2 Chronicles 11, 2 Chronicles 12;
1 Corinthians 14:1-19; Proverbs 20:15-24

“Wine is a mocker and beer is a brawler. Whoever is led astray by them is not wise.”
Proverbs 20:1 WEB

In my family we have a brother. Under normal circumstances, he is loving and respectful towards me. However, when he is intoxicated, he looks at me like I am his worst enemy. He told my parents he would kill me. He would kick me and even point a gun at me. Even my parents who tried to stop him were not safe. When he is under the influence, he becomes a very foolish person and a bully towards his parents and siblings to the point where the family is afraid of him. But, I am not afraid of him. I reason or oppose him when he acts foolishly. Therefore, he does not like me much. He often wants to kill me. Even if a home has everything, if we have a person with addiction, that home is never a happy home.  My next-door neighbor also has a similar problem. The parents abuse alcohol. Their house is dilapidated. They do not have food. The older children have to garbage-pick to fish for recyclable items, sell them, buy food, and share with the young siblings. They have to do the same thing everyday. Homes struggling with alcohol and drug abuse hurt the development of the children and their rights to education. There is also another case where a person high on drugs experienced hallucination and beat his mother to near-death thinking she was a ghost.  These are the challenges we face today. In our homes, we see a person abusing alcohol and drugs morphing into someone totally different and utterly foolish. Proverb 20:1 teaches us, “Wine is a mocker and beer is a brawler. Whoever is led astray by them is not wise.” Let us refrain from using alcohol and drugs! 

Reflection

How can churches and Christian communities help those struggling with addiction and their families?

Prayer

Dear God, teach us to love those who abuse alcohol and drugs and pray for them to be delivered from the influence of the addiction. In Jesus’ Name we pray, Amen.

Tharah Mu Wah Nay Paw
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand