တၢ်ခ့တၢ်ပှၤလၢပှၤတဝၢအဂီၢ် ~ Community Servants

လါယူၤလံ ၃၀, ၂၀၂၁

တၢ်ခ့တၢ်ပှၤလၢပှၤတဝၢအဂီၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၇, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၈, ရိမ့ၤ ၁၃:၁-၁၄, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၃၈-၄၅

“အဂ့ၢ်ဒ်အံၤအဝဲဒၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ယွၤအခ့အပှၤလၢနတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ်လီၤ.”
ရိမ့ၤ ၁၃:၄က

လၢ လံာ်ရိမ့ၤ ၁၃:၁-၂ န့ၣ်, စီၤပီလူးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဝဲလၢပှၤကဘၣ်ဒိကနၣ်ထံကီၢ်တၢ်ပၢတၢ်ပြးန့ၣ်လီၤ. “မ်ပှၤပာ် အသးလၢတၢ်စိတၢ်ကမီၤအဒိၣ်တဖၣ်အဖီလာ်ကိးဂၤဒဲးတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်စိတၢ်ကမီၤတအိၣ်ဘၣ်, အိၣ်ထဲ တၢ်ဟဲလၢယွၤန့ၣ်ဧိၤလီၤ. တၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢအအိၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲယွၤပာ်လီၤအီၤလီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးပှၤလၢအတြီတၢ် စိတၢ်ကမီၤ, မ့ၢ်အတြီတၢ်လၢယွၤပာ်လီၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒီးပှၤလၢအတြီတၢ်တဖၣ်န့ၣ်ကဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဃၣ်လၢကစၢ် ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.’’ (ရိမ့ၤ ၁၃:၁-၂). စီၤပီလူးထံၣ် ထံကီၢ်တၢ်ပၢလၢအကပီၤတကပၤဒီးစံးဝဲလၢ ‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ အဝဲဒၣ် န့ၣ်မ့ၢ်ယွၤအခ့အပှၤ လၢနတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ်လီၤ’ (အဆၢဖိ ၁၃:၄က).

ပမ့ၢ်ကွၢ်ကဒီးလၢအဂၤတကပၤ, စီၤယိၤဟၣ်လၢ လံာ်လီၣ်ဖျါ ၁၃:၇ အပူၤပာ်ဖျါထံကီၢ်ပၢပြးလၢအခံးတကပၤ, ဒီးစံးဝဲလၢ ‘တၢ်ဟ့ၣ်အဒုးတၢ်ဒီးပှၤစီဆှံဒီးမၤနၢၤအီၤလီၤ.’ ပဒိၣ်တၢ်ပၢတၢ်ပြးအက့ၢ်အဂီၤခဲလၢာ်မ့ၢ်လီၤဂာ်ဒီး   (ရိမ့ၤ ၁၃) န့ၣ်, ဂ့ၤဝဲဒီးကြၢးလၢပယူးယီၣ်ပာ်ကဲအီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ထံကီၢ်ပဒိၣ်ပပှၢ်တဖၣ်ကဲထီၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ လၢအမၤဟးဂီၤတၢ်ဒီးသူတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢအတတီတလိၤတဖၣ်သ့ဝဲစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဒ်ခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အသိး, ပအိၣ်ဒီးမူဒါလၢတဘၣ်ဒိကနၣ်တၢ်ပၢတၢ်ပြးဒ်န့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်လီၤ. မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးပမူပဒါဒ်ခရံာ်ဖိ သ့ၣ်တဖၣ်လၢပက ဟဲက့ၤစိာ်က့ၤပဒိၣ်ပပှၢ်လၢအအိၣ်လၢ (လီၣ်ဖျါအဆၢဒိၣ် ၁၃) တဖၣ်ဆူပဒိၣ်ပပှၢ်လၢ အလီၤဂာ်ဒီး (ရိမ့ၤ ၁၃) တကပၤ, ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ကမၤတၢ်ခ့တၢ်ပှၤအတၢ်မၤဒီးကဲထီၣ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ လၢပှၤကမျၢၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပဒိၣ်ပပှၢ်တဘၣ်မ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢအမၤနၢၤအီၣ်ဃီၢ်တၢ်ဆီၣ်ဘံၣ်ဆီၣ်ဘၢတၢ်တဖၣ်ဘၣ်. ခရံာ်ဖိကဘၣ်သ့ၣ်ညါ နၢ်ပၢၢ်အမူအဒါဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကျဲဒ်အံၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံလၢတၢ်အိၣ်မူ

နပာ်နသးလၢတၢ်စိကမီၤအဂ့ၤမနုၤတဖၣ်အဖီလာ်လဲၣ်. နတပာ်နသးလၢတၢ်စိကမီၤလၢအမၤဟးဂီၤတၢ်မနုၤတဖၣ် အဖီလာ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်သးဘိဧၢ, မၤစၢၤနတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ဒ်သိးဒီးကမ့ၢ်တၢ်ခ့တၢ်ပှၤလၢအဂ့ၤလၢပှၤတဝၢအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. အၤမ့ၣ်.

ဒီးကထၢၣ်စီၤဝါဒိၣ်
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 30, 2021

COMMUNITY SERVANTS

Bible in a Year: 1 Chronicles 7, 1 Chronicles 8; Romans 13:1-14,
Psalm 89:38-45

“For he is a servant of God to you for good.”  
Romans 13:4a WEB

Paul encouraged people to obey the governing establishment. He said, “Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. (Romans 13:1-3, NIV)” Paul saw the positive bright side of the governing authorities and said, “for he is a servant of God to you for good (Romans 13:4a).”

On the other hand, John, in Revelation 13:7, revealed another side of the governing authorities and said, “It was given power to wage war against God’s holy people and to conquer them.” If all governing authorities have the characters of Romans 13, we ought to respect and obey them. But, there are governing authorities that abuse power and devastate the nations. As Christians, we have the responsibility to defy these authorities. In order to serve and safeguard the people, it is also our duty to bring the rulers whose characters parallel what Revelation 13 describes on the side of the authorities whose qualities resemble what Romans 13 illustrates. Authorities must not abuse and oppress the people. Christians must understand their responsibilities and rights. 

Reflection

What kind of good governing authorities do you subject yourself? 
What kind of bad governing authorities do you not subject yourself?

Prayer

Dear God, please help Your churches so they will be good servants for the communities. In Jesus’ Name, I pray. Amen.

Dr. Saw Wado
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand