ဖဲယွၤဂဲၤဆၢထၢၣ်န့ၣ်အဒုၣ်အဒါလီၤပြံလီၤပြါလီၤ ~ When God Arises, His Enemies Will Be Scattered

လါမ့ၤ ၂၆, ၂၀၂၁

ဖဲယွၤဂဲၤဆၢထၢၣ်န့ၣ်အဒုၣ်အဒါ
လီၤပြံလီၤပြါလီၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၁၇:၃၈-၅၈, ၁ၡမူၤအ့လး ၁၈,
ယိၤဟၣ် ၁၆:၅-၃၃, ယိၤဟၣ် ၁၇:၁-၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၈:၁-၆

မ်ယွၤဂဲၤဆၢထၢၣ်တက့ၢ်. မ်အဒုၣ်အဒါလီၤပြံလီၤပြါတက့ၢ်. ဒီးပှၤလၢအသးဟ့အီၤတဖၣ်န့ၣ် မ်အဃ့ၢ်တၢ်လၢအမဲာ်ညါတက့ၢ်.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ  ၆၈:၁

တချုးဒံး ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤဒီးဟ့ၣ်ပှၤလၢ သရိာ်အတၢ်သူၣ်ထီၣ်အံၤအခါ, တၢ်သူၣ်ထီၣ်အဖီလာ်တကပၤ အိၣ်ဒီး တၢ်ဆါဟံၣ်တဖျၢၣ်လၢအဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤလၢအမ့ၢ် တၢ်မၤလီၤတဲာ်ကွံာ်ဖိသၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.  ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤ နာ်က့ၤတၢ်အသိး ပနၢ်ပၢၢ်အီၤလၢ တၢ်မၤသံဖိသၣ်လၢမိၢ်ဟၢဖၢပူၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်မၤလၢအထီဒါကွံာ်ပှၤလၢအတ့လီၤ အီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အါဖု ဟဲပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသး ဒီးဘါထုကဖၣ်တၢ်လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဖဲနွံအလၢာ် (weekend) ကိးနွံဒဲး ဒ်သိး တၢ်ဆါဟံၣ်တဖျၢၣ်အံၤ ကပတုာ်ကွံာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပဘါထုကဖၣ်တၢ်တဘျုးနံၣ် ဒီးလၢခံတၢ်ဆါဟံၣ် အံၤ ဘၣ်တၢ်ပတုာ်က့ၤအီၤ ခီဖျိ တၢ်ထုကဖၣ်အစိကမီၤအဃိလီၤ. 

ယွၤအတၢ်သုးကျဲၤလၢပတနၢ်ပၢၢ်အဃိ သရိာ်အတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖျၢၣ်အံၤလၢအအိၣ်ဒီးသရိာ်ဒီး တၢ်သူၣ်ထီၣ် အဂုၤဂၤ အါဖျၢၣ်အံၤ ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ပှၤ လၢအပှ့ၤဘၣ်ဘၣ်ဖိန့ၣ်လီၤ. ပဘါထုကဖၣ်တ့ၢ်လၢ ပကဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် ဘၣ်တၢ်လၢ တၢ်သဘျ့အဂီၢ် ယံာ်တ့ၢ်ဝဲ ၇နံၣ် တုၤ ၈ နံၣ်ညါန့ၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢပပှ့ၤအီၤအံၤ လၢအပူၤကွံာ် နံၣ်တဖၣ် တဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအီၤဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်အဃိ, ဖဲပစးထီၣ်ပှ့ၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ်, ပှၤသူ တၢ်မူၤတၢ်ဘှီးတဖၣ် ဟဲထီၣ်ဟဲလီၤလၢသရိာ်အကရၢၢ်ပူၤ မုၢ်ဆါ, မုၢ်နၤ, တအိၣ်ကတီၢ်ဝဲဘၣ်. တုၤပဟဲနုာ်လီၤ အိၣ်ဆိးဒီး ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် ယွၤအလီၢ်ခံ ပထံၣ်ဘၣ်လၢ ပှၤအၢပှၤသီ, ပှၤတပိာ်ကျဲ အတၢ်ဟူးဂဲၤတဖၣ်စှၤလီၤကွံာ် ဝဲတုၤဒၣ်လဲာ် တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ် ပတဲသ့လီၤ. ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ်အံၤ အိၣ်က့ၤဒီး အကဟုကညီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤ နပလၢၢ်ဘၣ်လၢ ဒုၣ်ဒါအၢသီအိၣ်ဝးတရံးနၤတဘျီဘျီဧါ. ပဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢပှၤလၢအအိၣ်လၢ ပပူၤတဂၤန့ၣ်ဒိၣ်န့ၢ်ဒံး ဒုၣ်ဒါလၢအအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢတက့ၢ်လီၤ. နမ့ၢ်ကိးထီၣ်ယွၤဒီး အ၀ဲကဂဲၤဆၢထၢၣ်လၢနဂီၢ် ဒီးမၤလီၤပြံလီၤပြါဒုၣ်ဒါတဖၣ်ခဲလၢာ်လၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ဧၢ, ပသ့ၣ်ညါလၢနအိၣ်ဒီးနစိဒိၣ်ကမီၤထီန့ၣ်လီၤ. တၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်တဖၣ် ကဒိၣ်န့ၢ်နၤဒီးကမၤနၢၤနၤန့ၣ် တအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်. ပဃ့နၤလၢ နကဒီသဒၢပဝဲနဖိနလံၤတဖၣ် လၢဒုၣ်ဒါအတၢ်ကူၣ်အၢကူၣ်သီန့ၣ်တက့ၢ်. နမ့ၢ်ပလၢၢ် ဒီးပတၢ်အိၣ်သဒၢအလီၢ်လီၤ. ပစံးပတြၢၤနမံၤခီဖျိလၢ နမၤနၢၤတၢ်လၢပဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီီၤ. ပဃ့ဒီးစံးဘျုးက့ၤနၤခဲလၢာ်လၢယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အမံၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဘီဘီ
ဟိၣ်စဲနၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဝ့ၢ်ခဲစဲၣ်ထံၣ်, ခဲစဲၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 26, 2021

WHEN GOD ARISES, HIS ENEMIES WILL BE SCATTERED

Bible In A Year: 1 Samuel 17:38-58, 1 Samuel 18; John 16:5-33, John 17:1-5; Psalms 68:1-6

“Let God arise!  Let his enemies be scattered!  Let them who hate him also flee before him.”
Psalms 68:1 WEB

Before God gave us our current church building, there was an abortion clinic in the neighborhood.  As believers, we understand killing a baby inside a mother’s womb as an act against the creator.  Many churches came together and prayed, especially during the weekend, every week for this clinic to stop its operation.  After praying for many years, this abortion clinic ceased to exist due to the power of prayers.  

God miraculously gave us a property that includes the church and other buildings at a very affordable price. We prayed for 7 to 8 years that we would be able to worship freely. The building we purchased had not been well-maintained for many years. In the initial period after we bought the building, lawbreakers and substance abusers came to the church compound day and night non-stop. After we moved in and started worshipping, we found that criminal activities decreased. We can now say those trespassing activities are over.  God’s sanctuary is filled with His glory once again.

Reflection

Have you felt in your life that you were surrounded by evil enemies?  We must know that the one who dwells inside us is greater than the enemies on this earth.  If you call upon God, He will rise up for you and scatter all your enemies.    

Prayer

Lord, we acknowledge your mighty power.  No power on this earth can be greater than yours.  We pray that you will protect us, your children, from the enemies who are planning evil plots against us.  You are our rock, and our hiding place.  We praise your name for our victories through you.  We thank you and pray in Jesus’ Name.  Amen.  

Pastor Baw Baw
Hosanna Karen Baptist Church
Kansas City, Kansas