မၤဒ်တၢ်နာ်န့ၢ်နၤအသိး ~ Carry Out Your Work Entrusted To You

လါမ့ၤ ၁၀, ၂၀၂၁

မၤဒ်တၢ်နာ်န့ၢ်နၤ
အသိး                       

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၀, စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၁, ယိၤဟၣ် ၆:၂၅-၅၉
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၉:၁-၈,

အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တမ့ၢ်ဘၣ်ယဟဲလီၤလၢမူခိၣ်ဒ်သိးယကမၤဖဲဒၣ်ယသးဘၣ်, မ့ၢ်ဖဲဒၣ်ပှၤလၢအမၢလီၤယၤ တဂၤအသးလီၤ.”
ယိၤဟၣ် ၆:၃၈

တနံၤပှၤတဂၤဟးလၢဝ့ၢ် (Philadelphia) ဖံလဒ့ၤလဖံအကျဲမုၢ်ခိၣ်လၢကဃုတၢ်မၤလၢအသးသမူအဂီၢ်လီၤ. အဝဲလဲၤနုာ်လီၤဆူတၢ်မၤလီၢ်အဝဲၤဒၢးတဖျၢၣ်အပူၤလၢပှၤလဲၤကူၣ်လဲၤကၤလၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါ Mr. Girard (ကၠရး) အိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသံကွၢ်တၢ်မၤအဂ့ၢ်ဒီး Mr. Girard တဲအီၤလၢအဟ့ၣ်အီၤတၢ်မၤသ့န့ၣ်လီၤ. အတၢ်တဲအီၤ ‘‘ကွၢ်လၢန့ၣ်အူးခဲအိၣ်ဖှိၣ်ဖဲန့ၣ်တဖၣ် ဟဲက့ၤစိာ်ဆူကရၢၢ်အကတၢၢ်ဖဲအံၤဒီ; ရဲၣ်လီၤအီၤ ဘၣ်လီၢ်ဘၣ်ကျဲဂ့ၤဂ့ၤ တက့ၢ်.’’ အဝဲလဲၤမၤဝဲတုၤလီၤလၢဟါခီဝံၤ လဲၤတဲဘၣ်အသ့ၣ်ခိၣ်လီၤ. အသ့ၣ်ခိၣ်လဲၤကွၢ်အဝဲအတၢ်မၤဒီး ထံၣ်လၢ အမၤတၢ်ဂ့ၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် အပူၤနီၢ်နီၢ်အဃိ သ့ၣ်ခိၣ်ဟ့ၣ်အီၤအဘူးအလဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၢ်ဘၣ်ဘူးလဲဝံၤဒီး သံကွၢ်ကဒီးသ့ၣ်ခိၣ်, ‘‘ခဲမုၢ်ဆ့ၣ်တၢ်မၤလၢ ယဂီၢ်အိၣ်ဒံးစ့ၢ်ကီးဧါ.’’ Mr.Girard တဲကဒီးအီၤ, ‘‘အိၣ်လီၤ, ခဲမုၢ်ဆ့ၣ်နမ့ၢ်ဟဲန့ၣ် အူးခဲလၢနဟဲစိာ်တခါအံၤ က့ၤပာ်က့ၤ လၢအလီၢ်ဖဲနလဲၤဟံးန့ၢ်အီၤ အလီၢ်ဂ့ၤဂ့ၤ တက့ၢ်.’’ အဝဲသးခုဒီးစံးဘျုးသ့ၣ်ခိၣ်လၢအဟ့ၣ်အီၤတၢ်မၤအဃိလီၤ. မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ် တနံၤအဝဲဟဲဒီး တတဲအါတဲစှၤ တၢ်နီတမံၤဘၣ်. လဲၤစိာ်ပာ်ဘၣ်က့ၤအူးခဲလၢအဟဲက့ၤစိာ်ဝဲတဖၣ်ဆူအလီၢ်ဒီး ပာ်ဝဲလီၤတံၢ် လီၤဆဲးဂ့ၤဂ့ၤဂ့ၤန့ၢ် အလီၢ်လၢညါလီၤ. ဒီးသ့ၣ်ခိၣ်အံၤမၢအမၤတၢ်အံၤဒီနွံညါလၢဘၣ်စိာ်ထီၣ်စိာ်လီၤအူးခဲအံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲမၤဒ်သ့ၣ်ခိၣ်  တဂၤအံၤမၢအီၤအသိးလီၤ. တဖျါလၢအထံၣ်ကမၣ်တၢ်ဒီးစံးလၢသ့ၣ်ခိၣ်တဂၤအံၤမ့ၢ်အတပှဲၤဘၣ်ဧါ. မၤဝဲဒ်တၢ်မၢ အီၤလၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အပူၤဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်အဃိဒီး လၢခံတၢ်မၤအခိၣ်အံၤ ဟ့ၣ်အီၤမူဒါအါထီၣ်လၢတၢ်မၤ လီၢ်အသီတခါ လၢကဘၣ်ကွၢ်ထွဲဒီးတီခိၣ်ရိၣ်မဲဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤ မူဒါဖးဒိၣ်အံၤလဲၣ်. ခီဖျိလၢအသ့ၣ်ခိၣ် နာ်န့ၢ်အီၤ လၢအမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအမၤတၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒ်ခိၣ်နၢ်ဟ့ၣ်အီၤမူဒါအသိးန့ၣ်လီၤ.

ဖဲပမၤတၢ်လၢ တၢ်ညၣ်တၢ်မၤလီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဘှီသိလ့ၣ်အကူာ်အက့အတၢ်မၤလီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်မၤတမံၤလၢ်လၢ် မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဘၣ်တဘၣ် ပကပလၢၢ်ဘၣ်လၢပဘၣ်မၤတၢ်လီၤဂာ်ဒ် တၢ်မၤလၢ Mr. Girard အတၢ်မၤလီၢ်လၢအဆိ ကကတၢၢ်တနွံ လီၤစိၤလီၤထီန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤတဖၣ် ပဘၣ်မၤဝံၤမၤက့ၤ, မၤတကတၢၢ်သနာ်က့, ‘‘ကယဲၢ်ပမၤတၢ် တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, ပကမၤလၢသူၣ်ကံၢ်သးလဲ, ဒ်လၢကစၢ်အသိး, ဒီးတမ့ၢ်ဘၣ်ဒ်လၢပှၤကညီအသိးဘၣ်တက့ၢ်’’ (ကလီးစဲ ၃:၂၃). မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒီး ယွၤကထံၣ်ပှၤလၢ ‘‘ပမၤတီလၢတၢ်စှၤကတၢၢ်အဃိ, ပကမၤတီစ့ၢ်ကီးဝဲလၢတၢ် အအါလီၤ’’ (လူၤကၣ် ၁၆:၁၀က).  

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ကစၢ်ခရံာ်ဟဲလီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ မ့ၢ်ဒ်သိးအကမၤဒ်ပၢ်လၢမူခိၣ်မၢလီၤအီၤလၢကဘၣ်မၤဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. အဝဲတမၤ ဒ်အသးအသိးဘၣ်. ပၢ်နာ်န့ၢ်အီၤဒီး အဝဲမၤဒ်ပၢ်အတၢ်နာ်န့ၢ်အီၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ပဝဲဒၣ်စ့ၢ်ကီး ဒ်ပမ့ၢ်ယွၤအဖိမုၣ်ဖိ ခွါအသိး ပကဘၣ်မၤဒ်သိး ကစၢ်ယွၤနာ်န့ၢ်ပှၤအသိးန့ၣ်တက့ၢ်. နမၤဒ်တၢ်နာ်န့ၢ်နၤကစီဒီဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, သိၣ်လိယၤဒ်သိးယကမ့ၢ်ဖိတဂၤလၢမၤတၢ်ဒ်တၢ်ဘၣ်နသးဒီးဒ်နနာ်န့ၢ်ယၤအသိးတက့ၢ်. 
လၢခရံာ်အမံၤယဃ့လီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်အ့ဘ့ၣ်န့စၢ်ကူၣ်
အၤကၤဖံးအ့ဘ့ၣ်န့စၢ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖီးထ်ဝၢးသ်, ထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 10, 2021

CARRY OUT YOUR WORK ENTRUSTED TO YOU

Bible in A Year: Judges 10, Judges 11; John 6:25-59; Psalm 59:1-8 

“For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me.”  
John 6:38  WEB

One day, a man spent time in the city of Philadelphia looking for a job to make a living. He went into the office of a famous businessman, Mr. Girard. He asked Mr. Girard for a job and he was told there was a job for him. Mr. Girard pointed to a pile of bricks and asked him to bring those to the end of the compound and arrange them in order. He worked on moving the piles of bricks until evening. After finishing, he informed his boss, who was pleased with the man’s work and paid him his wage. The man asked if there would be more work for him the next day.  He was assured he would have a job and it would be to move the bricks back to their original place from where he took them. The man thanked Mr. Girard for giving him more work. The next morning, without saying much, the man put back the bricks where he moved them from and he did a thorough job. Mr. Girard asked the man to repeat the same steps the entire week. The man did not complain and question his boss’ sanity. Later, Mr. Girard trusted the man with a leadership position of great responsibility.  Why did Mr. Girard give the man such a prominent job? It is because the man can be entrusted to carry out his job well as he was instructed. 

Working in meat processing plants or factories that make car parts, or any job, we may feel like we are perpetually doing Mr. Girard’s first week of assignments. As repetitive and perfunctory as our jobs may get, let us “work heartily as for the Lord, and not for men” (Colossians 3:23). God will see that “we can be trusted with much because we can be trusted with very little.” (Luke 16:10a).

Reflection

Jesus came to earth to carry out His Father’s will and not His own.  Jesus honored the Father’s trust with perfect obedience. We, children of God, must also carry out the work entrusted to us. 

Prayer

God, please teach me to do the work You trust me to do in the way that pleases You.  I pray in Jesus’ Name. Amen.

Pastor Ebenezer Ku 
Agape Ebenezer Karen Baptist Church
Fort Worth, Texas