ဆံးယံာ်လဲၣ် ~How Long

လါအီကူး ၁, ၂၀၂၁

ဆံးယံာ်လဲၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၁, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၂:၁-၂၂,
ရိမ့ၤ ၁၄:၁၉-၂၃, ရိမ့ၤ ၁၅:၁-၁၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၄၆-၅၂

“ဆံးယံာ်လဲၣ်, ယွၤဧၢ, နကပာ်တဒၢနသးလီၤထူလီၤယိာ်စ့ၢ်ကီးဧါ. နသးထီၣ်ကအီၣ်တၢ်ဒ်မ့ၣ်အူအသိးန့ၣ်ဧါ.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၄၆

ပှၤကွဲးထါပာ်ဖျါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်လၢအဝဲဒၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဝဲဒၣ်လၢအသးသမူအတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် လီၤ. အါစုအါဘျီ, ပတၢ်အိၣ်မူအပူၤပကဘၣ်လဲၤခီဖျိဘၣ်ဝဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအခံးသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ န့ၣ်အဆၢကတီၢ်, ပကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ်ဒ်သိးကမၤစၢၤပှၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ပပလၢၢ်ဘၣ်ဝဲဒၣ် လၢကစၢ်ယွၤအိၣ်ယံၤဒီးပှၤန့ၣ်လီၤ. ပဆၢဒိးန့ၢ်တၢ်စံးဆၢသ့ၣ်တဖၣ်လၢကစၢ်ယွၤအအိၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ပတဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်စံးဆၢနီတမံၤလၢကစၢ်ယွၤအအိၣ်ဘၣ်. လၢတၢ်သူၣ်ဆံးသးဆံးအပူၤ, ပဆိကမိၣ်ဝဲဒၣ်ခီဖျိပတၢ်ဒဲးဘးဒိၣ်ဝဲ အါဝဲအဃိ, ကစၢ်ယွၤလဲၤသဒၣ်ကွံာ်ပှၤလံန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ်, ပသးသမူဖိအံၤလီၤဂာ်မးဒ်ကဘီဖိလၢပီၣ် လဲၣ်ယိာ်အပူၤဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးကလံၤမုၢ်တွၤသ့ၣ်တဖၣ်ဘူးတ့ၢ်မးလၢကဘီဖိအံၤကလီၤဘျၢကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ်, ပမုၢ်လၢ်တၢ်ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ်ဒ်လၢကမၤစၢၤပှၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဖဲယလဲၤမၤလိတၢ်လၢကီၢ်ဖ့ၤလဖ့န်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၁၃, ယလဲၤဆူကီၢ်ဖ့ၤလဖ့န်ဒ်သိး ကလဲၤမၤလိအါထီၣ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယလဲၤမၤလိတၢ်အဆၢကတီၢ်, ယဘၣ်လဲၤခီဖျိဝဲ တၢ်ကီတၢ်ခဲအါမံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အဆိကတၢၢ်လၢယဘၣ်လဲၤခီဖျိဝဲမ့ၢ်, တၢ်မၤလိမၤဒိးဒီးတၢ်မၤလံာ်မၤလဲၢ်အသနၢၣ် န့ၣ်လီၤ. ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲယသ့ၣ်ညါလီၤယသးလၢဘၣ်ဃးဒီးအဲကလံးကျိာ်ဒီးတၢ်မၤလိမၤဒိးအပူၤ, ခီၣ်တဃာ်တ ဂ့ၤဝဲအါအါဘၣ်အဃိယဘၣ်ဂဲၤလိာ်ဝဲဒၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး, ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဝဲတၢ်ကီတၢ်ခဲဘၣ်ဃးတၢ်ရ့ လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးလၢပှၤကလုာ်ဂၤအသနၢၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ခီဖျိကျိၣ်စ့တၢ်ကီတၢ်ခဲဘၣ်ယၤအဃိမ့ၢ်ဂ့ၤဒီးအဒိၣ်ကတၢၢ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါမၤတံာ်တာ်ယၤဘူးတ့ၢ်မးလၢသးသမူကလီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲယဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ တမံၤလၢ်လၢ်အကတီၢ်လၢလီၢ်မံခိၣ်ထဲတဂၤပှဲၤဒီးမဲာ်ထံမဲာ်နိဒီးကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ယသံကွၢ် ကစၢ်ယွၤ, ‘‘ဆံးယံာ်လဲၣ်, ယွၤဧၢ, ဆံးယံာ်လဲၣ်’’ န့ၣ်လီၤ. အါစုအါဘျီ, ကစၢ်ယွၤတစံးဆၢပတၢ်ထုကဖၣ် တဘျီ ဃီဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, ကစၢ်ယွၤတပာ်တဒၢအသးဒီးပှၤလီၤထူလီၤယိာ်ဘၣ်. ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်ကစၢ်လၢအသးထီၣ်တၢ်ကီ, ဒီးစံၣ်ညီၣ်တၢ်တီန့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ်ကစၢ်လၢအဲၣ်ပှၤလၢတၢ်အဲၣ်အထူအယိာ်ဒီးပှ့ၤက့ၤပှၤလၢအသွံၣ်စီဆှံန့ၣ်လီၤ. မ်ပကကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူအအိၣ်လၢတၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးတၢ်နာ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤနတူၢ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤလဲၤသဒၣ်ကွံာ်နၤတဘျီဘျီဧါ. လၢတၢ်နာ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်အပူၤရ့ဒီးကစၢ်ယွၤ, လဲၤတၢ်ဒီးကစၢ်ယွၤခီဖျိတၢ်ဖးအကလုၢ်ကထါ, တၢ်ထုကဖၣ်ဒီးတၢ်မၤသကိးတၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, ပာ်တဒၢနသးဒီးယၤတဂ့ၤ, ပျၢ်ကွံာ်ယတၢ်ကမၣ်လၢအအိၣ်ဒီးယၤဒီးဒိကနၣ်ယတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်တ က့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မူဒါလၢပှဲၤ
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 1, 2021

HOW LONG

Bible in a Year: 1 Chronicles 11, 1 Chronicles 12:1-22; Romans 14:19-23, Romans 15:1-13; Psalm 89:46-52

“How long, Lord? Will you hide yourself forever? How long will your wrath burn like fire?”  
Psalm 89:46 NIV

The Psalmist expressed life experiences he encountered and emotions he felt. When we go through dark times in life, we often look up to God to help us. However, we sometimes feel that God is very distant. We long to receive answers from God, but He is silent. In discouragement, we might even feel that God has abandoned us because of our numerous sins. During that time, life feels like a boat going through the storms in the ocean about to sink. In desperation, we hope for God to quickly come and rescue us. 

I remember such a time when I studied in the Philippines for further theological studies in 2013. I faced countless challenges during that time. The study was extremely hard for someone with  a weak foundation in the English language. To catch up, I had to work extra hard. There were other challenges, such as relationships with those from other backgrounds and financial burdens. The hardest of all was when I was sick and almost died. Going through such hardship, I lay on the bed and lifted my eyes welled up with tears to the Lord. I said, “How long, O God, How long?” Many times God did not answer immediately. However, God did not hide forever. God is neither quick to anger nor hasty in judging. Because He is abounding in love, God redeemed us with His blood. Let us lift up our eyes to Him in faith and hope.

Reflection

Have you ever felt like God abandoned you? In faith and hope, have fellowship with God and go with Him through reading His word, praying, and working together in the church.

Prayer

Dear God, please do not hide yourself from me. Please forgive my iniquities and listen to my prayer. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Moo Dah Lae Bwe
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand