သုမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်နာ် ~ If You Have Faith

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁, ၂၀၂၁ သုမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်နာ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၂၂, ယိၤဘး၂၃, ယိၤဘး၂၄, မးသဲ၂၁:၁၈-၃၂, ကတိၤဒိ ၃:၂၁-၃၅ ‘‘ဒီးယ့ၣ်ၡူးစံးဆၢတၢ်ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ယစံးဘၣ်တဲဘၣ်သုတီတီအံၤ, သုမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်နာ်ဒီး သုသးမ့ၢ်တဒ့ဒီဘၣ်ဒီး, တမ့ၢ်ဘၣ်သုကမၤထဲတၢ်မၤအသးလၢချၢၣ်ဒၢန့ၣ်ဧိၤဘၣ်. သုမ့ၢ်စံးဘၣ်ကစၢၢ်အံၤ, သုးကွံာ်နသး, ဒီးကွံာ်တ့ၢ်ကွံာ်နသးဆူပီၣ်လဲၣ်ပူၤတက့ၢ်, […]

Read more →