သးဟးဂီၤတဂ့ၤ ~ Don’t Be Discouraged

လါမ့ၤ ၁၄, ၂၀၂၁

သးဟးဂီၤတဂ့ၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၈, စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၉, ယိၤဟၣ် ၈:၁၂-၃၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၀:၅-၁၂ 

‘‘လၢတၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤအပူၤန့ၣ် မၤစၢၤပှၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤကညီအတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကလီကလီလီၤ. ပကမၤတၢ်ဒီး တၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်လၢယွၤလီၤ. ဒီးအဝဲဒၣ်န့ၣ်ကယီၢ်တံၢ်ပဒုၣ်ပဒါလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၀:၁၁-၁၂

လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ပအိၣ်ဒီးတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်အါမးလီၤ. လၢအကျါန့ၣ်ပအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး ခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် လီၤ. ပှၤတနီၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ, တနီၤလၢတၢ်ကရၢကရိအပူၤ, တနီၤလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤပူၤတဖၣ်န့ၣ်, တုၤအ ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအဘျီအါထီၣ်ဒီး တူၢ်တကဲ, မၤတပှဲၤ, ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဝဲတဘၣ်ဘၣ်အဃိ တူၢ်ဃာ်ကွံာ် အသးလီၤ. မ်ဒ်န့ၣ်ဒီး လၢခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ကရၢကရိအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်သီၣ်ဝံ သဲကလၤ, တၢ်ဖုၣ်ထံၣ်ဖုၣ်ထီ မ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်န့ၣ် နကမၤဒ်လဲၣ်. နကတူၢ်ဃာ်ကွံာ်နသးဧါ. နကဂုာ်လဲၤဆူညါဧါ. 

ပဟဲတုၤလၢကီၢ်မုၢ်နုာ်အပူၤအံၤ တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ဝဲအါမး, လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပဟဲ လၢကီၢ်အါဘ့ၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အါဖုအဃိ ပတၢ်ထံၣ် ဒီး ပတၢ်လဲၤခီဖျိ တဒ်သိးလိာ်သးဘၣ်. ပသူၣ်လီၤဆီလီၤပသး ဒ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖှိၣ် သနာ်က့ ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်တမ့ၢ်ဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢ ထံကီၢ်တဘ့ၣ်လၢပအိၣ်လၢအပူၤ အခဲအံၤဘၣ်. တနီၤသးအိၣ်က့ၤအီၣ်ဒံသၣ်, ဖရဲသၣ် လၢကီၢ်အဲကူးပတူးပူၤဒံးလီၤ. တနီၤစံးလၢ ကမၤဆူညါ, အီၣ်ဆူညါ, ဒီး တနီၤအိၣ်လၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤလီၤ. တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အံၤ အိၣ်ထီၣ်ဝဲ လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤလီၤ. ပဝဲကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢဝ့ၢ်ဖီထ်လၣ်ပၤခၣ်အဂီၢ် တၢ်သူၣ်လီၤဆီလီၤပသးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကီဒိၣ်မးလီၤ. ပတနၢ်ပၢၢ်ပှၤအကျိာ်, ပတနၢ်ပၢၢ်ထံကီၢ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီ, ဒီး ပှၤသးတဆူၣ်ဆၢထၢၣ်လဲၤတၢ်လၢအခီၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးယစံးဘၣ်ယသကိး, ‘‘ပှၤအသးမ့ၢ်ဆူၣ်ထဲအဂၤတဆံန့ၣ် ပကလဲၤတၢ်လီၤ.’’ ပမုၢ်လၢ်လၢ ပှၤလၢအသးတဆူၣ်တဖၣ်ကပိာ်ထီၣ်ပခံကယီကယီ ဒီးပဂဲၤဆၢထၢၣ်လဲၤတၢ်လီၤ. ပနာ်လၢယွၤအိၣ်ဒီးပှၤအဃိ ပကပိာ်အခံ ဒီးပကလဲၤတၢ်ဆူညါလီၤ. ပကမၤတၢ်ဒီး တၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်လၢယွၤလီၤ. ပတဂုၤက့ၤပခံဘၣ်. ပဖးဘၣ်ဖဲ (ယိၤၡူ ၁:၉), “ယမၤလိာ်လံနၤလံ, တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. ပာ်ဆူၣ်နသးဒီးတံးတဟီၣ်တက့ၢ်. ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ, ဘၣ်ယိၣ်တၢ်တဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤနကစၢ်အိၣ်ဒီးနၤဖဲနလဲၤတၢ်တပူၤလၢ်လၢ်လီၤ.” အဃိမ်ပတသူၣ်လီၤဘှံးသး လီၤတီၤလၢပပိာ်ကစၢ်အခံန့ၣ်တဂ့ၤ. ပကမၤတၢ်ဒီး တၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်လၢယွၤလီၤ. ဖဲပလဲၤတပူၤလၢ်လၢ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢနတၢ်အိၣ်မူဒီးလၢနတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အပူၤန့ၣ် နသးဆံးသးဟးဂီၤတဘျီဘျီဧါ. မ့ၢ်နသးလၢာ်လၢနမၤကစၢ်အတၢ်မၤ ဒီး ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်တၢ်မၤလၢကစၢ်ယွၤမၢနမၤလံဧါ. ပာ်ဆူၣ်နသး, တံးတဟီၣ်, ဒီးပိာ်ခရံာ်အခံတက့ၢ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ယွၤဧၢ, လၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤဖဲပမၤတၢ်ဂ့ၤအခါဒၣ်လဲာ် ပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်တဆူၣ်သးတဂဲၤတဖၣ်အဃိ တဘျီဘျီပသးလီၤဘှံးလီၤတီၤဒီး ပတအဲၣ်ဒိးမၤတၢ်ဂ့ၤလၢၤဘၣ်. မၤစၢၤပှၤ ဒီးဟ့ၣ်ဆူၣ်ပသး ဒ်သိးမ်ပသုတဂုၤက့ၤ ပခံတဂ့ၤ. ဒ်လၢမူခိၣ်အသိး မ်တၢ်ကမၤစ့ၢ်ကီးအသးလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်ဟ့ၣ်သါ
ဖီးထ်လၣ်ပၤခၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖီးထ်လၣ်ပၤခၣ်, ထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 14, 2021

DON’T BE DISCOURAGED

Bible In a Year: Judges 18, Judges 19; John 8:12-30; Psalm 60:5-12

“Give us help against the adversary, for the help of man is vain. Through God we will do valiantly, for it is he who will tread down our adversaries.”
Psalm 60:11-12 WEB

There are many kinds of organizations in this world and among them are churches. As a result of having to face difficult challenges over and over again, some of us, in the organization or church or job, may get discouraged and retreat. The question to ask ourselves is what we would do when we encounter troubles, disputes, and contentions in the church?  Would you retreat? Would you press forward? 

Immigrating to a western country comes with many struggles, especially for churches. We came from a very diverse background: different regions, churches, experiences, and perspectives. Although we gather as a church, our church members were not born in the country we now reside. Some want to return to Egypt and have cucumbers and watermelons. Some want to march onward and others are somewhere between. Results are many challenges for the church. For our Karen Baptist Church in Port Lavaca, starting a church is very hard. We do not speak another language nor do we know the law of the land. The motivation is not quite there to march onward. But, I told my friend, “If we have 10 people willing to stand up and walk, let’s do it.” We hope those who do not feel so motivated will gradually follow us. So, we march onward. We do not retreat. We read in Joshua 1:9, “Haven’t I commanded you? Be strong and courageous. Don’t be afraid. Don’t be dismayed, for Yahweh your God is with you wherever you go.” Therefore, let us not be discouraged and retreat to follow the Lord, through whom we will do valiantly. God is with us wherever we go. 

Reflection

Do you get discouraged in your life and your faith? Do you feel fed up and want to quit the work that God has for you? Be strong, courageous, and follow God.  

Prayer

Father God, we may get discouraged and exhausted in doing a good thing due to a lack of motivation from others.  Please help us to be strong and courageous so we do not retreat. Your will be done on earth as it is in heaven. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Rev. Hay Tha
Port Lavaca Karen Baptist Church
Port Lavaca, Texas