ယွၤအဘျုးအဖှိၣ် ~ God’s Grace

လါယူၤလံ ၂၄, ၂၀၂၁

 ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်

 တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဟိၤၡ့ ၁၀, ဟိၤၡ့ ၁၁, ရိမ့ၤ ၈:၁၈-၃၉,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၁-၈

‘‘ယကသးဝံၣ်ထီၣ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လီၤထူလီၤယိာ် ယကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢယထးခိၣ်လၢ ပှၤတစိၤ ဘၣ်တစိၤ, တစိၤဘၣ်တစိၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယစံးတ့ၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်လီၤ. လၢမူခိၣ်န့ၣ်နတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢအပူၤလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၁-၂ 

မ့ၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်မ့ၢ်အသးတတူာ်ဘၣ်အဃိ ပတတုၤဘၣ်လၢတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤဘၣ်. ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အ သီအသီအိၣ်လၢပဂီၢ်ထီဘိလီၤ. ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအတၢ်ကတဲာ်ကတီၤတဖၣ်န့ၣ် ပဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိနၢ်တပၢၢ်ဘၣ်. 

ယမိတဲယၤ လၢဖဲယနီၢ်ဆံးခါ ဖဲယသးအိၣ်ဝဲတနံၣ်ဖိအဆၢကတီၢ်, ယဆါထီၣ်ဖးဒိၣ်ဘူးလၢယကသံလီၤ. ဖဲန့ၣ် ယမိဘါထုကဖၣ်, မၤတၢ်အၢၣ်လီၤဒီးကစၢ်ယွၤဒီးစံးဝဲ, ‘‘ပၢ်ဧၢ, နမ့ၢ်ပာ်မူယဖိမုၣ်အံၤဒီးယကလုၢ်ထီၣ်အီၤ လၢနဂီၢ်လီၤ.’’ ကစၢ်ယွၤစံးဆၢယမိၢ်အတၢ်ထုကဖၣ်ဒီးယအိၣ်ဆူၣ်ထီၣ်က့ၤလီၤ. ဒီးဖဲလၢယဒိၣ်ထီၣ်ဒီးယသးအိၣ် ၁၈နံၣ် အခါယဆါထီၣ်ကဒီးတဘျီနးမးလီၤ. ယဃ့ထုကဖၣ်တၢ်ထုကဖၣ်လၢယမိမိဃ့တ့ၢ်လီၤ. ယဃ့ကညးယွၤ လၢမ့ၢ်မၤဘျါယတၢ်ဆူးတၢ်ဆါဒီးယကမၤအတၢ် တုၤယသံလီၤ. ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ, ယအိၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ဒီး တနံၣ်ဃီယလဲၤလီၤမၤလိလံာ်စီဆှံကၠိလီၤ. မ့ၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤပာ်မူယၤအဃိယဖျိထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိဒီးယမၤဘၣ် ယွၤအတၢ်မၤတုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလီၤ. အဃိယအဲၣ်ဒိး ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယွၤအဘျုး လၢအဘၣ်ယၤလၢ ပှၤတစိၤဘၣ်တစိၤတစိၤဘၣ်တစိၤလီၤ. 
ယွၤဧၢ, ‘‘နစုဒုၣ်အိၣ်ဒီးအဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်, နစုဆူၣ်, နစုထွဲအိၣ်ထီၣ်ထီလီၤ.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၁၃ 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နတူၢ်လိာ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢကျဲမနုၤတဖၣ်လဲၣ် ဒီး နဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဆူပှၤဂၤအအိၣ် လၢကျဲမနုၤလဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်သးဘိယွၤဧၢ, နဘၣ်နသးလၢ ပကသ့ၣ်ညါနၤဒီးဒိကနၣ်နတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်လီၤ. အါန့ၢ်အန့ၣ် နအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပကစိာ်ခီ တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ပှၤ ဆူပှၤအဂၤအအိၣ်ဒီး ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်လၢနဘျုးအဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. သိၣ်လိမၤစၢၤပှၤလၢပကသ့ၣ်ညါစံးဘျုးနဘျုးနဖှိၣ်, ဒီး ပကသ့ၣ်နီၣ် ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤနဘျုးနဖှိၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဆူပှၤလၢပဃၢၤတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.
လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်အ့စတၤ
ဝၢၣ်သ့ၣ်တၢၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် 
ဝၢၣ်သ့ၣ်တၢၣ်, မ့ၣ်နံၣ်စိထၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 24, 2021

GOD’S GRACE

Bible in a Year: Hosea 10, Hosea 11; Romans 8:18-39; Psalm 89:1-8

“ I will sing of the loving kindness of Yahweh forever.   With my mouth, I will make known your faithfulness to all generations. I indeed declare, “Love stands firm forever. You established the heavens. Your faithfulness is in them.”  
Psalm 89:1 WEB

Because of the Lord’s great love we are not consumed. God’s grace is new for us everyday. God’s blessings and provisions are hard for us to comprehend. My mother told me that when I was one year old, I was on the brink of death from being so sick. My mother prayed to God with a promise. She pleaded, “Father, if You let my daughter live I will raise her to serve You.” God answered my prayer and I recovered. Again, when I was 18 years old, I got seriously ill. I prayed the same prayer my mother prayed. I begged God to heal me and promised I would serve Him until the day I die. By God’s grace, I got better. In the same year, I headed to the Bible school. Because God let me live, I graduated from the Bible school and I get to serve Him until today.  Therefore, I would like to make known God’s faithfulness to all generations. 
Oh God! “You have a mighty arm. Your hand is strong, and your right hand is exalted.” 
Psalm 89:13

Reflection

How do you receive God’s grace? How do you give grace to others?

Prayer

Dear God, it is Your will that we know and obey your commandments. More than that, You desire that we extend Your grace to others and make known Your faithfulness to the world. Teach us and help us to be thankful to You, and to remember to generously share Your grace with our neighbors. In Jesus’ Name, I pray. Amen.

Tharah Mu Aye Star
Worthington Karen Baptist Church 
Worthington, Minnesota