ဆိးသီဒီးဘါထုကဖၣ်တၢ်တက့ၢ် ~ Keep Watch And Pray

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၉, ၂၀၂၁ ဆိးသီဒီးဘါထုကဖၣ်တၢ်တက့ၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ မိၤၡ့ ၄, ၂ မိၤၡ့ ၅, ၂မိၤၡ ၆:၁-၁၂, မးသဲ၂၆:၃၁-၄၆, ကတိၤဒိ ၄:၁၀-၁၉ ‘‘ဟဲက့ၤဝဲဆူအပျဲၢ်အဘီၣ်အအိၣ်ဒီးထံၣ်န့ၢ်ဝဲလၢအမံသပ့ၤ, ဒီးစံးဘၣ်စီၤပ့းတရူး, သုဆိးသီဒီးယၤထဲတနၣ် ရံၣ်ဧိၤတကဲဘၣ်ဧါ.  […]

Read more →