ယ့ၣ်ၡူးဘါထုကဖၣ်လၢအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ~ Jesus Prays For His Disciples

လါမ့ၤ ၂၇, ၂၀၂၁

ယ့ၣ်ၡူးဘါထုကဖၣ်လၢအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၁၉, ၁ၡမူၤအ့လး ၂၀, ယိၤဟၣ် ၁၇:၆-၂၆,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၈:၇-၁၄

မၤစီဆှံအီၤလၢနတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတက့ၢ်. နကလုၢ်ကထါန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ.”
ယိၤဟၣ် ၁၇:၁၇

ကစၢ်ခရံာ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ, အိၣ်ဒီးတၢ်ဂံၢ်ဆံးဘါစၢ်အဃိ တချုးလၢ တၢ်ကပျၢ်ထီအီၤ လၢထူၣ်စုညါအလိၤဘၣ်န့ၣ် အဝဲအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢ အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် အဂီၢ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဝဲဘါထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒ်သိး ဒီးအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်ကီတၢ်ခဲကန့ၢ် အဂီီၢ်, ကမၤနၢၤ တၢ်လ့ပစီအဂီၢ်, ကအိၣ်ဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢအဂၢၢ်အကျၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်စံးဝဲဖဲ (ယိၤဟၣ် ၁၇:၂၄) “ပၢ်ဧၢ, ဒ်သိးပှၤလၢ နဟ့ၣ်လီၤယၤ ကထံၣ်ဘၣ်ယလၤယကပီၤလၢနဟ့ၣ်ယၤန့ၣ်ဒီး, ယသးအိၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ် ကအိၣ်ဒီးယၤစ့ၢ်ကီးဖဲ ယအိၣ်အလီၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ဟီၣ်ခိၣ်အခီၣ်ထံး တချုးကဲထီၣ် ဒံးဘၣ်ဒီး, နအဲၣ်ယၤလီၤ.”

ပဝဲလၢအမ့ၢ်ခရံာ်ဖိလံၤပျဲၢ်ဘီၣ်တဖၣ် အလီၢ်အိၣ်ဝဲလၢ ပကဘါထုကဖၣ်တၢ်တဘိယူၢ်ဃီ လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ, ဒ်သိး ပကပူၤဖျဲးဒီး မုၣ်ကီၤလ့ၢ်တၢ်လ့ပစီ, တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအၢသီသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. မ့ၢ်အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် မုၢ်မဆါ တနံၤအံၤ ပထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, တၢ်ကီတၢ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ်မၤအသးလၢ ဟီၣ်ခိၣ်တဘ့ၣ်အံၤအဖီခိၣ် လီၤဆီၤဒၣ် တၢ်တၢ်ဆါလၢ အမ့ၢ် COVID-19 အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤပျံၤလီၤဘၣ်ယိၣ်လၢပဝဲဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ပထံၣ်လၢမဲာ်, ပနၢ်ဟူဘၣ်လၢ ပနၢ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ပမၤစၢၤလိာ်ပသးသ့ထဲ ဘါထုကဖၣ်တၢ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ် လၢပကဘၣ်သ့ၣ်နီၣ် လၢတၢ်ထုကဖၣ်ကွဲမုာ် ကစၢ်ယွၤ လၢကဟဲတုၤအိၣ်ဒီးပှၤ ဒီး လၢအစိကမီၤလၢကမၤတၢ် ပသးသမူအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၤန့ၢ် တၢ်ကျၢၢ်ဘၢပှၤလၢ ပအဲၣ်တဖၣ်ဒီး ဟီၣ်ခိၣ်တဘ့ၣ်အံၤလၢတၢ်ထုကဖၣ် တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. 

ကစၢ်ခရံာ်စံးဝဲဖဲ (ယိၤဟၣ် ၁၇:၂၀) “ယတဃ့ဘၣ်ထဲအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်ဧိၤဘၣ်, မ့ၢ်ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤယၤလၢ အဝဲသ့ၣ် အကလုၢ်ကထါအဃိစ့ၢ်ကီး.” ခရံာ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲဃ့တၢ်လၢပဂီၢ် လၢပကနာ်အီၤဒီးပကနာ် အကလုၢ်ကထါအဃိ, ပဝဲဒၣ်လၢအမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်တဖၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကဘၣ်ဃ့ဘါထုကဖၣ် ဒ်သိး ပကဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤယွၤ အကလုၢ်ကထါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ, လၢကဟ့ၣ်ပှၤတၢ်စိကမီၤလၢပကမၤနၢၤဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်တၤ တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဒၣ်ပှၤလၢအကိးထီၣ်အီၤ တဂၤလၢ်လၢ် လၢတၢ်နာ် နီၢ်နီၢ်အပူၤန့ၣ် အဝဲဒၣ်ကအိၣ်ဖှိၣ်မၤစၢၤ ပှၤလီၤ. ထဲတမံၤပျဲယွၤ အကလုၢ်ကထါပၢတၢ်လၢပပူၤ ဒီးမၤစီဆှံထီၣ်ပသး ဒ်တၢ်ဘၣ်ယွၤအသိးတက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ပဃ့ထုကဖၣ်လၢယွၤကိးနံၤဒဲးဧါ. မ့ၢ်ပဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အဂီၢ်လံဧါ.
မ့ၢ်ပပျဲကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါမူလၢပပူၤလံဧါ. ဒ်သိးပကမၤနၢၤကွံာ် တၢ်လ့ပစီအဂီၢ် ဆိးသီဒီးဘါထုကဖၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးသးဘိဧၢ, မၤစၢၤပှၤဒ်သိး ပကမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အိၣ်ဒီးတၢ်နာ်အဂၢၢ်အကျၢၤလၢ ပတၢ်အိၣ်မူပူၤဒီး ပကမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဘါထုကဖၣ်တၢ်တဘိယူၢ်ဃီတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ကၠၢစ်တ့ဒိၣ်ထူတီ
ကါဒၢစံထံၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကါဒၢစံထံၣ်, ခဲစဲၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 27, 2021

 JESUS PRAYS FOR HIS DISCIPLES

Bible In A Year: 1 Samuel 19, 1 Samuel 20; John 17:6-26;  Psalms 68:7-14

“Sanctify them in your truth. Your word is truth.”
John 17:17 WEB

Jesus is keenly aware that his disciples are vulnerable members of the earth.  Therefore he prayed for his disciples before he was crucified.  He prayed for them to withstand difficulties, overcome temptations, and have a firm foundation of faith.  Jesus said in John 17:24, “Father, I desire that they also whom you have given me be with me where I am, that they may see my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world.”                                             

We, who are followers of Christ, ought to pray continually so we will be protected from the devil’s temptations and serious illnesses.  Nowadays, the sufferings and hardship from the effects of the COVID-19 get us trapped in worries and fear.  We see and hear about the debilitation, and all we can do is pray.  But, it is imperative to remember prayer invites God’s presence and power. What is better than covering our world and loved ones with prayers?  

Jesus said in John 17:20, “Not for these only do I pray, but for those also who will believe in me through their word.” Since Christ himself prayed for us to keep our faith in His word, we who are believers of Christ ought to pray for one another to hold on to the truth of God, which will empower us to overcome trials of this world.  Whoever calls on His name in faith, He will help.  Let the word of God rule and sanctify our hearts according to His will.     

Reflection

Do we pray daily to God?  Do we remember to pray for those who are in need of help?  Do we let the word of God take residence in our hearts?  Let us diligently practice the discipline of prayer to overcome temptations!    

Prayer

Dear Jesus, help us so we will be people with a firm foundation of faith in You and Your word, and we will be praying without ceasing.  In Jesus’ Name I pray. Amen. 

Tharah Justice Doh Htoo Taw
Garden City Karen Baptist Church
Garden City, Kansas