မၤဂ့ၤတၢ် ~ Do Good

လါယူၤလံ ၂, ၂၀၂၁

မၤဂ့ၤတၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၄:၃၈-၄၄, ၂စီၤပၤ ၅, ၂စီၤပၤ ၆:၁-၂၃,
မၤတၢ်၂၁:၂၇-၄၀, မၤတၢ် ၂၂:၁-၂၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၉:၁-၁၃

‘‘ဟ့ၣ်လီၤပှၤဂီၢ်မုၢ်ဒ်သိးအကအီၣ်တၢ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤစံးဝဲဒ်အံၤကအီၣ်တၢ်ဒီးကပာ်လီၤတဲာ်တၢ်လီၤ.’’
၂စီၤပၤ ၄:၄၃

ကစၢ်ယွၤတ့လီၤမုၢ်နံၤလၢအဂ့ၤဒီးပအိၣ်မူဘၣ်လၢတနံၤအဂီၢ်တနံၤအဂီၢ်လီၤ. ပဘၣ်အိၣ်မူတနံၤဝံၤတသီ, တသီဝံၤ တလါ, တလါဝံၤတနံၣ်ဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢာ်ဝဲဒၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢကစၢ်ယွၤတ့လီၤပှၤ မုၢ်တနံၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤ ဆိၣ်ဂ့ၤပှၤ, လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီပှၤအဃိ, ပမူဘၣ်, အီၣ်ဘၣ်လီၤ. သးသမူလၢယွၤဟ့ၣ်ပှၤအံၤ အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် အဃိ, ပတၢ်အိၣ်မူလၢတနံၤအဂီၢ်တနံၤအဂီၢ်အံၤ, မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်ဝဲလၢ ပကဃုထၢအိၣ်မူအီၤ ဒ်သိးပကကဲထီၣ် တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢပှၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကစၢ်ယွၤမၤဂ့ၤပှၤအသိး မၢပမၤဂ့ၤစ့ၢ်ကီးတၢ်လၢ ပတၢ်အိၣ်မူအပူၤလီၤ. လၢပကမၤဂ့ၤပှၤဂၤအဂီၢ် အလီၢ်အိၣ်လၢပကမၤစှၤလီၤတၢ်သးစဲလၢဟီၣ်ခိၣ် ဒီးမၤအါထီၣ် ပတၢ်နာ်ကစၢ်ယွၤ န့ၣ်လီၤ. 

ဖဲလံာ်လူၤကၣ် ၁၂:၁၆-၂၁ န့ၣ် ပဖးဘၣ် ပှၤထူးပှၤတီၤတဂၤလၢအအဲၣ်ဒိးဂၢ်ဖှိၣ် အတၤသူၣ်တၤသၣ်လၢဟဲသၣ် ထီၣ်အါမးလီၤ. အမ့ၢ်ဝဲပှၤလၢအသးတဆးဒီးဂၢ်ဖှိၣ်တၢ်လၢအဂီၢ်ဒၣ်ဝဲ သနာ်က့ တမ့ၢ်ပှၤလၢအထူးတီၤဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤအမဲာ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ် စီၤအၤဘြၤဟၣ်တခီ ပျဲအဖိဒိၣ်ခွါဃုထၢတၢ်လီၢ်လၢအဆိ ဒီးဟံးန့ၢ်ဝဲတၢ်လီၢ် လၢအအိၣ်တ့ၢ်သနာ်က့ ကစၢ်ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤအီၤထူးထူးတီၤတီၤလီၤ (၁မိၤၡ့ ၁၃). ပတၢ်သူၣ်လီသးကွံဟီၣ်ခိၣ် အတၢ်ထူးတၢ်တီၤတဖၣ်န့ၣ် တြီဆၢဝဲတၢ်မၤဂ့ၤပှၤအဂၤန့ၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ် တၢ်သးစဲလၢဟီၣ်ခိၣ်မၤဆံးလီၤစှၤ လီၤပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢယွၤစ့ၢ်ကီးလီၤ. ပမ့ၢ်ဖးစီၤပီလူးအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဆူစီၤတံၤမသ့း ဖဲ ၁တံၤမသ့း ၆:၁၇-၁၉ န့ၣ်, ပကမၤလိဘၣ်လၢပကဘၣ်ထူးတီၤလၢတၢ်မၤဂ့ၤတဖၣ်, ဒီး ဟ့ၣ်တၢ်ညီ, ဒီဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢပှၤဂၤလီၤ. အအံၤမ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်တၢ်လၢခဲကိာ်တဃၣ်အဂီၢ်, ဒီး ကမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူလၢအမ့ၢ်တၢ်မူနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးစံးစ့ၢ်ကီး လၢကစၢ်ခရံာ်လၢအထူးတီၤတဂၤမၤဖှီၣ်လီၤအသးဒ်သိးပကထူးတီၤခီဖျိ အဝဲတၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်လီၤ (၂ ကရံၣ်သူး ၈:၉). ဒ်စီၤပီလူးမၤထွဲခရံာ်အသိး ပဝဲစ့ၢ်ကီးပကပိာ်ထွဲခရံာ်အခံ ခီဖျိတၢ်မၤဂ့ၤတၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.                                                                                                                                          

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နတၢ်သးစဲအါလၢဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်တမံၤမံၤဧါ. တၢ်ဝဲန့ၣ်မၤစှၤလီၤနတၢ်နာ်လၢယွၤလၢကျဲမနုၤလဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ခရံာ်သးဘိဧၢ, ပစံးဘျုးနၤဒိၣ်မး ခီဖျိပသ့ၣ်ညါဘၣ်နၤ, ဘါထီၣ်ဘၣ်နၤ, ဒီးကိးထီၣ်ဘၣ်နၤလၢပၢ်အဃိလီၤ. မ်နကမူဝဲလၢပပူၤထီဘိဒ်သိးပကမၤဂ့ၤတၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်ခၠဲလ့ၣ် 
ကရၤနံၤဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် 
စ့းထ်ဖီလ်, မ့ၣ်နံၣ်စိထၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 2, 2021

DO GOOD

Bible in a Year: 2 Kings 4:38-44, 2 Kings 5, 2 Kings 6:1-23; Acts 21:27-40,
Acts 22:1-22; Psalm 79:1-13

“But he said, “Give the people, that they may eat; for Yahweh says, ‘They will eat, and will have some left over.’”’’  
2 Kings 4:43 WEB

The Lord makes our days good and we get to be alive day after day. Our days turn into months and into years quite fast. But since the day God created humans, He provides and blesses us. The life God gives us is most precious and we must daily choose to live a life that is a blessing to others. Just as God does good things for us, we are to do good to others. To do good to others, it is indispensable to lessen our attachment to the things of the world and increase our faith in God. 

In Luke 12:16-21, we read about the rich man who had an abundant harvest that he wanted to selfishly store for himself. Although he had wealth, he was poor in the sight of God. Abraham, on the other hand, gave his nephew, Lot, the first choice in choosing the land. Although Abraham took what Lot did not want, God blessed him by leaps and bounds (Genesis 13). Our attachment to things of the earth has the effect of not wanting to do good to others. Moreover, when covetousness for gain increases, faith in God decreases. If we listen to Paul’s advice to Timothy in 1 Timothy 6:17-19, we learn that we are to do good, be rich in good works, and be willing in sharing. This is storing up treasure for the future so we may experience true life. Paul also told us in 2 Corinthians 8:9 that Christ who was rich became poor for our sake so that we may be made rich by Christ’s poverty. As Paul followed Christ, we are to follow Christ through doing good. 

Reflection

Is there anything in this world that enslaves your heart? In what ways does it affect your faith in God? 

Prayer

Dear Jesus Christ, we thank You because we get to know You, worship You, and call You Father. May You live in us so we will do good. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Rev. Chairl Leh
Calvary Karen Baptist Church
St. Paul, Minnesota