တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤ ~ Integrity Or Perfection

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၆, ၂၀၂၁ တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၂ မိၤၡ့ ၃၉, ၂ မိၤၡ့ ၄၀, မၢ်ကူး ၉:၂-၃၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၆:၁-၁၂ ‘‘မ့မ့ၢ်ယဲဒၣ်အံၤယကလဲၤတၢ်လၢယတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤအပူၤလီၤ. ပှ့ၤက့ၤယၤဒီးသးကညီၤယၤတက့ၢ်.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၆:၁၁ တၢ်ဂ့ၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤလၢယအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါတခီ, မ့ၢ်ဒၣ်ဒ်စီၤဒၤဝံးအထါပာ်ဖျါဝဲဖဲ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →