ဃ့တၢ်တမံၤ ~ One Thing I Ask

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၈, ၂၀၂၁ ဃ့တၢ်တမံၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၃ မိၤၡ့ ၄, ၃ မိၤၡ့ ၅:၁-၁၃, မၢ်ကူး ၁ဝ:၁၃-၃၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ၂ရ:၇-၁၄ ‘‘တုၤယမိၢ်ယပၢ်လဲၤသဒၣ်ယၤဒီးယွၤကဟံးန့ၢ်ထီၣ်ယၤလီၤ. ယွၤဧၢ, ဒုးနဲၣ်ယၤလၢနကျဲ, ဒီးဆှၢယၤလၢနကျဲဒီးဆှၢယၤလၢကျဲလိၤတဘိအပူၤ, လၢယဒုၣ်ယဒါအဃိန့ၣ်တက့ၢ်.’’  စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →