ယွၤဆၢထၢၣ်ဃုာ်ဒီးနၤ ~ God Stands With You

လါယူၤလံ ၃, ၂၀၂၁

ယွၤဆၢထၢၣ်ဃုာ်ဒီးနၤ 

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၆:၂၄-၃၃, ၂စီၤပၤ ၇, ၂စီၤပၤ ၈:၁-၁၅,
မၤတၢ် ၂၂:၂၂-၃၀, မၤတၢ် ၂၃:၁-၁၁, ကတိၤဒိ ၁၆:၈-၁၇

‘‘ဒီးလၢခံတနၤန့ၣ်, ကစၢ်ဆၢထၢၣ်ဒီးအီၤဒီးစံးဝဲဒၣ်, စီၤပီလူးဧၢ, ပာ်နသးခူတလ့ၢ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤဒ်နအုၣ်နသးလၢယဂီၢ် လၢယရူၤၡလ့ၣ်အပူၤအသိးန့ၣ်, နဘၣ်အုၣ်နသးလၢရိမ့ၤအပူၤဒ်န့ၣ်အသိးလီၤ.’’
မၤတၢ် ၂၃:၁၁

လံာ်စီဆှံအဆၢလၢပထံၣ်ဘၣ်အီၤတဖၣ်အံၤ, မ့ၢ်တၢ်အုၣ်သးအမ့ၢ်အတီလၢ, ယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢအဆၢထၢၣ်ဃုာ်ဒီးအခ့ အပှၤလၢအဃုထၢထီၣ်ဝဲတဖၣ်, ဖဲအဝဲသ့ၣ်လီၤဘၣ်လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်စုကတၢၢ်ခီၣ်ကတၢၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂စီၤပၤ ၆ ဒီး ၇ န့ၣ်, ပဖးဘၣ်လၢ စူၤရံအသုးမုၢ်သံၣ်ဘိတဖၣ်အါဝဲ တုၤအကဝီၤၡၤမရံ ဒီးဖဲအံၤတၢ်သၣ်ဝံၤ လီၤဒိအိၣ်ထီၣ်လၢဝ့ၢ်ပူၤ တုၤပှၤဘၣ်ဖီအီၣ်အဖိ, တၢ်တနာ်ယွၤအိၣ်ထီၣ်လၢစီၤပၤဒီးခိၣ်နၢ်ပဒိၣ်ပပှၢ်တဖၣ်အသးကံၢ် ပူၤလီၤ. ပမ့ၢ်ကွၢ်လၢ ပှၤဟီၣ်ခိဖိအတၢ်ထံၣ်န့ၣ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးအကျဲ, တၢ်မၤနၢၤအကျဲလၢအဂီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ယွၤအကလုၢ်ကထါ ခီဖျိယွၤအခ့အပှၤ ဝံအလံၤၡါအံၤ ကတိၤဖျါထီၣ်ဝဲလၢယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢအဆၢထၢၣ်ဃုာ် ဒီးအပှၤအဃိ ပှၤအံၣ်စရ့လး မၤနၢၤအဒုၣ်အဒါ ညီကဒၣ် လီၤလိၢ်လီၤလး လၢယွၤအစိကမီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. အါဘျီပဝဲ လၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်, လီၤဆီဒၣ်တၢ်ပှၤမၤယွၤအတၢ်မၤတဖၣ်, ပကျဲးစၢးလၢတၢ်မၤဂ့ၤအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ပှၤတနီၤ ထံၣ်လၢအအၢတကပၤဒီးကူၣ်ထီၣ်တၢ်ထီဒါပှၤအိၣ်သ့ဝဲလီၤ. ဝံအလံၤၡါဒီးစီၤပီလူးတဖၣ်ဆၢထၢၣ်လၢ ယွၤအဂီၢ်ဒီး မၤတၢ်အဂ့ၤဘၣ်ဆၣ် စီၤပၤဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်တနီၤဃုပာ်တၢ်ကမၣ်လၢအလိၤလီၤ. သရၣ်ဖးဒိၣ်စီၤပီလူး ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် အပှၤကလုာ်ဒၣ်ဝဲအတၢ်ဃုပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်အီၤ, တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအခိၣ်နၢ်တဖၣ် ကူၣ်ထီၣ်ထီဒါအီၤ, ဟ့ၣ်လီၤအီၤဆူ ပဒိၣ်ပပှၢ်ကလုာ်ဂၤသုးဖိသံၣ်ဖိအစုပူၤတုၤဒၣ်လဲာ် အဝဲဘၣ်လဲၤကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ကွီၢ်ဘျီၣ် လၢယရူၤၡလ့ၣ်ဒီးရိမ့ၤန့ၣ်လီၤ. ယွၤဆၢထၢၣ်သကိးဃုာ်ဒီး ဝံအလံၤၡါဒီးစီၤပီလူးအဃိ, အဝဲသ့ၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်မုၢ်နံၤကီခဲတဖၣ် လၢယွၤအတၢ်ဟ့ၣ် ဆူၣ်ထီၣ်အဂံၢ်အဘါအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲယလဲၤမၤတၢ်သးခုကစီၣ်ကွၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢဝ့ၢ်ကံၢ်မဲအဆၢကတီၢ်, တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်, ခီဖျိ တၢ်ထံၣ်ကမၣ် လိာ်သး တုၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤဖးလီၤ. ပကျဲးစၢးထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးဘၣ်ဆၣ်တန့ၢ်ဘၣ်. တံၤသကိး, ပှၤမၤသကိးတၢ်တနီၤ ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢယလိၤတုၤအဝဲသ့ၣ်ထံၣ်လၢ, ယမ့ၢ်ပှၤမၤလီၤဖးတၢ်တဂၤအဃိ တရ့ဒီးယၤဒီး တကတိၤသကိး တၢ်ဒီးယၤဘၣ်. ယဘါထုကဖၣ်လၢအဂီၢ်ဒီးထံၣ်ဘၣ်က့ၤယွၤအသးစီဆှံမၤတၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်အပူၤ, လၢခံကဲထီၣ်က့ၤ တံၤသကိး လၢအဂ့ၤတဖၣ်, ဒီးပမၤသကိးဘၣ်တၢ်ပှဲၤဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံတၢ်ဃူတၢ်ဖိးန့ၣ်လီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ပလိၣ်ဘၣ်အါ ထီၣ်တၢ်နာ်ယွၤ, တၢ်သန့ၤပသးလၢယွၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပဒုၣ်ပဒါတဖၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအအါ ဒီးအဂံၢ်ဆူၣ် ဘါဆူၣ်ဒိၣ်မး အဃိ ပပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်, ပဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်ဒီးပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တညီလၢပဂီၢ်ဘၣ်. သ့ၣ်ညါလၢ, ဖဲနစုကတၢၢ် ခီၣ်ကတၢၢ်, နမၤတၢ်တသ့လၢၤဘၣ်အဆၢကတီၢ်, ယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢအဆၢထၢၣ်ဃုာ်ဒီးနၤဒီးမၤစၢၤနၤ, ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါနၤ, မၤပူၤမၤဖျဲးနၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲဘၣ်နၤတုၤနစုကတၢၢ်ခီၣ်ကတၢၢ်တဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ် ယွၤဆၢထၢၣ်ဃုာ်ဒီးနၤလၢကျဲမနုၤတဖၣ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, အိၣ်ဒီးပသိး, ဆၢထၢၣ်ဃုာ်ဒီးပှၤဖဲဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ဒီးဒုၣ်ဒါအတၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤပှၤအကတီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဟ့ၣ်အါထီၣ်ပှၤတၢ်နာ်ဒီးတၢ်သးဒူလၢတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ပတၢ်လဲၤ ခီဖျိအဂီၢ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ် 

သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်မူၡံမိၣ်
ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် 
စ့းထ်ဖီလ်, မ့ၣ်နံၣ်စိထၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 3, 2021

GOD STANDS WITH YOU

Bible in a Year: 2 Kings 6:24-33, 2 Kings 7, 2 Kings 8:1-15; Acts 22:22-30,
Acts 23:1-11; Proverbs 16:8-17

“That night the Lord appeared to Paul and said, “Be encouraged, Paul. Just as you have been a witness to me here in Jerusalem, you must preach the Good News in Rome as well.”  
Acts 23:11 NLT

The scriptures above are true testimonies about God standing with His chosen servants when they faced trouble and reached their limit. In 2 Kings chapters 6 and 7, we learned that the Syrian army besieged Samaria. Consequently, famine plagued Samaria and people were having to kill and eat their own children. Doubt and disbelief crept into the hearts of the king and the leaders. In the eyes of humans, there was no way out. Defeat was certain. However, God’s word through Prophet Elisha revealed that God stood with His people and the Israelites gained easy victory miraculously because of the power of God. Although believers, especially those who serve in ministries, try to do good, some would choose to see them in a bad light and scheme to go against them. Elisha and Paul served God and did good things but the king and the crowd blamed them. The Apostle Paul himself had to face blame from his own people. Religious leaders plotted against him and delivered him into the hands of the Roman government. He had to face trial in Jerusalem and Rome. But, God stood with both Elisha and Paul and they faced adversity with the strength of the Lord. 

When I served as pastor in Chiang Mai, there were problems due to misunderstandings that led to division in the church. Our efforts for reconciliation were unsuccessful. Some of my friends and coworkers found fault with me, even accused me of causing the division, and stopped talking to me. I prayed for them and God’s Spirit worked in their hearts. Later we became good friends again and worked together in unity. Today, we need faith and reliance on God more than ever before. We had multitudes of powerful enemies that instill fear in us. We are weak and it is formidable to face the enemies. However, please know that when you reach the end of your rope and there is nothing you can do, God will stand with you, help you, give you strength, and deliver you. 

Reflection

How have you seen God stand with you at times when you have reached your limit?

Prayer

Dear Father God, please stand with us when we face illness, adversity and oppression from the enemy. Please increase our faith and courage in facing life challenges. In Jesus’ Name I pray.  Amen

Rev. Hsa Moo Sheemo
Kanyaw Baptist Church
St. Paul, Minnesota