ဖဲနတူၢ်ဘၣ်လၢယွၤအိၣ်ယံၤဒီးနၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်ဃ့ထုကဖၣ် ~ Pray When You Feel Like God Is Far Away

လါယူၤလံ ၅, ၂၀၂၁

ဖဲနတူၢ်ဘၣ်လၢယွၤအိၣ်ယံၤဒီးနၤ
အဆၢကတီၢ်န့ၣ်ဃ့ထုကဖၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၁၀, ၂စီၤပၤ ၁၁, မၤတၢ် ၂၄:၁-၂၇,          
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈ဝ:၈-၁၉

‘‘ယွၤတၢ်သုးမုၢ်အကစၢ်ဧၢ, ဒုးဟဲက့ၤပှၤ, ဒီးဒုးကပီၤထီၣ်နမဲာ်တက့ၢ်. ဒီးပကတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈ဝ:၁၉

ပှၤကညီလၢတလဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်နီတဂၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤဘၣ်. တဘျီတခီၣ်ဖဲပလဲၤခီဖျိတၢ်  ကီတၢ်ခဲန့ၣ်, ပတူၢ်ဘၣ်လၢကစၢ်ယွၤအိၣ်ယံၤဒီးပှၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီန့ၣ်, ဖဲယဖိသၣ်အဆၢကတီၢ်, ယဟံၣ်ဖိဃီဖိဘၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢအမ့ၢ်, ‘ဟုသးတအိၣ်’ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢဟုသးတလၢအဃိ, ပကဘၣ်အီၣ်ဘၣ်မ့ၤ တနံၤထဲတဘျီဧိၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးထဲတဘျီဒၣ်လဲာ်ပတအီၣ်ဘၣ်ဘျဲးအီၣ်ဘၣ်. တဘျီတခီၣ်, ယမိၢ်ဖီအီၣ်မ့ၤဒီးတကွံသၣ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဖဲပဖီအီၣ်မ့ၤဒီးတကွံသၣ်န့ၣ်, ပမ့ၤအလွဲၢ်လီၤဂာ်ဒီးထိးဆၣ်န့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတဘျီ, ယ လဲၤဆူကၠိဒီးယသ့ၣ်ညါလၢဟါခီကၠိစံၣ်လီၤန့ၣ်, ယမ့ၢ်ဟဲက့ၤဆူဟံၣ်န့ၣ်ယတအီၣ်ဘၣ်မ့ၤဘၣ်. ခီဖျိလၢဟံၣ်ပူၤဟု သးတအိၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဒီးဟါခီကၠိစံၣ်လီၤအဆၢကတီၢ်ယတက့ၤဆူၣ်ဟံၣ်ဘၣ်. ယလဲၤဆူယသရၣ်မုၣ်ပယီၤမုၣ် လၢဟဲအိၣ်လၢယသဝီဒီးသိၣ်လိတၢ်တဂၤအဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. ယလဲၤထီၣ်လၢအဟံၣ်ပူၤတဘူၣ်ဘၣ်. ယအိၣ်လၢအဟံၣ် ကပၤလၢသ့ၣ်ခီၣ်ထံးန့ၣ်လီၤ. ဒီးယဟၢဖၢသၣ်ဝံၤဒိၣ်အဃိ, ယဟီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်လၢသ့ၣ်ခီၣ်ထံးထဲတဂၤဧိၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲ သရၣ်မုၣ်နၢ်ဟူလၢဖိသၣ်ဟီၣ်သီၣ်တဂၤအဃိ, အဝဲဟဲကွၢ်ဝဲဒီးထံၣ်ဝဲလၢအမ့ၢ်ယၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသံကွၢ်ယၤ, ‘‘ဘၣ်မ နုၤနဟီၣ်လဲၣ်.’’ ဒီးယတဲဆၢအီၤ, ‘‘ယသၣ်ဝံၤမ့ၤ’’ န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲသံကွၢ်ကဒီးယၤ, နတက့ၤလၢနမိၢ်နပၢ်အအိၣ်ဘၣ် ဧါ. ယစံးဆၢအီၤ, ယမ့ၢ်က့ၤဘၣ်ဆၣ်, လၢဟံၣ်န့ၣ်, ဟုသးတအိၣ်ဘၣ်. ဒီးယတအီၣ်ဘၣ်မ့ၤဘၣ်. ဒီးယသရၣ်မုၣ် သးကညီၤယၤဒီး ဟ့ၣ်အီၣ်ယၤမ့ၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်လဲၤခီဖျိဒ်အံၤအဃိ, ဖဲယဒိၣ်ထီၣ်တစဲးဒီးသ့ဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ် အဆၢကတီၢ်, ယတူၢ်ဘၣ်လၢကစၢ်ယွၤတအဲၣ်ယၤဘၣ်, မ့မ့ၢ်တခီ ကစၢ်ယွၤအိၣ်ယံၤဒီးယၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤကွဲးထါ, စီၤအၤစာ်, စ့ၢ်ကီး တူၢ်ဘၣ်လၢကစၢ်ယွၤအိၣ်ယံၤဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. စီၤအၤစာ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်ဒီးစံးဝဲ, ‘‘ယွၤတၢ်သုးမုၢ် အကစၢ်ဧၢ, ဒုးဟဲက့ၤပှၤ, ဒီးဒုးကပီၤထီၣ်နမဲာ်တက့ၢ်. ဒီးပကတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤလီၤ’’ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈ဝ:၁၉). ခဲအံၤ ယသ့ၣ်ညါက့ၤ လီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢကစၢ်ယွၤအဲၣ်ယၤဒိၣ်မးဒီးအိၣ်ဘူးဒီးယၤထီဘိလီၤ. ခီဖျိလၢကစၢ်ယွၤအဲၣ်ယၤ ဒီးအိၣ်ဘူးဒီးယၤထီဘိအဃိ, ယမူဘၣ်ယဲဒီးယမ့ၢ်တၢ်လၢယမ့ၢ်ခဲအံၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ တအိၣ်ယံၤဒီးပှၤနီတဘျီဘၣ်. ထီဘိအဝဲအိၣ်ဒီးပှၤဒီးကဟုကယာ်ကွၢ်ထွဲပှၤလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နတူၢ်ဘၣ်လၢကစၢ်ယွၤအိၣ်ယံၤဒီးနၤတဘျီဘျီဧါ. ဖဲနတူၢ်ဘၣ်လၢကစၢ်ယွၤအိၣ်ယံၤဒီးနၤန့ၣ်နမၤတၢ်မ​နုၤလဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်သးဘိယွၤဧၢ, သိၣ်လိယၤဒ်သိးဒီးယကသ့ၣ်ညါဒီးထံၣ်လၢနအိၣ်ဘူးဒီးယၤလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲ အဆၢကတီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်ခုၣ်ထူ
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 5, 2021

PRAY WHEN YOU FEEL LIKE GOD IS FAR AWAY

Bible in a Year: 2 Kings 10, 2 Kings 11; Acts 24:1-27; Psalm 80:8-19

“Restore us, Lord God Almighty; make your face shine on us, that we may be saved.”  
Psalm 80:19 NIV

There is none who has not gone through hardship. When we are in the midst of difficult times, it can feel like God is far away from us. Once, in my childhood, my family encountered food shortage. Because we did not have enough rice, we got to eat only once a day and that one meal’s portion was too small to fill me up. Sometimes, my mother cooked rice with banana, which changed the color of the rice and made it look like pig feed. One day I went to school and I knew if I went home after the school was over, there would be no food at home. So, I decided not to go home. Instead, I went to a Burmese teacher who came to live in my village. I was afraid to go inside her house. I was so hungry that I cried out aloud under a tree in front of her house. When the teacher heard my cry, she came out and asked why I was crying. I told her that I was hungry. She then asked why I did not go home to eat. I had to tell her there was no rice at home. The teacher felt sorry for me and fed me. Because of these experiences, I felt that God did not love me and He was far away from me. The writer of the Psalm, Asaph, also felt God was far away from him. Asaph prayed to God and said, “Lord God almighty; make your face shine on us, that we may be saved.” Now I know God loves me and He is always near me. Because of His love and presence in my life, I am who I am today. God is never distant from us. He is always with us and takes care of us. 

Reflection

Have you ever felt that God is distant from you? What do you do when you feel that way?

Prayer

Dear God, teach me to acknowledge your presence when I am in trouble.
In Jesus’ Name we pray.  Amen.

Tharah Khu Htoo
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand