အိၣ်ဂၢၢ်အိၣ်ကျၢၤလၢတၢ်နာ်ယွၤ ~ Be Steadfast In Your Faith

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁၃, ၂၀၂၁ အိၣ်ဂၢၢ်အိၣ်ကျၢၤလၢတၢ်နာ်ယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢအနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၁၃, ၂မိၤၡ့ ၁၄, မးသဲ ၂ရ:၄၅-၆၆, ကတိၤဒိ ၄:၂၀-၂၇ ‘‘ကွၢ်ဆိကမိၣ်နခီၣ်အကျဲဒ်သိးနကျဲဧိၤကပူၤဧိၤခဲလၢာ်ကအိၣ်ကျၢၤတက့ၢ်. ဆူစုထွဲဂ့ၤဆူစုစ့ၣ်ဂ့ၤ, ဃၣ်နသးတဂ့ၤ.’’  သုးကွံာ်နခီၣ်လၢတၢ်အၢအအိၣ်တက့ၢ်.”ကတိၤဒိ ၄:၂၆-၂၇ ယဒူၣ်ဖိထၢဖိမ့ၢ်ပှၤကစၢၢ်ခိၣ်ဖိ, […]

Read more →