တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ ~ Worry

လါမ့ၤ ၂၄, ၂၀၂၁

တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၁၄:၂၄-၅၂, ၁ၡမူၤအ့လး ၁၅,
ယိၤဟၣ် ၁၄:၁-၃၁, ကတိၤဒိ ၁၂:၂၈, ကတိၤဒိ ၁၃:၁-၉  

“သုဝဲသ့ၣ်အံၤ, သုတသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤတဂ့ၤ, စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤယွၤဒီးစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤယၤစ့ၢ်ကီးတက့ၢ်.”
ယိၤဟၣ် ၁၄:၁

တၢ်ကတိၤ “တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ” အခီပညီမ့ၢ်တၢ်ပျဲဒီးဟ့ၣ်တၢ်ဆိကမိၣ် လၢကအိၣ်ကဆိး လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, တၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤလီၤ. လၢတၢ်ကတိၤအဂၤတဖျၢၣ်, မ့ၢ်နဒုးတူၢ်နတၢ်ဆိကမိၣ်လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် တဖၣ် လၢနဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ် မဲာ်အီၤလၢတနံၤဘၣ်တနံၤအတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤ. ၁၉၉၉ နံၣ်, မ့ၢ်နံၣ်တနံၣ်လၢ ယသးပ့ၤနီၣ်အီၤတန့ၢ်တသ့ဘၣ်. ခီဖျိလၢယပၢ် ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ပှၤဒီး လဲၤသဒၣ်ပှၤအဃိလီၤ. ဖဲယပၢ်တအိၣ်လၢ ပသိးပကျါအခါ လၢယဂီၢ်တၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ်ကွံာ်ဒီးယတၢ်အိၣ်မူအံၤ အခီပညီတအိၣ်လၢၤဘၣ်. ဖဲမုၢ်တနၤ ယဟီၣ်ဒီး မဲာ်ထံမဲနိတဖၣ် လီၤဆှုဝဲ ဒီးဖဲတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤတဖၣ် ပှဲၤလုၢ်ကွံာ်ယၤအဆၢကတီၢ်, ယတီၤလီၤဒီးဘါထုကဖၣ်လၢ ယွၤကဟ့ၣ်က့ၤယၤဂံၢ်ဘါအသီန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤဂုၤပှၤဂၤတဖၣ်မံလၢာ်အဆၢကတီၢ် ယအိးထီၣ်ဖးလံာ်စီဆှံဒီး ဘါထုကဖၣ်တၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢဖးဖီမုၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. သတူၢ်ကလာ် ယပလၢၢ်ဘၣ် တၢ်အစုထိးဘၣ်ယၤလၢ ယလီၢ်ခံတခီ, ဖီၣ်ဃာ်ယဖံဘၣ်ခိၣ်ဒီးစံးဘၣ်ယၤ, “ယဖိဧၢ, ယအဲၣ်နၤဒိၣ်မးလီၤ.” ဖဲယနၢ်ဟူတၢ်ကလုၢ်န့ၣ် လၢယသးပူၤယမဲာ်ထံလီၤဒီး ယစးထီၣ်ပလၢၢ်ဘၣ်က့ၤယပၢ်လၢမူခိၣ်အတၢ်အဲၣ်ဆူၣ်ဒိၣ်မး လၢယပူၤ ဒီးအတၢ်အဲၣ်ယၤန့ၣ် ဒိၣ်န့ၢ်ဒံးတၢ်အဲၣ်အဂုၤအဂၤလၢဟီၣ်ခိၣ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်ယတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤလီၤမၢ် ကွံာ်ဒီး ယသးပူၤ တၢ်သူၣ်ခုသးခု, တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအိၣ်ပှဲၤဝဲလီၤ. မုၢ်တနၤဖဲလၢယပလၢၢ်ဘၣ်အတၢ်အဲၣ်လၢ အဆူၣ်ဒိၣ်မးလၢယဂီၢ်န့ၣ် ယပလၢၢ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီး အတၢ်ကိးယၤ ဒီး ယစးထီၣ်မၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ၂၀၁၄ နံၣ်, ယစးထီၣ်မၤလိလံာ်စီဆှံကၠိဒီး တဆီဘၣ်တဆီယပလၢၢ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်ဆှၢယၤ, သိၣ်သီယၤလၢ ယကမၤလိန့ၢ် တၢ်ဆီၣ်လီၤသးဒီး တၢ်တူၢ်တၢ်လၢအတၢ်မၤအပူၤအဂီၢ်လီၤ. ၂၀၁၀ နံၣ်, အဝဲပာ်လီၤယၤလၢ အလီၢ်အကျဲဘၣ်ဘၣ် ဒီး ယစးထီၣ်မၤဘၣ်ယဲ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢာ်ဆၢလၢာ်ကတီၢ် တုၤလီၤလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလီၤ. လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အပူၤ တၢ်ကီတၢ်ခဲ တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်သ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဝဲအါမးဘၣ်ဆၣ် အဝဲတီဒီးယၤ မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် အတၢ်အၢၣ်လီၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်က့ၤယသးအဂံၢ်အဘါလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဖဲနတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ, တၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်အခါ, နပလၢၢ်ဘၣ်လၢ နအိၣ်သယုၢ်သညိထဲ တဂၤဧါ. သ့ၣ်ညါနဲလၢနတအိၣ်ဖိၣ်ဃဲထဲတဂၤဧိၤဘၣ်. ယွၤအသးစီဆှံလၢ ပကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးဆှၢလီၤအီၤန့ၣ် အိၣ်ဒီးနၤ, လဲၤတၢ်ဒီးနၤဒီးတမံခ့နီတဘျီဘၣ်.  ကိးထီၣ်အီၤဖဲ နဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအဆၢကတီၢ်တက့ၢ်. အဝဲကမၤစၢၤနၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ဧၢ, ယဃ့နၤလၢ နကအံးကွၢ်လီၤဘၣ်မုၣ်ကမဲဖိၣ်ဃဲဖိတဖၣ်ဃုာ်ဒီး ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခဲလၢာ်လၢအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ, တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်တက့ၢ်. ဒ်နတၢ်အဲၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အါဝဲအသိးန့ၣ် အံးလီၤကွၢ်လီၤပဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဘီဘီ
ဟိၣ်စဲနၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ခဲစဲၣ်စံၣ်ထ့ၣ်, ခဲစဲၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 24, 2021

WORRY

Bible In A Year: 1 Samuel 14:24-52, 1 Samuel 15; John 14:1-31;
Proverbs 12:28; Proverbs 13:1-9

“Don’t let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me.”
John 14:1 WEB

The word, worry, means allowing our thoughts to dwell in pain and trouble. In other words, you let your thoughts suffer from pain and trouble in your day-to-day living. The year I will never forget is 1999. It was the year our father left us on earth. In my father’s absence, I felt heartbroken and hopeless; I felt like my life no longer had meaning. One night, while crying with pouring tears and feeling overwhelmed by worries, I knelt down and prayed to God to give me renewed strength. While others were fast asleep, I read the Bible, prayed, and praised God in the middle of the night. Suddenly, I felt a hand touching my shoulder and I heard a whisper, “My child, I love you so much.” When I heard the voice, my heart shed tears and I began to feel the love my Father in heaven has for me intensely; his love for me is greater than all the other love on earth. Since that time, my worries melted away and my heart began to be filled with joy. That night when I felt His love was also when I heard His call. So, I started serving him. I went to Bible school in 2014. Step by step, God took me and taught me humility and perseverance in His ministry. In 2010, He put me in a proper place for me in His field and I began to work full time until now. There are challenges along the way, but God faithfully fulfills His promises for me and He strengthens my heart. 

Reflection

When facing worries and troubles, do you feel all alone? Please know that you are not an orphan. God’s Holy Spirit sent to us by Jesus Christ is with us every step of the way without ever getting sleepy. Call upon Him in times of trouble. He will help you.  

Prayer

God, I ask for your provision for widows, orphans, along with those who face sickness, worries, and hardship. As you are full of love and compassion, please take care of us.  In Jesus’ Name I pray. Amen. 

Pastor Baw Baw
Hosanna Karen Baptist Church
Kansas City, Kansas