မါလၢအကဲထီၣ်အဝၤအခိၣ်သလုးအဃံအလၤ ~ The Wife Who Is The Crown Of Her Husband

လါမ့ၤ ၁၂, ၂၀၂၁

မါလၢအကဲထီၣ်အဝၤအခိၣ်သလုး
အဃံအလၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၄, စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၅, ယိၤဟၣ် ၇:၁၄-၄၄,
ကတိၤဒိ ၁၁:၂၉-၃၁, ကတိၤဒိ ၁၂:၁-၇

ပိာ်မုၣ်လၢအဂ့ၤအဘၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်အဝၤအခိၣ်သလုးလီၤ. မ့မ့ၢ်ပိာ်မုၣ်လၢအဒုးမဲာ်ဆှးတၢ်န့ၣ်မၤသးဒ် တၢ်အုၣ်တၢ်ကျၣ်လၢဃံပူၤအသိးန့ၣ်လီၤ.”
ကတိၤဒိ ၁၂:၄

ပထံၣ်ဘၣ်မါအိၣ်ဝဲအါမးလၢကဲထီၣ်ဝၤအခိၣ်သလုးဒီး မါအိၣ်ဝဲအါမးလၢအကဲထီၣ်တၢ်လီၤဃံၤလၢဝၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တဘျီယနၢ်ဟူဘၣ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်တဂၤအဂ့ၢ်လီၤ. ဒ်သိးကထီၣ်ဘးလၢသုးခိၣ်ကျၢၢ်အံၤအဂီၢ် အဝဲဘၣ်ဒုးယၤ, ဘၣ်တူၢ်ဆါခီၣ်ဆါအသး တုၤဒၣ်လဲာ်ဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်သံကစၢၢ်ကဆူးအဘျီတဖၣ်အဘျီလီၤ. ခီဖျိမ့ၢ်ပှၤလၢအဟ့ၣ် လီၤအသးဒီး တူၢ်ဆါခီၣ်ဆါ အသးလၢ ခိၣ်နၢ်ဒီးသုးဖိသံၣ်ဖိ ဒီးတံၤသကိးတဖၣ်ဒီးထံကီၢ်အဂီၢ်အဃိ လၢခံတဆီ ဘၣ်တဆီ အပတီၢ်အိၣ်ထီၣ်ဒီး တုၤထီၣ်ဘးဝဲလၢသုးခိၣ်ကျၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဒိကနၣ်ယူးယီၣ်ပာ်ကဲအီၤဘၣ်ဆၣ် တၢ်စံး ဝဲလၢအမါန့ၣ် မၤဟးဂီၤက့ၤအလၤကပီၤလီၤ. အမါတမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအိၣ်ဒီး တၢ်သ့ၣ်ညါ တၢ်လဲၤခီဖျိ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဒုးတၢ်ယၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲကဲထီၣ်ဘၣ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်တဂၤအမါဃိ အဝဲအပတီၢ်အိၣ်ဒ်သိးအဝၤ ဒီးတၢ်ပာ်ကဲ အီၤဒ်သိးအဝၤလီၤ. သနာ်က့ အဝဲတသ့ၣ်ညါလီၤအသးဘၣ်. ဆိမိၣ်ဒိၣ်လီၤအသး, သ့န့ၢ်အဝၤ, ပာ်သးအပတီၢ်ထီ န့ၢ်အဝၤအဃိ, ပှၤထံၣ်ဆံးက့ၤအဝၤ ခီဖျိလၢအမါအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်အိၣ်ဖျါအဃိလီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး, ယထံၣ်ဘၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤပာ်ကဲအီၤဒိၣ်မးသနာ်က့, မ့ၢ်လၢအအိၣ်ဒီးအမါလၢ အနုာ်လီၤတဲအါ တဲထီဒါအဝၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤအဃိ ကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဖးဒိၣ်လၢတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်ဖံး တၢ်မၤအပူၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ် ဒီးလၢအဝၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢမါတဖၣ်ကကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢဝၤအဂီၢ်လီၤ. မ့ၢ်ယမ့ၢ်ယဲ မါတဂၤလၢအကဲထီၣ် ယဝၤအခိၣ်သလုးစ့ၤဧါ. မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်နီၢ်မးလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ကအိၣ်ဒီး မါလၢအဂ့ၤ ဒီးကဲထီၣ်တၢ်လၤကပီၤလၢ အဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ် ဒီး လၢယွၤအတၢ်မၤအပူၤလီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, ပစံးဘျုးနၤလၢ နဟ့ၣ်နခ့နပှၤခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ မါလၢအဂ့ၤအဃိလီၤ. ဒီးလၢမါအဃိ မ်အဝၤကသးခုဘၣ် ဒီးကဲထီၣ်ဝၤအလၤကပီၤအခိၣ်သလုးထူတက့ၢ်. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်အ့ဘ့ၣ်န့စၢ်ကူၣ်
အၤကၤဖံးအ့ဘ့ၣ်န့စၢ်ကညီဘျၢထံခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖီးထ်ဝၢးသ်, ထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 12, 2021

THE WIFE WHO IS THE CROWN OF HER HUSBAND

Bible In a Year: Judges 14, Judges 15; John 7:14-44; Proverbs 11:29-31, Proverbs 12:1-7

“A worthy woman is the crown of her husband, but a disgraceful wife is as rottenness in his bones.”
Proverbs 12:4 WEB

There are wives, who are crowns of their husbands. There are also wives, who are like rottenness in their husbands’ bones. I heard about a general, who fought tough battles, made sacrifices, and walked through the valleys of the shadow of death. Due to his commitment and sacrifices for his leaders, soldiers, and country, he was promoted one position to the next all the way to the rank of a general. He was respected by all. However, his wife was known to dishonor him. Although she did not have knowledge or experience related to warfare, she was respected as her husband was. However, she lacked self-awareness and thought of herself as superior to others, including her husband. Her pride was evident to all. Over time, people lost respect for not only her, but also her husband. Likewise, I also knew a pastor who was well-respected. Unfortunately, he had a wife who disputed and spoke against her husband in church businesses and created problems in ministries for the church and also for her husband.  

Reflection

God desires that wives are helpful to their husbands. Am I a wife, who is the crown of my husband? It is extremely important that church leaders have wives as their crowns in their homes and their churches. 

Prayer

Dear God, thank you for giving us leaders with godly wives. May the husbands rejoice in their wives, who also are their crowns.  In Jesus’ Name we pray. Amen.

Pastor Ebenezer Ku
Agape Ebenezer Karen Baptist Church
Fort Worth, Texas