တၢ်ကမၢကမၣ်အလီၢ်လၢယွၤမၤဝဲ ~ God’S Miraculous Act

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၀, ၂၀၂၁ တၢ်ကမၢကမၣ်အလီၢ်လၢယွၤမၤဝဲ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၂ရ, ၂မိၤၡ့ ၂၈, မၢ်ကူး ၅:၂၁-၄၃, မၢ်ကူး ၆:၁-၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၄:၁-၁၀ ‘‘…ဒီးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ပာ်အသးကမၢကမၣ်ဒိၣ်နီၢ်မးလီၤ.’’မၢ်ကူး ၅:၄၂ခ ဖဲပှၤအါဂၤထံၣ် ဘူၣ်ဘျီၣ်ခိၣ်အဖိမုၣ်တဆံခံနံၣ်ဖိသံန့ၣ်, အိၣ်ဒီးတၢ်ဟီၣ်တၢ်ယၢၤဒီးမဲာ်ထံမဲာ်နိလီၤ. […]

Read more →