တၢ်ဆၢတဲာ်လၢအဘၣ် ~ The Right Decision

လါမ့ၤ ၂၉, ၂၀၂၁

တၢ်ဆၢတဲာ်လၢအဘၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁ၡမူၤအ့လး ၂၄, ၁ၡမူၤအ့လး ၂၅,
ယိၤဟၣ် ၁၈:၂၅-၄၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၈:၁၅-၂၀

 ‘‘စီၤဒၤဝံးစံးဘၣ်နီၢ်အဘံၤကါယံးလး, မ်ယွၤအံၣ်စရ့လးအကစၢ်လၢအမၢနဟဲသဂၢၢ်ယၤလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, ဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤတက့ၢ်. မ်နသးဆးန့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအီၤတက့ၢ်.’’
၁ၡမူၤအ့လး ၂၅:၃၂-၃၃က

နီၢ်အဘံၤကါယံးလးဆၢတဲာ်အသးဒီးတဃ့လၢၤတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢအဝၤဘၣ်. ဒီးမၤဝဲချ့ချ့လၢကလဲၤထံၣ်လိာ်အသး ဒီး စီၤဒၤဝံးလီၤ. ဒီးတုၤအထံၣ်လိာ်အသးဒီးစီၤဒၤဝံးဒီး, စီၤဒၤဝံးစံးဘၣ်အီၤ, “ယွၤအံၣ်စရ့လးအကစၢ်လၢအမၢ နဟဲ သဂၢၢ်ယၤလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤမ်အဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤတက့ၢ်. မ်နသးဆးန့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအီၤတက့ၢ်.” နီၢ်အဘံၤကါယံးလး မၤဝဲတၢ်ဆၢတဲာ်လၢအဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယဲဒၣ်အံၤယမ့ၢ်ပှၤဟဲလီၤစၢၤလၢ ပှၤတစူၢ်တနာ်ဘၣ်ခရံာ်ဒီး ဖဲယအိၣ်လၢပှၤတစူၢ်တနာ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်အခါန့ၣ် ယဆိကမိၣ် လၢယမၤတၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ် အဘၣ်လီၤ. လၢခံဖဲယစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်အလီၢ်ခံ, ယသ့ၣ်ညါလၢယမၤတၢ်န့ၣ် အတဘၣ်ဘၣ်လီၤ. တၢ်နာ်ခရံာ်ဟ့ၣ်ယၤလၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသး ဒီးပျဲယွၤ ဘှီက့ၤယၤ, ကတိၤတၢ်ဒီးယၤ, ဒုးသ့ၣ်ညါယၤ လၢအကလုၢ်ကထါ ဒီးယစံးဘျုးအီၤအလီၢ်အိၣ်ဝဲဒိၣ်မးလီၤ. ဒ်သိး ယကထံၣ်ကျဲအဘၣ် ဒီးယကဆၢတဲာ်တၢ်လၢ အဘၣ်န့ၣ်, အဝဲဒၣ်ဘှီက့ၤယၤလၢ အဘျုးအဖှိၣ်အပူၤလီၤ. 

ဖဲယဟဲတုၤလၢကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်န့ၣ် ယမံမီၢ်ယတၢ်မံမီၢ်တခါ, ဖဲလါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၃ သီ, ၂၀၁၅ နံၣ်, လၢအစံးဘၣ်ယၤ, “ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလီၤပြံလီၤပြါလံ” လီၤ. ဖဲန့ၣ် ယစံးလၢယသးကံၢ်ပူၤ “ဘၣ်မနုၤလၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလီၤပြံလီၤပြါလဲၣ်.” ယသံကွၢ်တၢ်သံကွၢ်ဒီး တၢ်ကလုၢ်သီၣ်ထီၣ်လၢမူခိၣ်, “ယထုးထီၣ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢလံ.” ဒီးဖဲန့ၣ် ယသံကွၢ် “ဘၣ်မနုၤလၢ တၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်အီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢလဲၣ်,” ယသံကွၢ်ဝံၤသံကွၢ်က့ၤဒီး ယဖုးသံနီၣ်ထီၣ်လီၤ. သးတဖျၢၣ်စံးဘၣ်ယၤလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤပှၤတပာ်ဒိၣ်လၢၤကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါလၢၤဘၣ်. ဖဲန့ၣ်ယသးဘၣ်ဒိ ဒိၣ်မး လၢတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢပမၤတ့ၢ်, တၢ်ဆၢတဲာ်အကမၣ်တဖၣ်လၢပဆိမိၣ်လၢအဘၣ်ဒီးပမၤတ့ၢ်တဖၣ်အဃိလီၤ. အလီၢ်အိၣ်သပှၢ်တၢၢ်လၢပကဘၣ်ဆၢတဲာ်ပာ်လီၤပသးကျၢၤမုဆှုလၢ ပတစီဆှံလၢပတၢ်ဆိကမိၣ်ဒၣ်ပဝဲတဂ့ၤ, ဒီးမ့မ့ၢ်တခီ ပကဒိကနၣ်ယွၤအကလုၢ်ကထါန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ဆၢတဲာ်အရ့ဒိၣ်တဖၣ်လၢနကမၤအခဲအံၤကမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. ဘၣ်တဘၣ်နကသ့ၣ်ညါဒ်လဲၣ်. တၢ်လၢပကဆၢတဲာ်အီၤ တမံၤမံၤန့ၣ်ပကဘၣ်ဒုးဘၣ်လိာ်ဖိးမံအီၤလၢ လံာ်စီဆှံယွၤအကလုၢ်ကထါလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ. ပမၤလၢပတၢ်ဆိကမိၣ်ဒၣ်ဝဲတသ့ဘၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ကစၢ်ယွၤသးဘိဧၢ, ဒ်သိးယကလဲၤတၢ်လၢနတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤအဂီၢ် ဟ့ၣ်ယၤလၢနသးဒီးပၢၤဃာ်ယတၢ်ဆၢတဲာ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ပဃ့နၤလၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အမံၤပူၤန့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒူနူး
ထံမူကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

ဒူမးစ်, ထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 29, 2021

THE RIGHT DECISION

Bible In A Year: 1 Samuel 24, 1 Samuel 25; John 18:25-40;  Psalms 68:15-20

“David said to Abigail, “Blessed is Yahweh, the God of Israel, who sent you today to meet me! Blessed is your discretion.”
1 Samuel 25:32-33a WEB

Abigail decided not to get input from her husband, but acted quickly to meet David.  When she met David, he told her “Blessed is Yahweh, the God of Israel, who sent you today to meet me! Blessed is your discretion.” Abigail made the right decision. 

I came from a family who did not believe in Jesus Christ.  Before I became a believer, I thought all the things I did were right.  Later on when I came to know Christ, I realized that was not the case.  Faith humbles me allowing God to mold me, talk to me, and make known His word to me. Therefore, I am very grateful.  By His grace, He guides me and corrects my path.  

When I arrived in the third country, the U.S.A, I had a dream on December 3, 2015.  In my dream, I heard a voice saying, “ People shall be scattered.”  I thought, “ Why would people be scattered?”  When I asked that question, a voice from heaven said, “ I took away unity from this earth.”  Then I asked, “Why is unity taken away from this earth?’’  I asked again and again, and then I woke up from my dream.  My heart told me that nowadays people don’t revere the word of God.  Once I realized that, I felt very sorry for what we have done and the wrong decisions we have made thinking we were right.  It is absolutely necessary that we are not righteous in our own eyes, but obey God’s righteous word.    

Reflection

What are the important decisions you are making now?  How do you know whether they are correct or not?  Any decision we are about to make should be in line with God’s word in the Bible.  We cannot rely upon our mind alone.    

Prayer

Dear God, grant me your likeness and govern my decisions so that I may walk in your righteousness.  In Jesus’ Name I pray. Amen. 

Pastor Do Noo
Living Water Karen Baptist Church
Dumas, Texas