ပှၤလၢတၢ်ဃုထၢအီၤအိၣ်စှၤဂၤ ~ Few Are Chosen

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂, ၂၀၂၁ ပှၤလၢတၢ်ဃုထၢအီၤအိၣ်စှၤဂၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၂၅, ယိၤဘး ၂၆, ယိၤဘး ၂၇, ယိၤဘး ၂၈, ယိၤဘး ၂၉, မးသဲ ၂၁:၃၃-၄၆, မးသဲ ၂၂:၁-၁၄,  […]

Read more →