တၢ်ဃ့ၢ်လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်သးဒ့ဒီ ~Run Without Doubt

လါအီကူး ၁၅, ၂၀၂၁

တၢ်ဃ့ၢ်လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်သးဒ့ဒီ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၄, 
၂ ကွဲးနီၣ်တၢ် ၅:၁, ၁ကရံၣ်သူး ၉:၁၉-၂၇, ၁ကရံၣ်သူး ၁ဝ:၁-၁၃, ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉ရ:၁-၁၂.

“မ့ၢ်သုတသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢပှၤလၢအဃ့ၢ်သတြီၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်, ဃ့ၢ်ခဲလၢာ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပှၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မ့ၢ်ထဲ တဂၤဧိၤန့ၣ်ဘၣ်ဧါ. ဒ်သိးသုကန့ၢ်တၢ်ဒီး ဃ့ၢ်ဒ်န့ၣ်သိးတက့ၢ်.
၁ကရံၣ်သူး ၉:၂၄

ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူးဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ဝဲ ပှၤအံၣ်စ်မံၣ်ယၢ်ဖိအတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲတဖၣ်, ပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဃ့ၢ်လၢဘၣ်တၢ်မၤ အီၤ ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဒိၣ်စ့ၤ လၢအတအိၣ်စီၤစုၤကဲာ်ဆိးဒီးဝ့ၢ်ကရံၣ်သူးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး, အဝဲဒုးပလီၢ်စ့ၢ်ကီးဝဲ ပှၤကရံၣ်သူးဖိ, ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဃ့ၢ်သတြီၤလၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤ ဘၣ်ဃးဒီးယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်အတၢ်အိၣ်မူတၢ်လဲၤခီဖျိန့ၣ်လီၤ. 

ဒ်ယမ့ၢ်ပှၤပတီၢ်မုၢ်ဖိတဂၤအသိး, အိၣ်မူဘၣ်လၢ ကစၢၢ်ခိၣ်ကလိကျါဒီးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးပှၤဟဲလီၤစၢၤလၢမိၢ်လုပၢ်လၢ်, ပှၤတစူၢ်က့ၤတနာ်က့ၤယွၤအကျါတဂၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ယလီၤဂာ်ဒီးပှၤဃ့ၢ်တၢ်ဖိတဂၤဆူခရံာ်အအိၣ် လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူအခိၣ်သလုးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်တၤတၢ်ဒီးယၤလၢကျဲအါဘိအပူၤ လၢယကတုၤဆူဖီတၢၣ်တုၤလၢခဲကနံၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ယကဲထီၣ်ပှၤခရံာ်ဖိအခီၣ်ထံးတဘျုးနံၣ်န့ၣ် ယမိၢ်ယပၢ် ယတံၤသကိး ဒီးဘူးတံၢ်တဖၣ်အသးတမုာ်ဒီး သးဘၣ်ဒိလၢယဃိဒိၣ်မး, ခီဖျိယမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအဃ့ၢ်ဆူယ့ၣ်ၡူး အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံနံၣ်အတီၢ်ပူၤ ယမိၢ်ယပၢ်တဆဲးကျၢယၤ ဒီးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤဘၣ်. သနာ်က့, ယအိၣ် ဒီးတၢ်သးစွံကတုၤလၢတၢ်ဃ့ၢ်လၢယဃ့ၢ်အီၤတခါအံၤ, ယကဃ့ၢ် အီၤတုၤလၢအကတၢၢ်တအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ကဒါ က့ၤဆူလီၢ်ခံဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤ ယသ့ၣ်ညါလၢတၢ်ဃ့ၢ်လၢယဃ့ၢ်အီၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤလၢကစၢ်ယွၤအမဲာ်ညါဒီး ယွၤအိၣ်ဒီးယၤဒီးခိၣ်ဖးလၢ ယကြၢးဒိးန့ၢ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လံ တနီၤလံန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်ဖးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲ ယမိၢ်ယပၢ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးဘူးတံၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢကကဲထီၣ် ပှၤခရံာ်ဖိအဂီၢ်ကီဒိၣ်မးဘၣ်ဆၣ် ခဲအံၤအဝဲသ့ၣ် ခဲလၢာ်ကဲထီၣ်ပှၤခရံာ်ဖိယံာ်ဃိးနံၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ယစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤလၢ ဒုးထံၣ်န့ၢ်ယၤတၢ်ဃ့ၢ်အတၢ်မၤနၢၤ အပနီၣ် ဒ်ယဆၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်အသိးဒီးယသးခုဘၣ်လၢယွၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ပကဃ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်သးဒ့ဒီ အပူၤဒီး တတုၤဆူဖီတၢၣ်အိၣ်ဝဲ, ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပမ့ၢ်ဃ့ၢ်တၢ်လၢ တၢ်သးစွံကတုၤအပူၤဒီးပတုၤဆူဖီတၢၣ်သ့ဝဲ သပှၢ်တၢၢ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်သးဒ့ဒီမနုၤတဖၣ်မၤတံာ်တာ်နတၢ်ဃ့ၢ်လဲၣ်. လၢနကအိၣ်ဒီးတၢ်သးစွံကတုၤ လၢနကတုၤဆူဖီတၢၣ်အဂီၢ် နကဘၣ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အါထီၣ်လၢနီၢ်သးတခီဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤမၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကဃ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်သးစွံကတုၤအပူၤလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်သးဒ့ဒီဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်တၤတၢ်ဒီးပှၤမ့ၢ်အိၣ်လၢကျဲအါဘိဘၣ်ဆၣ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်ပသးလၢပကမၤနၢၤကွံာ်အီၤဒီးဃ့ၢ်တုၤလၢပဖီတၢၣ် ကိးဂၤဒဲးန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်အဲၣ်န့ၢ်မူ
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 15, 2021

RUN WITHOUT DOUBT

Bible in a Year: 2 Chronicles 1, 2 Chronicles 3, 2 Chronicles 4,
2 Chronicles 5:1; 1 Corinthians 9:19-27, 1 Corinthians 10:1-13; Psalm 97:1-12

“Don’t you know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run like that, that you may win.”
1 Corinthians 9:24 WEB

The apostle Paul reminded people about sports competitions held in Isthmian Games, including a race, on the isthmus not too distant from the city of Corinth. On the same account, Paul reminded the Corinthians of the race of life. This in turn reminds me of the race I have been running in my life.

As an ordinary person, I grew up in the mountains. My parents practiced animism among other nonbelievers. As a result, I had to run a race to Christ to receive the crown of life. In running to win my goal, I encounter plenty of challenges in many aspects until today. After professing my faith to Christ and becoming a believer, my parents, relatives and friends felt resentful towards me because I was running to Christ. For two years, my parents would not talk to me or support me. But, I was determined that I would continue to run my race without ever looking back. Now I know that the race I am running is good in God’s sight because he has blessed me and already awarded me with some prizes.  Although it was extremely difficult for my family and relatives to come to Christ, it happened and they have been believers for eight years now. I thank God for letting me witness the signs of victory that I longed to see. I rejoice in the Lord. Perhaps doubts are interfering with your race to the goal, but if you keep running with perseverance surely victory will be yours.  

Reflection

What sorts of doubts are distracting you on your racecourse? To be determined to reach your goal, in what ways do you need to be better-fit spiritually?

Prayer

Dear God, please help us to run with perseverance without doubt. On the racecourse filled with challenges, please strengthen our hearts so we can win and secure victory. In Jesus’ Name we pray, Amen.

Tharah Eh Nay Moo
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand