အၢၣ်လီၤတၢ်ဒီးကစၢ်အဂၤတဂ့ၤ ~ Make No Agreement With Other Gods

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁၈, ၂၀၂၁ အၢၣ်လီၤတၢ်ဒီးကစၢ်အဂၤတဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၂ မိၤၡ့ ၂၃, ၂ မိၤၡ့ ၂၄, မၢ်ကူး ၃:၃၁-၃၅, မၢ်ကူး ၄:၁-၂၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၂:၂၂-၃၁ ‘‘ဒီးအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဒီးအကစၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, အၢၣ်လီၤအီလီၤတၢ်ဒီးအီၤတဂ့ၤ.’’၂ […]

Read more →