ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ ~ God Is With Us

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁၉, ၂၀၂၁ ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ မိၤၡ့ ၂၅, ၂ မိၤၡ့ ၂၆, မၢ်ကူး ၄:၃၀-၄၁, မၢ်ကူး ၅:၁-၂၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၃:၁-၆ ‘‘တုၤယလဲၤလၢတၢ်သံအကဒုကစၢၢ်ကဆူးပူၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ်, ယတပျံၤဘၣ်တၢ်အၢဘၣ်. […]

Read more →