ကစၢ်ယွၤစံးဆၢဖိသၣ်တၢ်ထုကဖၣ် ~ God Answers Children’s Prayers

လါမ့ၤ ၁၈, ၂၀၂၁

ကစၢ်ယွၤစံးဆၢဖိသၣ်တၢ်ထုကဖၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ၡမူၤအ့လး ၁, ၁ၡမူၤအ့လး ၂:၁-၂၆,
ယိၤဟၣ် ၁၀:၂၂-၄၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၃:၁-၁၁

အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နမ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤယၤ, ဒီးယကသူၣ်ဖှံသးညီလၢ နဒံးဆ့အကဒုပူၤလီၤ. ယသးသန့ၤအသးလၢနၤ, နစုထွဲမၤစၢၤယၤလီၤ.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၃:၇-၈

ယအဲၣ်ဒိးတဲဖျါထီၣ်ယဲ တၢ်မၤအသးဒီးယၤ, ဖဲယဖိသၣ်အခါ ယအိၣ် ၉နံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်ယၤဒီးယပါခံဂၤ ပလဲၤမံ လၢစံၣ်ဒဲပူၤလီၤ. တၢ်ခံးလီၤကဘၣ် ၈နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်ဘျဲၣ်ဒီး ယမံဘၣ်ယသးလီၤ. မ့မ့ၢ် ယပါဒု မံတမံ ယတသ့ၣ်ညါ ဘၣ်, ဒီးဖဲယမံမုာ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယမံမီၢ်လၢပှၤကိးယၤတဂၤ, ဒီးစံးဝဲ “ဂဲၤဆၢထၢၣ်တက့ၢ်.” လီၤဂာ်လၢကိးယၤ တဘျုးဘျီညါဒီး ယနီၣ်ထီၣ်ဘၣ်ယသးလီၤ. ဖဲန့ၣ်ယထံၣ်ဘၣ် ယပါကအုသီၣ်ဒီး ကိးပသူလၢ အတူၢ်ဘၣ်ဝဲ ကလံၤတၢ်ဆါနးနးကလဲာ်လီၤ. ဒီးယဆိကမိၣ်လၢယပါဒုကသံသဒၣ်ယၤလီၤ. ယပျံၤတၢ်ဒိၣ်မး မ့ၢ်လၢမုၢ်နၤခီ ကဘၣ်ဖဲ ၁၁နၣ်ရံၣ်, ၁၂နၣ်ရံၣ် အဆၢကတီၢ် တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်ဒီး ပှၤတအိၣ်ဒီးပှၤနီတဂၤဘၣ်အဃိလီၤ. ယမၤသ့ဒၣ်ထဲတမံၤလၢ ယဘၣ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်ယမ့ၢ်ဖိသၣ်တဂၤအသိး ယဘါထုကဖၣ်တၢ် တဘၣ်အါအါဘၣ်. ယဃ့ဘါထုကဖၣ်, “ကစၢ်ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤမၤဘျါဘၣ်ယပါတက့ၢ်.”  ဒီးယရူးထီၣ်ယဲ ခရံာ် အတၢ်ထုကဖၣ်လီၤ. ဝံၤ ယမံဘၣ်ယသး တစိၢ်ဖိလီၤ. ဖဲယနီၣ်ထီၣ်ဘၣ်ယသးအခါ ယပါန့ၣ် ကအုတသီၣ်လၢၤဘၣ်. လၢ ဖိသၣ် ၉နံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, နၤတနၤလၢ စံာ်ဒဲပူၤဖဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီလီၤဘၣ်ယၤ ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လီၤ. သနာ်က့ ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးယၤဖဲန့ၣ် ဒီး အစုထွဲမၤစၢၤယၤလီၤ. ဖဲယကဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်တနၤ အဝဲန့ၣ်အခါ, ယတဲနၤသ့လၢ ယွၤအတၢ်အိၣ်ဒီးယၤ ဒီးအတၢ်ဆှၢယၤန့ၣ် အိၣ်ဆဲးလီၤအသးလၢယသးအပူၤထီဘိ တဘိယူၢ်ဃီန့ၣ်လီၤ. ယသူၣ်ဖှံသးညီယဲလၢ ယွၤအဒံးဆ့အကဒုပူၤန့ၣ်လီၤ. ယသးသန့ၤအသးလၢနၤလီၤ, ယကစၢ်, ယယွၤ, ပှၤလၢအမၤစၢၤယၤဧၢ.  

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နလဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်လဲၤခီဖျိတဘျီဘျီဖဲနစုကတၢၢ်ခီၣ်ကတၢၢ် ဒီး ယွၤဟဲတုၤအိၣ်ဒီးနၤဖဲန့ၣ်အခါဧါ. နတၢ်လဲၤခီဖျိအံၤ ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်မုၢ်လၢ် လၢနတၢ်အိၣ်မူဆူညါဒ်လဲၣ်. နသးသန့ၤအသးလၢယွၤဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ယသ့ၣ်ညါလၢနမ့ၢ်ယတၢ်သန့ၤအလီၢ်လီၤ. လၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအပူၤန့ၣ် နတလဲၤသဒၣ်ယၤဘၣ်. မၤအါထီၣ်ယတၢ်အဲၣ်နၤတၢ်နာ်နၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ.

သရၣ်အဲၣ်သ့
စဲၣ်အဲၣ်ထိနံယိၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

စဲၣ်အဲၣ်ထိနံယိၣ်, ထဲးက်စၢးစ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

May 18, 2021

GOD ANSWERS CHILDREN’S PRAYERS

Bible In a Year: 1 Samuel 1, 1 Samuel 2:1-26; John 10:22-42; Psalms 63:1-11

“For you have been my help. I will rejoice in the shadow of your wings. My soul stays close to you. Your right hand holds me up.”
Psalm 63:7-8 WEB

I would like to share with you about what happened to me when I was nine years old. My father and I spent the night in a hut on a farm. It was some time past 8 PM and I fell asleep. I was not sure if my father was sleeping or not. While being sound asleep, I had a dream and heard someone telling me, “Get up.” After hearing the call to get up a few times, I woke up. I found my father writhing and groaning in agony. I thought my father would die and leave me. I was very afraid. The night was very quiet around 11 PM or midnight.  No one was nearby. But, I knew one thing I could do was to pray to God. As a child, I did not know how to pray, but I said, “God, please help my father.”  Then, I recited the Lord’s Prayer. I drifted off again and when I woke up, I no longer heard my father’s distressing groan. For a nine-year-old, that night in the hut on the farm was a frightening experience. But, God was right there as my help and His right hand was holding me up. Reflecting on that fateful night, I can tell you that the memory of God being there for me will forever be seared into my heart. I can’t help but rejoice in the shadow of God’s wings. My soul shall always stay close to You, my Lord, my Helper.

Reflection

Have you ever had an experience where you felt utterly helpless and God met you right there? How does that give you hope in your daily living? How does your soul remain close to Him? 

Prayer

Dear God, I know Your right hand always holds me up. You do not leave me in hard times. Please grow my faith in you and love for you. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Pastor Eh Thay
San Antonio Karen Baptist Church
San Antonio, Texas