ထးခိၣ်အတၢ်ကတိၤဒီးသးအတၢ်ဆိကမိၣ် ~ The Words Of My Mouth And The Meditation Of My Heart

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁၀, ၂၀၂၁ ထးခိၣ်အတၢ်ကတိၤဒီးသးအတၢ်ဆိကမိၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၆:၁၃-၃၀, ၂မိၤၡ့ ၇, ၂မိၤၡ့ ၈, မးသဲ ၂၆:၄၇-၆၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၉:၇-၁၄ ‘‘မ်ယထးခိၣ်အတၢ်ကတိၤ, ဒီးယသးအတၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ်, ဘၣ်နသးတက့ၢ်. ယလၢၢ်ဒီးတၢ်ပှ့ၤက့ၤယၤယွၤဧၢ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →