တၢ်အိၣ်ဘှံးလၢယွၤအပူၤ ~ Rest In God

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၃, ၂၀၂၁ တၢ်အိၣ်ဘှံးလၢယွၤအပူၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ မိၤၡ့ ၃၃:၇-၂၃, ၂ မိၤၡ့ ၃၄, မၢ်ကူး ၇:၁-၃၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၅:၈-၁၅ ‘‘ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယမဲာ်ကလဲၤတၢ်ဒီးနၤ, ဒီးယကဒုးအိၣ်ဘှံးနၤလီၤ.’’၂ မိၤၡ့ ၃၃:၁၄ […]

Read more →