ပိာ်မုၣ်လုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢယွၤအဂီၢ် ~ Precious Women For God

လါမ့ၤ ၁၆, ၂၀၂၁

ပိာ်မုၣ်လုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢယွၤအဂီၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နီၢ်ရူၤသး ၁, နီၢ်ရူၤသး၂, ယိၤဟၣ် ၉:၁-၃၄,
ကတိၤဒိ ၁၂:၈-၁၇

“နီၢ်ရူၤသးစံးဝဲဒၣ်, ဃ့ကညးယၤ ဒ်သိးယကလဲၤသဒၣ်နၤ ဒ်သိးယသုတပိာ်နခံတဂ့ၤနၣ်တဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဖဲနလဲၤတၢ်ယကလဲၤယဲ, ဒီးဖဲနမံ, ယကမံယဲ, နပှၤတကလုာ်န့ၣ် ကကဲထီၣ်ယပှၤတကလုာ်ဒီး နကစၢ်န့ၣ် ကကဲထီၣ် ယကစၢ်လီၤ.”
နီၢ်ရူၤသး ၁:၁၆

တၢ်လီၤဆီလၢအမၤအသးဖဲ ယထံၣ်ဘၣ်ဒီးလဲၤခီဖျိဘၣ်တမံၤ မ့ၢ်ဒ်အံၤလီၤ. ယဟဲတုၤလၢကီၢ်အမဲရကၤဖဲ ၂၀၁၀ လါအီကူးအသီ ၂၀ ဒီးပဟံၣ်ဖိဃီဖိ ပလဲၤဘါတၢ်လၢ ကီၤလၤဝါသရိာ်တဖျၢၣ် လၢအမ့ၢ်ဝဲဘျၢထံဆိ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လီၤ. ဒီးပလဲၤဘါသကိးတၢ်ဖဲသရိာ်အဝဲန့ၣ်ဒီး လီၤဆီဒၣ်တၢ်ပှၤကီၢ်ပယီၤဖိအိၣ်ဝဲ ကညီကလုာ်, ယိၤကလုာ်, ကညီကရံၣ်နံၣ်, ခၠီကလုာ်, စိၣ်မံကလုာ်ဒီး ပနၢ်တပၢၢ်လိာ်ပကျိာ်ဘၣ်. တနွံဘၣ်တနွံ ပှၤဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ကစီၣ်ထီထီ တသ့ဘၣ်. မ့ၢ်လၢပှၤဘၣ်ကျိာ်ထံက့ၤတၢ် အိၣ်ဝဲလွံၢ်ဂၤအဃိပှၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်တဂၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်ယဲၢ်မံးနံး ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံပဃုထၢထီၣ်က့ၤလိာ်ပသးလၢ ပကရူၢ်ဒၣ်ဝဲလၢပဘါက့ၤတၢ်လၢ တကရူၢ်လၢ ပကျိာ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. ဒီးခဲအံၤကရူၢ်လွံၢ်ဖုအံၤ ကဲထီၣ်က့ၤဝဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လွံၢ်ဖု လၢဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲ မၤစၢၤအီၤလၢ ဘျၢထံခီၣ်ထံးဆိ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၢ်လီၤ. ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ပဘါထီၣ်ကစၢ်ယွၤလၢအမူဝဲတဂၤဃီ ဒ်သိးခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အိၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤ ဝဲ တုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလီၤ. 

တၢ်လီၤဆီမၤအသးအဂၤတမံၤလၢ ကီၤလၤဝါသရိာ် ဘျၢထံခီၣ်ထံးဆိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖုအံၤန့ၣ်, အဝဲအိၣ်ဒီး အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်ဘျၢလၢ ပိာ်မုၣ်န့ၣ် ထီၣ်လၢပျဲၢ်စီၢ်ခိၣ်ဒီး စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်တသ့ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်ကွၢ်ဝဲလံာ်စီဆှံ အဆၢဖဲ ၁တံၤမသ့း ၂:၁၀-၁၄ န့ၣ်တနီၤဒီး လံာ်စီဆှံအဂၤတနီၤ အိၣ်ဒံးဝဲန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ပဝဲကညီတခီ ပဟ့ၣ်ပိာ်မုၣ် အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢပျဲၢ်စီၤခိၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိမ့ၢ်ဘၣ်အသးဒီး ကဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်သ့လီၤ. တၢ်ထံၣ်လီၤဆီမ့ၢ်အိၣ်သနာ်က့, ပထံၣ်ဘၣ်လၢ ဘျၢထံခီၣ်ထံးဆိ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တဖုအံၤ တူၢ်လိာ်ဝဲ ပဝဲပိာ်မုၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်မုၣ်န့ၣ်တကးဘၣ် ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤပှၤအဃိပစံးဘျုးယွၤ ဒီးပစံးဘျုး စ့ၢ်ကီးအဝဲသ့ၣ်လီၤ.  

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ပိာ်မုၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ပိာ်ခွါမ့ၢ်ဂ့ၤ လၢယွၤအဂီီၢ် ပအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒ်သိးသိးလၢယွၤအတၢ်မၤသကိးအပူၤန့ၣ်လီၤ. ယွၤတကွၢ်ဒိၣ်ဆံးအါစှၤ ပှၤလၢအသးအိၣ်မၤ အတၢ်မၤနီတဂၤဘၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, ပစံးဘျုးနၤလၢနဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်အခွဲးအယာ်လီၤဆီလၢ ပမ့ၢ်ပိာ်မုၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ပိာ်ခွါမ့ၢ်ဂ့ၤ လၢပမၤဘၣ် နတၢ်မၤဒ်သိးသိး ဒီးအိၣ်လၢပတၢ်နာ်တမံၤဃီလၢခရံာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢခရံာ်အမံၤယစံးဘျုးနၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်အဲၣ်သ့
စဲၣ်အဲၣ်ထိနံယိၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စဲၣ်အဲၣ်ထိနံယိၣ်, ထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 16, 2021

PRECIOUS WOMEN FOR GOD

Bible In a Year: Ruth 1, Ruth 2; John 9:1-34; Proverbs 12:8-17

“But Ruth replied, “Don’t ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go; wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God.”
Ruth 1:16 NLT

There were different experiences I went through and wanted to share with you. My family arrived in the United States on August 20, 2010. We attended an American church called First Baptist Church. There were people from different races including Karen, Thai, Karenni, Chin, and Zomi. We did not understand each other’s language. Each week, the sermon could not be long because it had to be interpreted in four languages. So, the message was kept to about five and a half minutes. Later, we decided to worship in our own group speaking our own language. Now, those four groups become four churches supported by First Baptist Church. We know we worship the same living God as churches of Jesus Christ that are standing firm in the faith.  

Another different experience I found was that First Baptist Church had in their By-Laws the rule that women could not preach from the pulpit. They emphasized 1 Timothy 2:10-14 and other scriptures. But, for our Karen people, we allow women to preach from the pulpit.  In fact, if church members agree, women can become pastors. Although we may have different perspectives, our pastor, who is a woman, is well-received by First Baptist Church. Moreover, they continue to support us. For that, we are grateful to God and also to them. 

Reflection

Men or women, we have equal rights to serve God together in His ministry. God plays favoritism over no one who wants to serve Him.

Prayer

Dear God, thank you for giving us, men or women, an equal opportunity to do Your work together in the same faith.  I thank you in Jesus’ Name. Amen.

Pastor Eh Thay
San Antonio Karen Baptist Church
San Antonio, Texas