ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢပှၤအလိၤတဂ့ၤ ~ Do Not Blame Others

လါမ့ၤ ၃၁, ၂၀၂၁

ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢပှၤအလိၤတဂ့ၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၂၉,  ၁ၡမူၤအ့လး ၃၀,  ၁ၡမူၤအ့လး ၃၁, 
ယိၤဟၣ် ၁၉:၂၈-၄၂, ယိၤဟၣ် ၂ဝ:၁-၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၈:၂၈-၃၅

‘‘ဒီးစီၤဒၤဝံးဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤနးမးလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤဂီၢ်မုၢ်သါကကွံာ်အီၤလၢလၢၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ် အသးတမုာ်ဘၣ်. တဂၤလၢအဖိခွါတဖၣ်အဃိ, တဂၤလၢအဖိမုၣ်တဖၣ် အဃိစုာ်စုာ်လီၤ. မ့မ့ၢ်စီၤဒၤဝံးပာ်ဆူၣ်အသးလၢယွၤအပူၤလီၤ. ’’
၁ၡမူၤအ့လး ၃ဝ:၆ 

ဖဲစီၤဒၤဝံးအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ, ခီဖျိအဟံၣ်ဖိဃီဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်ကမဲကွံာ် အဝဲသ့ၣ်ဒီး ဘၣ်တၢ်က့ၤစိာ်ကွံာ်အီၤလၢပှၤဧမၤလ့းဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်, စီၤဒၤဝံးအခ့အပှၤသ့ၣ်တဖၣ် ထီဒါက့ၤအီၤတကးဘၣ် ကူၣ်ထီၣ်စံးကတိၤလိာ်သကိးဝဲတကူၣ်သ့ၣ် လၢအကမၤသံစီၤဒၤဝံးန့ၣ်လီၤ. စီၤဒၤဝံးအခ့အပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တဆိကမိၣ်ဝဲ လၢကကူၣ်လိာ် အသးဒီးစီၤဒၤဝံး ဒီးဃုကျဲလၢ ကမၤထူၣ်ဖျဲး ထီၣ်က့ၤအဟံၣ်ဖိဃီဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်. အခိၣ်တလိာ်, အဝဲသ့ၣ်ပာ်ထီၣ်တၢ်ကမၣ်လၢစီၤဒၤဝံးအလိၤ, ဃုတုၢ်စီၤဒၤဝံးအတၢ်ကမၣ်, ကအုကစွါဝဲတကူၣ်သ့ၣ်လၢစီၤဒၤဝံးအလိၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ, မ့မ့ၢ်စီၤဒၤဝံးတခီ ဟံးန့ၢ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢယွၤအပူၤ, သံကွၢ်တၢ်လၢကစၢ်ယွၤတဘျီဃီ, ဒီး ဃုကျဲလၢကမၤထူၣ်ဖျဲး ထီၣ်က့ၤအပှၤကလုာ်န့ၣ်လီၤ. သးလၢအလီၤဂာ်ဒီးစီၤဒၤဝံးအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအကြၢးအိၣ်ဒီးပဝဲခရံာ်ဖိလံၤပျဲၢ်ဘီၣ်လၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအခါန့ၣ်, (၁) အရ့ဒိၣ်လၢ ပကအိၣ်ဒီးတၢ်သး စၢၢ်ဆၢလၢ ပကဃ့ၣ်လီၤဘှါဘၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်ကီ ဒီး မ်ပသုတအိၣ်ဒီးတၢ်သးစၢၢ်ဆၢ လၢတၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်ပှၤ အလိၤတဂ့ၤ. (၂) သ့ၣ်ညါလၢဖဲနအိၣ်ဒီးတၢ်သးစၢၢ်ဆၢလၢတၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢနလိၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤဂၤအလိၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဒီး နကဲထီၣ်သ့ ပှၤတူၢ်ဘၣ်တၢ်လၢ တဆိကမိၣ်ဃုန့ၢ် တၢ်ဃ့ၣ်လီၤဘှါဘၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်ကီ (victim mentality) န့ၣ်လီၤ. (၃) တၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ် လၢပှၤအလိၤဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ပဒ့ၣ်မူဒါသ့န့ၣ်လီၤ.

မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, ဖဲပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ်, သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢ ပကဟံးန့ၢ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ လၢယွၤအပူၤ, ဃ့ယွၤလၢကမၤစၢၤပှၤ, ဒီး ဃုကျဲလၢပကထူၣ်ဖျဲးထီၣ်ကွံာ်လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤဒီး မၤနၢၤကွံာ် တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. မ်ပကမၤစၢၤလိာ်ပသးတဂၤဒီးတဂၤတက့ၢ်. တၢ်ကတိၤဒိအိၣ်ဝဲ, ‘‘ဝဲၢ်မ့ၢ်လီၤဃံၤ ပုၢ်ဝံၢ်ဆၢထၢၣ်, ပုၢ်မ့ၢ်လီၤဃံၤ ဝဲၢ်ဝံၢ်ဆၢထၢၣ်’’န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်လၢပှၤအလိၤ, တၢ်ပဲၤအၢပဲၤသီ ပှၤဂၤန့ၣ် အဘျုးအဖှိၣ်တအိၣ် လ့ၤတက့ၤဘၣ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ် ထုးယံၤထီၣ်နၤလၢ တၢ်ဟံးန့ၢ်မူဒါ လၢကျဲမနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်  

ပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်ဧၢ, အိးထီၣ်ယမဲာ်ဒ်သိးယကထံၣ်ပှၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါသ့ၣ်တဖၣ်တက့ၢ်. ဖဲယဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်, သိၣ်လိယၤဒ်သိးယသုတပာ်တၢ်ကမၣ်လၢနလိၤ, ဒီးပှၤဂုာ်ပှၤဂၤအလိၤတဂ့ၤ. မ်ယကွၢ်ထီၣ်ဆူနအိၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤယၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ထူခုၣ်
ကညီအဲးခြၢၢ်ဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အဲးခြၢၢ်, အိၣ်ဟါဧိၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 31, 2021

DO NOT BLAME OTHERS

Bible In A Year: 1 Samuel 29, 1 Samuel 30, 1 Samuel 31; John 19:28-42,
John 20:1-9; Psalms 68:28-35

“David was greatly distressed; for the people spoke of stoning him, because the souls of all the people were grieved, every man for his sons and for his daughters; but David strengthened himself in Yaweh his God.”
1 Samuel 30:6 WEB

When David and his men faced a painful time due to the Amalekites taking their family members as captives, the men not only rebelled against David, but also plotted to kill him. David’s men did not think about finding solutions to get their family members back. Instead, they blamed David and complained against him. The scripture tells us that David, on the other hand, “strengthened himself in Yaweh his God.” Right away, David inquired of the Lord and tried to find ways to rescue his people. We who are the disciples of Jesus Christ should take after David’s heart. When we face trials, (1) it is important to focus on solving the problems rather than blaming; (2) it is also important to know that when we focus on blaming ourselves or others, we may develop a victim mentality; and (3) blaming can lead us away from taking responsibilities. 

Today, when we face trials, let us find strength in the Lord, ask for His help, and seek ways to solve and overcome problems. Let us help one another! There is a saying, “When the older brother falls, the young brother lifts him up; when the younger brother falls, the older brother lifts him up.” Blaming and pointing fingers at others yield no good results. 

Reflection

How is blaming pulling you away from taking responsibilities?    

Prayer

Father in heaven, open my eyes to see the best in others. When I face hardship, teach me not to blame You or others. May my eyes be lifted up to You for help. In Jesus’ Name I pray.  Amen.  

Tharah Htoo Khu
Karen Akron Baptist Church
Akron, Ohio