တၢ်လ့ပစီ ~ Temptation

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၃, ၂၀၂၁ တၢ်လ့ပစီ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၃၀, ယိၤဘး ၃၁, ယိၤဘး ၃၂, မးသဲ ၂၂:၁၅-၄၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၈:၁၆-၂၄ ‘‘ဒီးယ့ၣ်ၡူးသ့ၣ်ညါအတၢ်အၢတၢ်သီဒီးစံးဝဲဒၣ်, ပှၤလီတၢ်ဖိသ့ၣ်ဧၢ, ဘၣ်မနုလၢသုလ့ပစီယၤလဲၣ်.’’မးသဲ ၂၂:၁၈ […]

Read more →