မၤတီပတၢ်အၢၣ်လီၤဒီးယွၤ ~ Keep Your Promise To God

  လါမ့ၤ ၅, ၂၀၂၁

မၤတီပတၢ်အၢၣ်လီၤဒီးယွၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၂:၆-၂၃, စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၃,
ယိၤဟၣ် ၄:၂၇-၄၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၆:၁-၁၃

‘‘ယသန့ၤယသးလၢယွၤ, ပှၤကညီကမၤယၤဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်ယတဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်. တၢ်လၢယဆိၣ်တၢ်လၢနဂီၢ်န့ၣ် အိၣ်ဝဲလၢယလိၤ, ယွၤဧၢ, ယကမၤဘူၣ်နၤလၢ တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤတဖၣ်လီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၆:၁၁-၁၂

စီၤဒၤဝံးဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးအဒုၣ်အဒါ အတၢ်မၤအၢမၤသီ, အတၢ်လူၤဃုမၤတံာ်တာ်အီၤလၢကျဲအါမံၤ ဒ်သိးကမၤ ဟးဂီၤအီၤလီၤ. စီၤဒၤဝံးစံးဆၢက့ၤတၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်ဖျါဖဲ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၆:၁၁-၁၂) လၢထးလီၤ. တဘျီဘျီပဃ့တၢ် လၢယွၤဒီး ပစံးလၢ ယွၤမ့ၢ်စံးဆၢပတၢ်ဃ့အဃိ, ပကဟ့ၣ်ဆၢက့ၤတၢ်လၢယွၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပကအိၣ်မူဂ့ၤထီၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ပအၢၣ် လီၤတၢ်ဒီးယွၤကျဲအါဘိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တုၤလၢတၢ်လၢပလိၣ်ဘၣ်တမံၤမံၤမ့ၢ်လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒီး ပသးပ့ၤနီၣ်ကွံာ် ပတၢ် အၢၣ်လီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤတဘၣ်အသးလၢ ပှၤလၢအမၤဟးဂီၤအတၢ်အၢၣ်လီၤဘၣ်. (စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၅:၄-၅) – ‘‘တုၤနဆိၣ်တၢ်ဒီးယွၤဒီး မၤတီနကလုၢ်တက့ၢ်. သုးနံၤသုးသီတဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တဘၣ်ဘၣ်အသးလၢပှၤဟးဂီၤဖိ  ဘၣ်. မၤဘူၣ်တၢ်လၢနဆိၣ်တၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. နတဆိၣ်ဘၣ်န့ၣ်ဂ့ၤန့ၢ်နဆိၣ်တၢ်ဒီးတမၤဘူၣ်တၢ်ဘၣ် တက့ၢ်လီၤ.’’

ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲဖဲယအိၣ်လၢဒဲကဝီၤနိၣ်ဖိပူၤအခါ, ယမၤတၢ်လၢလံာ်စီဆှံကၠိဒ်ပှၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်တဂၤအသိးလီၤ. ယဃ့ဘါထုကဖၣ်ဒီးအၢၣ်လီၤယွၤလၢ ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်မၤလဲၤထီၣ်လဲၤထီကၠိအံၤဒီးယကမၤတၢ်ဖဲကၠိအံၤတုၤပှၤကၠိဖိမ့ၢ် တအိၣ်နီတဂၤလၢၤဘၣ်, ဒီး ယမူဒါမ့ၢ်ဝံၤမးဒီးယကလဲၤဆူတၢ်လီၢ်အဂၤတတီၤတီၤလီၤ. ဒ်ယဃ့ကစၢ်အသိးဒီးယွၤ ဒိကနၣ်ယတၢ်ထုကဖၣ်ဒီးမၤလဲၤထီၣ်လဲၤထီထီၣ်ကၠိအံၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယတတီဒီးယတၢ်အၢၣ်လီၤဘၣ်ဒီး သုးလီၢ် သုးကျဲဆူ ကီၢ်အမဲရကၤလီၤ. တကးဒံးဘၣ်, တုၤယတုၤလၢ ကီၢ်အမဲရကၤဒီးယစံးယဲလၢ ယမၤကစၢ် အတၢ်အံၤ ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအကလုာ်ကလုာ်, ဒီးယသးလီၤဘှံးဒိၣ်မးလီၤ. ဒီးယပာ်လီၤယသးလၢ ယကဃုထဲကျိၣ်စ့ ဒီး ယတမၤ ယွၤအတၢ်လၢၤဘၣ်လီၤ. တုၤယနုာ်လီၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢနီၢ်ခိဒီး ယဘၣ်မၤတၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤဖးဒိၣ် လီၤ. ယဘၣ်မၤ တၢ်ချ့ချ့ဒီးယမၤတၢ်အမျးကယၤတပှဲၤဒ်ပှၤဃ့ယၤဘၣ်. ပှၤဒူယၤ, အ့န့ယၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်ယသ့ၣ်နီၣ်က့ၤ လၢ မတၤတဂၤမး တဒူယၤ တအ့န့ယၤ ဖဲယမၤတၢ်လၢကၠိအခါဘၣ်. ယသ့ၣ်နီၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်လၢ ယအၢၣ်လီၤတၢ်ဒီး ကစၢ်ယွၤ ဒီး ယတမၤတီယကလုၢ်ဘၣ်လီၤ. ယမဲာ်ထံလီၤဒီး ယဃ့ပျၢ် ယတၢ်ကမၣ်ဒီး ဃ့မၤက့ၤယွၤအတၢ်မၤ န့ၣ်လီၤ. လၢတ​နွံဃီ အတီၢ်ပူၤ ယဘၣ်တၢ်နီဟးထီၣ်ယၤလၢတၢ်မၤပူၤဒီး ဘၣ်တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးယၤ လၢတၢ်လီၢ်အဂၤ လၢကလဲၤဟံးမူဒါ ဒ်ပှၤကွၢ်သိတဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ယစံးဘျုးယွၤလၢ အပျၢ်ယတၢ်ကမၣ်ဒီး တူၢ်လိာ်ဒုးမၤယၤလၢ အတၢ်မၤအဃိန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နအၢၣ်လီၤတ့ၢ်တၢ်လၢယွၤတမံၤမံၤဧါ. မ့ၢ်နကလုၢ်တီကစီဒီဧါ. မ့ၢ်အလီၢ်အိၣ်လၢနကဘၣ်ဃ့ပျၢ်နတၢ်ကမၣ်ဧါ. ယွၤပျၢ်ပတၢ်ကမၣ်ဒီးအဲၣ်ဒိးသူပှၤလၢအတၢ်မၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ဧၢ, ဝံသးစူၤဆိၣ်ဂ့ၤမၤစၢၤ ပှၤမၤကစၢ်အတၢ်မၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ခရံာ်ဖိလံၤကိးဂၤဒဲး, လၢကတီဒီးအတၢ်အၢၣ်လီၤ ဒီးနၤတက့ၢ်. ပသ့ၣ်ညါလၢနစုတဖုၣ်လၢပဂီၢ်ဘၣ်. ယဃ့ကညးနၤလၢခရံာ်အမံၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်ဒိၣ်ရ့ဘိကိလ်ဒ်
အမရ့လိာ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အမရ့လိာ်, ထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 May 5, 2021

KEEP YOUR PROMISE TO GOD

Bible in A Year: Judges 2:6-23, Judges 3; John 4:27-42; Psalm 56:1-13 

“I have put my trust in God. I will not be afraid. What can man do to me? Your vows are on me, God. I will give thank offerings to you”  
Psalm 56:11-12 WEB

David had to endure the enemy harming him and going after him in so many ways to destroy him. Psalm 56:11-12, which we read earlier, described how David responded. Sometimes, we pray to God vowing to offer Him something in return or lead a better life or do all sorts of things if He answers our prayer.  However, once our needs are met, we forget our vows. God does not approve of those who do not keep their vows. Ecclesiastes 5:4-5 says, “When you vow a vow to God, don’t defer to pay it, for he has no pleasure in fools. Pay that which you vow. It is better that you should not vow, than that you should vow and not pay.”

When I was in Nu Poe refugee camp, I was a leader in a Bible school. I prayed to God and made a vow that if He made this school successful, I would work in this school until no student was in attendance or I would relocate only after my work was done. God answered my prayer and granted success to the Bible school.  However, I did not keep my vow. I relocated to America. Not only that, I even complained I was exhausted because of having to face so many obstacles serving God in America. I decided I would just work to earn money and quit ministry. Once I did that, I also felt worn out and burnt out. I tried working at a fast pace, but I could not finish the amount of work required of me. People scolded me. People complained about me.  Then and there, I remembered that no one complained about me when I worked at the Bible school. I also remembered my promises I did not keep. I wept and asked God for forgiveness. I asked God to let me serve Him again.  Within a week, I was dismissed from work and at the same time, was called to serve as a shepherd. I thank God for forgiving me and allowing me to do His work. 

Reflection

Have you ever made a promise to God? Did you keep your promise? Is there a reason for you to ask for forgiveness? God forgives us and wants to use us in His work. 

Prayer

Lord, please bless those serving in ministry as well as all of your children to keep their promises to You. We know your hands are not short for us.  In Jesus’ Name we pray.  Amen.

Rev. Rainbow Gold
Amarillo First Karen Baptist Church
Amarillo, Texas