အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤပသး ~ Be Ready

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၆, ၂၀၂၁ အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤပသး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၃၈, ယိၤဘး ၃၉, ယိၤဘး ၄ဝ:၁-၂, မးသဲ ၂၄:၃၂-၅၁, မးသဲ ၂၅:၁-၁၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၈:၃၇-၄၂ ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤစ့ၢ်ကီးသုသးတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤနၣ်ရံၣ်လၢသုတဆိကမိၣ်ဘၣ်န့ၣ်ပှၤကညီအဖိခွါအံၤကဟဲဝဲလီၤ.‘‘မးသဲ ၂၄:၄၄ […]

Read more →