ယွၤမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်တ့တဖၣ်အကစၢ် ~ God Is The Creator

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၈, ၂၀၂၁ ယွၤမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်တ့တဖၣ်အကစၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၁, ၂မိၤၡ့ ၂, ၂မိၤၡ့ ၃, မးသဲ ၂၆:၁-၃၀,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၉:၁-၆ ‘‘မူခိၣ်လီၣ်ဖျါထီၣ်ယွၤအလၤကပီၤ, ဒီးတၢ်လၢအမၤဝဲလၢအစုန့ၣ်မူကပိာ်လိၤဒုးနဲၣ်ဝဲလီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၉:၁ ပဝဲနၤယၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်သ့ၣ်တဖၣ်, ပကဲထီၣ်ဘၣ်က့ၤပှၤတီပှၤလိၤ, […]

Read more →