ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ~ God’s Blessings

လါအီကူး ၃၁, ၂၀၂၁

ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – မံကၤ ၁, မံကၤ ၂, မံကၤ ၃, မံကၤ ၄, ၂ကရံၣ်သူး ၄,  
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၄:၃၁-၃၅

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤပတကွၢ်တၢ်လၢအအိၣ်ဖျါဘၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢအတအိၣ်ဖျါဘၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်လၢအအိၣ်ဖျါန့ၣ် အိၣ်တစိၢ်ဖိဧိၤလီၤ. မ့မ့ၢ်တၢ်လၢအတအိၣ်ဖျါဘၣ်န့ၣ်, အိၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ.’’ 
၂ကရံၣ်သူး ၄:၁၈

ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ်အိၣ်ဝဲလၢတၢ်လၢပထံၣ်အီၤသ့, ဒီးအိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢတအိၣ်ဖျိဖျိဖျါဖျါ လၢ ပကဘၣ်အဲၣ်ဃုမၤလိၤသ့ၣ်ညါဒိးန့ၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤထူးထူးတီၤတီၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ကတဲာ်ကတီၤ လၢပဂီၢ်လၢ ယွၤအကလုၢ်ကထါအပူၤအဃိ, ပမ့ၢ်အိးထီၣ်ဖးလံာ်စီဆှံဒီးပကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ်အံၤ န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်တအိးထီၣ်ဖးအီၤဒီး တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤကအိၣ်ဒၣ်ဝဲလၢလံာ်စီဆှံအပူၤ ဒီးကလဲၤပူၤကွံာ်ပှၤန့ၣ်လီၤ.  

တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအကျဲတဖၣ်န့ၣ် ပမ့ၢ်လဲၤလၢအလိၤဆံးကိာ်ဖိဒၣ်လဲာ်န့ၣ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်လူၤပိာ်ထွဲပှၤသ့န့ၣ်လီၤ. အဒိ, ကိၣ်ယဲၢ်ဖျၢၣ်ညၣ်ခံဘ့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဆံးလၢကစၢ်ခရံာ်ဆိၣ်ဂ့ၤမၤအါထီၣ်န့ၣ်လီၤ. ထဲပှၤပိာ်ခွါလၢ အအီၣ်ကိၣ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဝဲယဲၢ်ကထိဃၣ်ဃၣ် ဒီးပှၤထၢဖှိၣ်အဘျဲၣ်အစဲၤ ပှဲၤကုတဆံခံဒုဒီးညၣ်တနီၤန့ၣ်လီၤ
(မးသဲ ၁၄:၁၃-၂၁). တဘျီ, ဖုသရၣ်ဒိၣ်ဝီလ်ဒိၣ်သ့, လၢအမ့ၢ်သမဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်, ကူၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ်ဝဲလၢ ကဘှီထီၣ်ဘျီၣ်ရိဖှိၣ်လီၤ. သရၣ်ဒိၣ်တနီၤတဲအီၤ, ‘‘မ့ၢ်နသးတထံတဆးဘၣ်ဧါ. စ့အကလီၢ်လွံၢ်ကလးဘျဲၣ် မ့ၢ်နကလဲၤမၤန့ၢ်အီၤဖဲလဲၣ်.’’ ဖုသရၣ်စံးဆၢလၢ ‘‘ကိၣ်ယဲၢ်ဖျၢၣ်ညၣ်ခံဘ့ၣ်န့ၣ်ကစၢ်ခရံာ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲ, ပှၤအီၣ်ဘျဲး အီၤဝဲဒီးအဘျဲၣ်အစဲၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်အသိး, ပကမၤတၢ်မၤအံၤလၢယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလီၤ.’’ ပှၤစံးဘၣ်အီၤလၢ ‘‘ကိၣ်ယဲၢ်ဖျၢၣ် ညၣ်ခံဘ့ၣ်အိၣ်ဒၣ်လၢ လံာ်စီဆှံပူၤအန့ၣ်လီၤ.’’ အဝဲတဲဆၢဝဲဒၣ်, ‘‘နမ့ၢ်ကးတံၢ်ဃးလံာ်စီဆှံဒီး တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤကအိၣ်ဒၣ်လၢလံာ်စီဆှံပူၤန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်အိးထီၣ်ဖးအီၤ, နာ်, ဒီးမၤထွဲအဃိ နကမၤန့ၢ်အီၤလီၤ.’’ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံတၢ်ပီးတၢ်လီလၢအမ့ၢ် စီၢ်နီၤခိၣ်, လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤပှဲၤလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.                                                                                             

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နဃုကစၢ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤကစီဒီဧါ. တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢပထံၣ်ဘၣ်ဖျိဖျိဖျါဖျါအိၣ်အသိး, တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအိၣ်တနီၤလၢ တအိၣ်ဖျါပျီပျီသနာ်က့ အအိၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်လၢနဂီၢ် လၢယွၤကတဲာ်ကတီၤပာ်စၢၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ် 

ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်ဧၢ, မ်နဖိအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢတဖၣ် ကထံၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ဒီးကဃုတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤစ့ၢ်ကီးတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်လွဲဖီ 
ညီၣ်ယွၣ်ကညီဘျၢထံ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် 
ကီၢ်လါ   


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 31, 2021

GOD’S BLESSINGS

Bible in a Year: Micah 1, Micah 2, Micah 3, Micah 4; 2 Corinthians 4;
Psalm 104:31-35

While we don’t look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal.”  
2 Corinthians 4:18 WEB

There are God’s blessings that can be plainly seen, and then there are God’s blessings that are not seen until you search to receive them. Because rich blessings are offered in the scriptures, you have to open the Bible to receive the blessings through the word of God. If we do not open the Bible, the blessings will remain unreleased, but will pass over us. 

Bountiful blessings can follow you even when you take a few steps on the path of blessings. For example, the little gift of five loaves of bread and two fish was multiplied by Jesus to feed thousands. The scripture says five thousand men, besides women and children, were satisfactorily fed. There were 12 basketfuls of leftover bread and fish. Once, Rev. Waldo Thein, pastor of Thamaing Church, had a plan to build a gathering hall. Some people told him, “Are you crazy? Where are you going to find that kind of money?” Rev. Thein answered, “God blessed five loaves of bread and two fish. We will do this with God’s blessings.” Then, he was told, “Five loaves and two fish are only in the Bible,” to which he replied, “If you keep the Bible closed, the blessings will just stay inside the Bible. But if you open it, read it, believe in it, and live it, you will be blessed.” The hall was completed and furnished with tables, chairs, and other necessary items. 

Reflection

Do you seek God’s blessings? Some blessings are openly seen, but there are also unseen eternal blessings that God has already prepared for you.

Prayer

Dear Jesus Christ, may Your children on earth know Your blessings and seek Your blessings. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Rev. Lwe Paw
Nyaung Ywa Karen Baptist Church
Myanmar