တၢ်ဃူတၢ်ဖိးမၤလၤကပီၤယွၤ ~ Unity Brings Glory To God

လါအီကူး ၃၀, ၂၀၂၁

တၢ်ဃူတၢ်ဖိးမၤလၤကပီၤယွၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၅:၂၀-၂၇, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၆,
၂ကရံၣ်သူး ၃:၇-၁၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၄:၁၉-၃၀

‘‘မ်ယွၤအလၤကပီၤကအိၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်, မ်ယွၤကသးခုလၢအမၤတၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၄:၃၁

တၢ်ကတိၤဖိတဘီဟဲနုာ်လၢယနၢ်ပူၤဒ်အံၤ, ‘‘ယလီကီက့ၤယဖိမုၣ်ဒိၣ်မးလီၤ’’ ဖဲဘၣ်တနံၤ ပလဲၤဟးအိၣ်သကိးမုၢ်ဂၢ် တဂၤဒီးကတိၤသကိးတၢ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်မုၢ်ဂၢ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲတဲဘၣ်ယၤ လၢဖိမုၣ်တဂၤလၢအလဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဖိမုၣ်တဂၤအိၣ်မူယုၤသါအဆၢကတီၢ်န့ၣ် သါအ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်သး, သါဃါအီၤ, ဆိၣ်အီၤ, ကလာ်ဘဲးဘီးအီၤဘၣ်ဆၣ်, တုၤမ့ၢ်သံသဒၣ်ကွံာ်အီၤလၢတဖျးမဲာ်အတီၢ်ပူၤသတးဒီး, လီကီဘၣ်က့ၤဝဲဒီးလၢ တၢ်သယုၢ်သညိအပူၤ ထံၣ်မှံဘၣ်က့ၤဝဲ ဖိတဂၤအတၢ်ကဲဘျုးကဲဖှိၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်လီၤ. သနာ်က့မၤတဘၣ်လၢၤဘၣ်. လဲၤပူၤကွံာ်လံန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိဖဲပအိၣ်မူဘၣ်ဒံးလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ အဆၢ ကတီၢ်န့ၣ်, ပဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ကဘၣ်အိၣ်လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, တၢ်နၢ်ပၢၢ်ဆီၣ်လီၤသးလၢတဂၤဒီးတဂၤအဖီခိၣ် တကးဘၣ်, ပတၢ်ထံၣ်ပတၢ်ဆိမိၣ်ပတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး ကဘၣ်မ့ၢ်တၢ် လၢအဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စး ဒ်သိးယွၤအလၤ ကပီၤကအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢဟီၣ်ခိၣ်မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်တစိၢ်ဖိလီၤ. ပမ့ၢ်ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တ ဖၣ်ဒ်ပကိးလီၤပသးလၢခရံာ်ဖိလံၤပျဲၢ်ဘီၣ်တံၢ်နီၢ်အသိး, ဒ်ခရံာ်အိၣ်မူယုၤပှၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, ဒ်ပၢ်အလၤကပီၤ ကဖျါအဂီၢ်, မ်ပအိၣ်မူလီၣ်ဖျါထီၣ်ယွၤအလၤကပီၤဆှံဆှံတက့ၢ်. ကစၢ်ယွၤနာ်န့ၢ်ပှၤဒီးဃုထၢပှၤလၢအလၤကပီၤ ကအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယွၤကွၢ်လီၤအတၢ်တ့တဖၣ် အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး အတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်, မ်အကမ့ၢ် တၢ်သးခုလၢအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. လံာ်စီဆှံတဲဘၣ်ပှၤ, ‘‘ဒီပုၢ်ဝဲၢ်အိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢအသးတဖျၢၣ်ဃီအံၤ, ဂ့ၤဆံးဒိၣ်လဲၣ်, ဒီးမုာ်ဆံးဒိၣ်လဲၣ်ဆံးဒိၣ်လဲၣ်န့ၣ်ကွၢ်ကွၢ်တက့ၢ်’’ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၃:၁) ဒီး ‘‘လၢတၢ်အံၤ, သုအဲၣ်လိာ်ကွံလိာ် သုသးအဃိဒီး, ပှၤခဲလၢာ်ကသ့ၣ်ညါလၢသုမ့ၢ်ယပျဲၢ်ယဘီၣ်လီၤ’’ (ယိၤဟၣ် ၁၃:၃၅). ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်ဒံးအခါ, မ်ပဃုဒီးပၢၤဃာ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢဟံၣ်ပူၤဃီပူၤ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤ, တၢ်တဝၢပူၤ, ဒီးမၤလၤကပီၤယွၤန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နကမၤဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးတၢ်လၢမတၤတဂၤလၢ တၢ်ဃုဒီးပၢၤဃာ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်  

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, ဒ်နနာ်န့ၢ်ပှၤ, ဃုထၢပှၤ, ပာ်လီၤပှၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤအသိး, မ်ပကမ့ၢ်နဖိလၢအဒုးလီၣ်ဖျါထီၣ်နလၤကပီၤအဂီၢ် မၤစၢၤပှၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ကမါဖီ
ညီၣ်ယွၣ်ကညီဘျၢထံ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် 
ကီၢ်လါ 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

August 30, 2021

UNITY BRINGS GLORY TO GOD

Bible in a Year: 2 Chronicles 35:20-27, 2 Chronicles 36; 2 Corinthians 3:7-18; Psalm 104:19-30

May the glory of the Lord endure forever; may the Lord rejoice in his works.”  
Psalm 104:31 NIV

When we visited a lady, we heard her say, “I wish my daughter would still be alive.” She started telling us about the passing of her daughter. This mother said that she fought with, scolded, and cursed at her daughter when she was alive. When the daughter died suddenly, she regretted and remembered how her daughter was a blessing to the family. She missed her daughter very much, but it was too late and there was nothing she could do. Therefore, it is important for family members to live together in love, understanding, and humility, but also adopt a mindset and heart that seek to glorify God. Life on earth is only temporary. We, who call ourselves followers of Christ, must lead a life that shines the glory of God just as Christ spent His life for His Father’s glory. God believes in us and chooses us to live for His glory. May God rejoice when He sees the heart and work of His people. The scriptures tell us, “How good and pleasant it is when God’s people live together in unity” (Psalm 133:1), and, “By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another” (John 13:35).  When we still have time, let us seek and keep unity in our homes, our churches, and our communities.

Reflection

To seek and keep unity for God’s glory, with whom do you need to reconcile today?

Prayer

Dear Father God, as You trust in us, choose us, and put us on this earth, let us be Your children who live to glorify You. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Kamar Paw
Nyaung Ywa Karen Baptist Church
Myanmar