စ့တဖဲနံၣ် ဖိးစခး ~ The Penny Postcard

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁၄, ၂၀၂၁ စ့တဖဲနံၣ် ဖိးစခး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံဝံၤလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤ​ၡ့ ၁၅, ၂မိၤၡ့ ၁၆,  မးသဲ ၂၈:၁-၂၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၁:၈-၁၃  ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, လဲၤဒုးကဲထီၣ်ပှၤအကလုာ်တဖၣ်ခဲလၢာ်လၢယပျဲၢ်ယဘီၣ်တက့ၢ်. ဒီးဘျၢအီၤလၢပၢ်, ဒီးဖိခွါ, ဒီး သးစီဆှံအမံၤအပူၤတက့ၢ်.’’ မးသဲ […]

Read more →