တၢ်ဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤတအိၣ်လၢပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်နီၢ်နီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ် ~ There Is No Accident For Those Who Believe In Christ

လါမ့ၤ ၇, ၂၀၂၁

တၢ်ဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤတအိၣ်လၢပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်နီၢ်နီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၆, စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၇:၁-၈,
ယိၤဟၣ် ၅:၁၆-၃၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၇:၇-၁၁

‘‘ဒီးယွၤစံးဘၣ်စီၤကံးဒဧိၣ်, ယကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသုလၢပှၤသၢကယၤလၢအလ့ၣ်တၢ်န့ၣ်, ဒီးဟ့ၣ်လီၤကွံာ် ပှၤမံးဒယၣ်ဖိ လၢနစုပူၤ, ဒီးမ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်က့ၤကဒါက့ၤတဂၤဆူအလီၢ်ဒၣ်ဝဲ, တဂၤဆူအလီၢ်ဒၣ်ဝဲစုာ်စုာ်တက့ၢ်.’’
စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၇:၇

ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်ဘၣ်အိၣ်ဝဲလၢမံးဒယၣ်အစုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်, ဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤနးအီၤ, ဆီၣ်ဘံၣ်ဆီၣ်ဘၢ, မၤသံမၤဝီအဝဲသ့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လၢခံကိးထီၣ်ယွၤဒီးယွၤဒိကနၣ်အကလုၢ်ဒီးမၤထူၣ်ဖျဲးထီၣ်က့ၤအီၤလၢအဒုၣ်အဒါ အစုပူၤလီၤ. ဒီးယွၤအလၤကပီၤအိၣ်ဖျါထီၣ် ခီဖျိစီၤကံးဒဧိၣ်အပှၤသုးဖိသၢကယၤအတၢ်မၤနၢၤပှၤမံးဒယၣ်ဖိလၢအက လီၢ်တဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲထဲလဲၣ်ဘၣ်ဆၣ်, လၢခံအဝဲသ့ၣ် သ့ၣ်ညါ က့ၤယွၤဒီးယွၤဆိၣ်ဂ့ၤဆိၣ်ဝါအဝဲသ့ၣ်, ဒီးယွၤလၤကပီၤအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤအဃိလီၤ.  

ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲ လၢအပူၤကွံာ်စှၤလါန့ၣ် ယမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအဘီၣ်ဒိၣ်မးဒီးယအိၣ် ၂၀၄ ပီၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီဘျီ ယမံလၢမုၢ်နၤန့ၣ်ယသါကမၣ်ကျဲ, ယသါတဘျဲဘၣ်, ဒီးတၢ်ဘှံးယသး, တုၤလၢ ယဘၣ်ဆၢထၢၣ်အီထံလၢမုၢ်နၤ အါမး ဒီး တဘျီဘျီယဘၣ်မံဆ့ၣ်နီၤလီၤ. ယဂုာ်ကျဲးစၢးမၤလီၤယပီၣ်ဘၣ်ဆၣ် ယမၤတန့ၢ်ဘၣ်. ယအီၣ်တၢ်ဝံၣ်အီၣ်တၢ်ဘဲ, ယအီၣ်တၢ်လၢာ်အါ, အီၣ်ဘဲထဲတၢ်အသိ, ဒီး တဘျီဘျီယဟၢဖၢပှဲၤလံဘၣ်ဆၣ်ယအီၣ်ဒံးလီၤ. ယမၤကွၢ် ယသးဒီးသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ယအိၣ်ဒီး သွံၣ်ဆၢဒီးသွံၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါတဖၣ်လီၤ. ယမၤကွၢ်သးဝံၤလၢခံစှၤသီဒီးယဘၣ်သ ဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါလၢအမ့ၢ် ခိဘ့း-၁၉တၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်တဆူၣ်ဘၣ်ခံနွံဒီးယအီၣ်တၢ်တဝံၣ်တဘဲဒီးတၢ်ကိၢ်ထီၣ် ယၤဖးနးညါလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တုၤမ့ၢ်ယဘျါက့ၤဒီးယပီၣ်စှၤလီၤဝဲ ၃၄ ပီၣ်လီၤ. ယသးခုဒိၣ်မးလၢယပီၣ်စှၤလီၤအဃိလီၤ. တကးဘၣ် လၢယသးပူၤ ယလီၤဂာ်ဒ်ယမ့ၢ်ပှၤအသီတဂၤလီၤ. ယအီၣ်တၢ်တအါလၢၤဒ်သိးလၢညါဘၣ်. ယလိာ်ကွဲမၤ ထီၣ်ကပၢၤထံကိးဟါဒဲး, ယဂုာ်ကျဲးစၢးဟးဆှဲးတၢ်အီၣ်လၢအဆၢတဖၣ်, ဒီး ယအီစ့ၢ်ကီးကသံၣ်တနီၤန့ၣ်လီၤ. အခဲအံၤ သွံၣ်ဆၢဒီးသွံၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါတအိၣ်ဒီးယၤလၢၤဘၣ်. အဃိစံးဘျုးယွၤလၢအဒိကနၣ်ပှၤအါဂၤ အတၢ်ထုကဖၣ် ဒီး အဒုး လဲၤခီဖျိယၤ ခိဘ့း-၁၉ တၢ်ဆါလီၤ. ခဲအံၤလီၤဂာ်မးဒ်ယမ့ၢ်က့ၤပှၤလၢအသီတဂၤန့ၣ်လီၤ. ယသးဖှံအိၣ်ဆူၣ်ယဲလီၤ.

ယအဲၣ်ဒိးတဲလၢ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်နီၢ်နီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ခဲလၢာ်ကဲထီၣ်အသး တမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤ ဘၣ်. မ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဆိၣ်ဝါဒီးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးလၢယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဃုထံၣ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢ တၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤမ့ၢ်တၢ်မူထွဲမၤထွဲတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နဃုထံၣ်န့ၢ်နဲတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဆိၣ်ဝါလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤတဘျီဘျီဧါ. ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤနတၢ်လဲၤခီဖျိတက့ၢ်.  

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ဧၢ, ဝံသးစူၤပျၢ်ပတၢ်ကမၣ်တက့ၢ်. တဘျီဘျီပကဒူးကဒ့ၣ်တၢ်, ပသးအ့န့, သးဘၣ်တံာ်တာ် လၢပတၢ်အိၣ်မူအတၢ်လဲၤခီဖျိအဃိလီၤ. မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါယွၤမၤတၢ်လၢပဂီၢ်ဒ်လဲၣ် ဒီး ပကဃုထံၣ်န့ၢ်စ့ၢ်ကီးယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ် လၢပတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ, အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်ဒိၣ်ရ့ဘိကိလ်ဒ်
အမရ့လိာ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အမရ့လိာ်, ထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 7, 2021

THERE IS NO ACCIDENT FOR THOSE WHO BELIEVE IN CHRIST

Bible in A Year: Judges 6, Judges 7:1-8; John 5:16-30; Psalm 57:7-11

“Yahweh said to Gideon, “I will save you by the three hundred men who lapped, and deliver the Midianites into your hand. Let all the other people go, each to his own place.””  
Judges 7:7  WEB

The Israelites under the control of the Midianites were oppressed, tortured and killed. But, they called out to the Lord and He listened to them and freed them from the hands of their enemy. The glory of God was manifested through the defeat of the Midianites by Gideon and his army of three hundred soldiers. No matter how much adversity they faced, the Israelites knew God blessed them and His glory was shown through it all. 

A few months ago, I was an overweight man weighing 204 pounds. Sometimes at night, I felt shortness of breath, exhaustion and breathing issues, to the point where I had to get up frequently to drink water or sleep sitting down. I tried to lose weight but I was not successful. I had a health checkup and found I had diabetes and high blood pressure. After two weeks, I tested positive for COVID-19. I was sick for two weeks. I could not eat and had a fever. After recovering from COVID-19, I had lost 34 pounds. I was happy I shed that weight. Furthermore, I felt like I was a new person. I no longer eat like I used to. I exercise and sweat every evening. I avoid sweet food. I also take some medicine. Now, I no longer have diabetes and high blood pressure. I thank God for answering the prayers of many on my behalf and allowing me to get through the COVID-19 illness. Now, I am like a new person. I am happy and healthier. 

I want to testify that there is no accident for those who believe in Christ. The blessings and glory of God are in every situation. Finding God’s grace in adversity is a way to practice our faith. 

Reflection

Have you ever found God blessings in hardship? Please share with others.  

Prayer

God, please forgive us. Sometimes, we complain, get annoyed, and feel irritated in facing life experiences. Help us to discern how You are working in our lives. Teach us to find your blessings in hardship. I pray in Jesus’ Name. Amen.

Rev. Rainbow Gold
Amarillo First Karen Baptist Church
Amarillo, Texas