ကစၢ်ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ် ~ Who God Is

လါအီကူး ၃, ၂၀၂၁

ကစၢ်ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၅, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၆:၁-၃၆, ရိမ့ၤ ၁၆, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉ဝ:၁၁-၁၇ 

အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကယဲၢ်ပှၤအကလုာ်တဖၣ်အကစၢ်ခဲလၢာ်မ့ၢ်တၢ်ဂီၤ, မ့မ့ၢ်ယွၤတ့မူခိၣ်လီၤ. တၢ်လၤကပီၤဒီးတၢ်ကဟုကညီၢ်အိၣ်လၢအမဲာ်ညါ, ဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါဒီးတၢ်သးခုအိၣ်လၢအလီၢ်ပူၤလီၤ.” 
၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၆:၂၆-၂၇

လံာ်စီဆှံတတီၤအံၤမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပဝဲပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်လၢပကဃုသ့ၣ်ညါက့ၤကစၢ်ယွၤအတၢ်မ့ၢ် တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်ပှၤခဲလၢာ်အကစၢ်ဒီးတ့လီၤမူခိၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးအလၤကပီၤအ ကဟုကညီၢ်မ့ၢ်ကစၢ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်တၢ်သးခုအိၣ်လၢအပူၤလီၤ. ပစံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢပကဲဘၣ်အ ဖိလီၤ. ကစၢ်အဂၤအိၣ်အါမးဘၣ်ဆၣ် ပဘါဘၣ်ကစၢ်လၢအမ့ၢ်အတီမ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢပဂီၢ်လီၤ. ထဲတမံၤပကဘၣ် ဃုသ့ၣ်ညါကစၢ်လၢပဘါအီၤတဂၤအံၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ.

ဟံၣ်ဖိဃီဖိအိၣ်ဝဲတဒူၣ်လၢအအိၣ်ဒီးအဖိသၢနံၣ်တဂၤလီၤ. ဒ်ဖိအံၤ မ့ၢ်ဝဲဖိဝဲၢ်ကိဖိထဲတဂၤအသိး ဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤ လၢမိၢ်ပၢ်ဖံဖုအဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ်လီၤ. ဘၣ်တနံၤဖိသၣ်မုၣ်တဂၤအံၤမၤန့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ညၣ်ဂိၢ်လိၤကိၢ်တၢ်ဆါ, ဒုးနဲၣ်သး လၢသဝီပူၤကသံၣ်သရၣ်ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်ဆါအံၤနးထီၣ်န့ၢ်ဒံးအလီၢ်လီၤ. မိၢ်ပၢ်ခံဂၤအံၤ, ဃုဝဲကျဲလၢကလဲၤလီၤဒုးနဲၣ် အဖိဆူဝ့ၢ်ပူၤလၢတၢ်ဆါဟံၣ်ဖးဒိၣ်လီၤ. ဖိသၣ်တဂၤဖဲလၢအလဲၤတုၤလၢတၢ်ဆါဟံၣ်ဖးဒိၣ်န့ၣ် တၢ်ကိၢ်ဒိၣ်တုၤဒၣ် လဲာ် သးပ့ၤနီၣ်ဘၣ်မးအသးလီၤ. မိၢ်ပၢ်တဖၣ်ဃ့ကညးကသံၣ်သရၣ်လၢကကွၢ်ထွဲန့ၢ်အဖိဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်အဂီၢ်လီၤ. တသီပူၤကွံာ်လံဘၣ်ဆၣ် ဖိမုၣ်တဂၤအံၤတသ့ၣ်နီၣ်အသးဒံးဘၣ်. မိၢ်ပၢ်ဒီး ဟံၣ်ဖိဃီဖိအိၣ်ဒီးတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်ပၢ်တဂၤစံးဝဲဒ်အံၤ, ယဖိမုၣ်အံၤယွၤဟ့ၣ်လီၤယၤလီၤ. ယကဘၣ်ဃ့က့ၤတၢ်လၢကစၢ်ယွၤဒ်သိးကစၢ်ယွၤ ကမၤဘျါအီၤ, ကပာ်မူဒံးအီၤအဂီၢ်လီၤ. ဟံၣ်ဖိဃီဖိကိးဂၤလၢတၢ်သးတဖျၢၣ်ဃီ ဘါထုကဖၣ်လၢတၢ်မာ်ထံမဲာ်နိ အပူၤလီၤ. မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်တနံၤ, ဖိမုၣ်ဖိတဂၤအံၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤအသးကယီကယီ အိၣ်ဘၣ်ဖဲတၢ်ဆါဟံၣ်တနွံဒီး စံၣ်လီၤဘၣ်က့ၤန့ၣ်လီၤ. အါစုအါဘျီပဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်ပသးလီၤဘှံးလီၤဘှါလၢပသးသမူတၢ်လဲၤကျဲလီၤ. တဘျီဘျီလၢပဟံၣ်ပူၤဃီပူၤပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးနီၢ်ခိနီၢ်သးအတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, ဒီးပဖိပလံၤတဖၣ်အတၢ်တဒိကနၣ်, လူၤဖဲအသး, မၤဖဲအသးအဃိလီၤ. မိၢ်ပၢ်ဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်နာ်ဂၢၢ်ကျၢၤလၢသးသမူတၢ်လဲၤပူၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ လၢကစၢ်ယွၤအပူၤအိၣ်ဒီးတၢ်မၤဘျါက့ၤ, တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ, တၢ်သူၣ်ခုသးခုန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်န့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအလၢပှဲၤလၢပဂီၢ် ဒီး တၢ်လၢပဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်ကဒုလၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ မ့ၢ်ကစၢ်လၢအသ့တၢ်လၢာ်လီၤ. တၢ်လၢပှၤကညီမၤတသ့ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်လၢယွၤမၤတသ့တအိၣ်ဘၣ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နနၢ်ပၢၢ်ကမၣ်ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်အိၣ်တဘျီဘျီဧါ. မၤလီၤတံၢ်လၢနမၤလိယွၤမ့ၢ်မတၤလဲၣ်လၢလံာ်စီဆှံအပူၤတက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, ပစံးဘျုးနၤဒိၣ်မးလၢနမ့ၢ်ကစၢ်လၢအိၣ်ဒီးအစိကမီၤလၢတၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ်အဖီခိၣ်လီၤ. သိၣ်လိပှၤလၢပကအိၣ်မူလၢနပူၤ, ဃုထံၣ်နတၢ်ဘၣ်သး, ဒီး အိၣ်မူဘူးဒီးနၤအါထီၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ၡဲလ့ၣ်ဆၢ
ထံဂၢၢ်နံၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 3, 2021

WHO GOD IS

Bible in a Year: 1 Chronicles 15, 1 Chronicles 16:1-36; Romans 16;
Psalm 90:11-17

“For all the gods of the peoples are idols, but Yahweh made the heavens. Honor and majesty are before him. Strength and gladness are in this place.”  
1 Chronicles 16:26-27 WEB

This scripture encourages believers to seek to know better Who God is. God is the One and Only God of everyone and the Creator of heaven and earth.  Honor and majesty are His and within Him reside strength and gladness. We thank God for we get to be His children. There are many gods, but it is a great blessing for us to worship the Only True God. It is only fitting that we seek to know God better. 

There was once a family with a three-year-old daughter. Being the first born, this child was adored by the parents, grandparents and all relatives. One day, the little girl got malaria and ran a very high fever. She was seen by the village healthcare worker, but her condition got worse. The parents tried to find a way to take her to a big hospital in the city. By the time the little girl got to the big hospital, she was unconscious. The parents begged the doctors to save their daughter’s life. A day passed and the girl was still unconscious. The parents and all relatives were worried and troubled. At that time, the father said, “My daughter is a gift from God. I need to ask God to heal her and let her live.” The family members and relatives prayed together in one spirit in tears. In the morning, the little girl woke up and she was dismissed from the hospital after a week. Often we get worn out on this journey of life. Sometimes, we face sickness in our body and mind. Other times, the disobedience and self-indulgence of our children bring us pain. But, parents must hold on to faith. Why? Because in God, we find healing, strength and gladness. Who God is must be enough for us. God must be the shade for us in the heat of worries. God is omnipotent. What men can’t do, God can do them all. There is nothing God cannot do. 

Reflection

Have you ever misunderstood Who God is? Make sure you learn about Who God is from the Bible.

Prayer

Dear Father God, thank you for your sovereignty over all created things. Teach us to abide in You, seek Your will, and draw near You.  In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Shelle Hser
Tee Ger Ni Karen Baptist Church
Mae La Refugee Camp, Thailand