လဲၤဆူပှၢ်မုၢ်ကနၢအလီၢ်ကစုဒု ~ Come To A Desert Place In Quietness

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၂, ၂၀၂၁ လဲၤဆူပှၢ်မုၢ်ကနၢအလီၢ်ကစုဒု တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၃၁, ၂မိၤၡ့ ၃၂, ၂မိၤၡ့ ၃၃:၁-၆, မၢ်ကူး ၆:၃၀-၅၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၅:၁-၇ ‘‘ဒီးလဲၤလၢကဘီပူၤဆူပှၢ်မုၢ်ကနၢအပူၤကစုဒုလီၤ.’’မၢ်ကူး ၆:၃၂  တၢ်လီၢ်အိၣ်ဝဲအါပူၤအါတီၤလၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်လဲၤညီနုၢ်ဝဲလၢတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤ, ဒ်အမ့ၢ်က […]

Read more →