တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး ~ Sureness

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၅, ၂၀၂၁ တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၂ မိၤၡ့ ၃၇, ၂ မိၤၡ့ ၃၈, မၢ်ကူး ၈:၁၄-၃၈, မၢ်ကူး ၉:၁, ကတိၤဒိ ၆:၁-၁၁ ‘‘ဒီးအဝဲဒၣ်စံးဘၣ်အီၤ, မ့မ့ၢ်သုဝဲသ့ၣ်အံၤ, သုစံးလၢယမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်. စီၤပ့းတရူးစံးဆၢတၢ်, […]

Read more →