ကတဲာ်ကတီၤက့ၤယွၤအတၢ် ~ Take Good Care Of What Belongs To God

လါအီကူး ၂, ၂၀၂၁

ကတဲာ်ကတီၤက့ၤယွၤအတၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၂:၂၃-၄၀, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၃,
၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၄, ရိမ့ၤ ၁၅:၁၄-၃၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉ဝ:၁-၁၀

“ဒီးယွၤအတလါအိၣ်ဝဲလၢပှၤကံးတံးဖိစီၤဧိၤဘ့းအ့ဒိၣ်အဟံၣ်ပူၤန့ၣ်သၢလါလီၤ. ဒီးယွၤဆိၣ်ဂ့ၤစီၤဧိၤဘ့းအ့ဒိၣ် ဒီးအပှၤဟံၣ်ဖိခဲလၢာ်လီၤ.”
၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၃:၁၄.

တဘျီဘျီ, တၢ်လၢအိၣ်ဒီးပှၤတဖၣ်ပတဆိကမိၣ်ဒီးပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢပကကတဲာ်ကတီၤဒီးပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤအီၤဘၣ်န့ၣ် အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢညါပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လဲၤဒုးတၢ်ဒီးပှၤဖလ့ၡသးဖိတဖၣ်အကတီၢ်န့ၣ် လဲၤစိာ်ဃုာ်ဝဲဒီးယွၤအတလါစီဆှံလၢတၢ်ဒုးသုးအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယွၤအတလါစီဆှံလဲၤဃုာ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်, အဝဲ သ့ၣ်မၤနၢၤတၢ်ထီဘိလီၤ. ဘၣ်တဘျီ, လဲၤဒုးတၢ်ဒီး ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ဝဲလၢအဒုၣ်အဒါတဖၣ်အမဲာ်ညါ, ဒီးယွၤအတလါစီဆှံအံၤဘၣ်တၢ်က့ၤစိာ်က့ၤအီၤလၢအဒုၣ်အဒါတဖၣ်အစုပူၤန့ၣ်လီၤ. တုၤမ့ၢ်အဒုၣ်အဒါက့ၤစိာ်ယွၤ အတလါစီဆှံအံၤန့ၣ်ဒီးပာ်ဝဲလၢအခူအဝ့ၢ်တန့ၢ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဒီးဘၣ်ဆူးဘၣ်ဆါဝဲနးနးက လဲာ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဝဲသ့ၣ်က့ၤဆှၢကဒါက့ၤယွၤအတလါစီဆှံအံၤဆူပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်အထံအကီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပထံၣ် ဘၣ်လၢစီၤဒၤဝံးဒီးပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢတၢ်သူၣ်ခုသးခုအပူၤဟဲက့ၤစိာ်ဝဲဒၣ်တလါစီဆှံန့ၣ်လီၤ. စီၤဒၤဝံးဟဲက့ၤ စိာ်ယွၤအတလါစီဆှံဆူပှၤကံးတံးဖိစီၤဧိၤဘ့းအ့ဒိၣ်အဟံၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဃုထၢဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လီၤလီၤဆီဆီအံၤအဃိ, ပသ့ၣ်ညါသ့လၢ စီၤဧိၤဘ့းအ့ဒိၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢပှၤနာ်န့ၢ်အီၤ ဒီး ကဲဒိကဲတဲာ် အဂ့ၤတဂၤလၢ အပၢၤတၢ်ဂ့ၤ ဒီးဟံးန့ၢ်မူဒါစီဆှံလၢယွၤဟ့ၣ်လီၤအီၤဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤဧိၤဘ့းအ့ဒိၣ်ဒီး အဟံၣ်ဖိဃီဖိအိၣ်ဆိးလၢယွၤအဂီၤထံးသၢလါ ဒီး ပထံၣ်မှံသ့လၢအဝဲသ့ၣ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤ သးဝံၣ်စံးထီၣ် ပတြၢၤယွၤ လၢတၢ်ယူးယီၣ်ပာ်ကဲ ဒီး တၢ်သးခုန့ၣ်လီၤ. အကကီစ့ၢ်ကီးလၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် လၢ ကတြီဃာ်ကဟု ကယာ်, ပာ်ဒိၣ်ပာ်ကဲ, ပာ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်, ဒီး ဟ့ၣ်တၢ်လၤတၢ်ကပီၤ ဆူတလါစီဆှံအအိၣ်ဒ်အသူးအသ့ၣ်အိၣ်အသိး န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဘၣ်အသးလၢ စီၤဧိၤဘ့းအ့ဒိၣ် အတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ် တၢ်လၢအမ့ၢ်ယွၤအတၢ်အဃိ ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲအီၤဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးပှၤတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်, ပဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ပတံၤသကိး, ပတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢက စၢ်ယွၤဟ့ၣ်ဝဲနၤယၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအိၣ်ဒီးပှၤ ပမ့ၢ်ကတဲာ်ကတီၤ, ကဟုကယာ်အီၤဒီး, အံးထွဲကွၢ်ထွဲအီၤဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်, တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢယွၤ ပကဒိးန့ၢ်ဘၣ်သပှၢ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တနံၤအံၤယွၤဟ့ၣ်ယၤလၢတၢ်မနုၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢယကဘၣ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲအီၤ, ယကဘၣ်ကဟုကယာ်အီၤဒီးက တဲာ်ကတီၤအီၤလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, တနံၤအံၤသိၣ်လိပှၤလၢ တၢ်လၢနဟ့ၣ်လီၤပှၤတဖၣ်အံၤ ပကသ့ထံၣ်အီၤလၢအမ့ၢ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်  တဖၣ်, ဒီးပကသ့ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤအီၤဒီးပကသ့ကတဲာ်ကတီၤအီၤလၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်လၢၢ်လ့ကျၢၤထူ
ထံဂၢၢ်နံၤကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 2, 2021

TAKE GOOD CARE OF WHAT BELONGS TO GOD

Bible in a Year: 1 Chronicles 12:23-40, 1 Chronicles 13, 1 Chronicles 14; Romans 15:14-33; Psalm 90:1-10

“The ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house for three months, and the Lord blessed his household and everything he had.”  
1 Chronicles 13:14 NIV

Sometimes, we lack awareness and fail to appreciate some of the things we have in life. In the Old Testament, the Israelites carried the ark of God to the battlefield when they went to fight with the Philistines. Whenever they had the ark of God with them, they gained victory. One time when the Israelites went to fight, the enemy took the ark with them. But they could not keep it because troubles and sickness came upon them. So, they sent the ark back to the Israelites. David and the Israelites were overjoyed to bring back the ark of God. David brought the ark to the Gittite Obed-Edom and his family to host the ark in their home. To be entrusted with this sacred opportunity, Obed-Edom must have been a trustworthy and exemplary steward accountable for a very important assignment from God.  Obed-Edom and his family lived in the presence of God for three months and we can imagine the family praising and worshipping God with reverence and joy.  It must have also been challenging to safeguard, treasure and dignify the ark for the family.  God was pleased with how Obed-Edom took good care of what belonged to God and blessed him and his family.

Our family, friends, jobs, etc., are blessings from the Lord. If we take good care of what belongs to God that He willingly shares with us, we too will surely be blessed.

Reflection

Today, in which area do I need to be a better steward? Who or what is it that I need to take care of better?

Prayer

Dear God, teach us to see the value of your gifts in our lives and take good care of them. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Doh Ler Lay Kler Htoo
Tee Ger Ni Karen Baptist Church
Mae La Refugee Camp, Thailand