ဒုးတၢ်လၢနကလုၢ်တီဒီးစီဆှံ ~ Fight With The Voice, True And Holy

လါမာ်ၡး ၃၁, ၂၀၂၁ ဒုးတၢ်လၢနကလုၢ်တီဒီးစီဆှံ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၂၉:၁၂-၄၀, ၄မိၤၡ့ ၃၀, ၄မိၤၡ့ ၃၁:၁-၂၄, လူၤကၣ် ၈:၁၉-၃၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၉:၁-၁၃ ‘‘ဒီးနွံလါတလါထီၣ် ဆံဆဲၣ်နံၤတနံၤန့ၣ် သုဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်မၤဘူၣ်စီဆှံ, ဒီးသုဘၣ်ဆီၣ်လီၤသုသးလီၤ. သုတဘၣ်မၤတၢ်နီတမံၤဘၣ်.’’ ၄မိၤၡ့ […]

Read more →

တၢ်ထုကဖၣ်လၢနံၣ်ခံဆံအတီၢ်ပူၤ ~ A Twenty-Year-Long Prayer

လါမာ်ၡး ၃၀, ၂၀၂၁ တၢ်ထုကဖၣ်လၢနံၣ်ခံဆံအတီၢ်ပူၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၂ရ:၁၂-၂၃, ၄မိၤၡ့၂၈, ၄မိၤၡ့ ၂၉:၁-၁၁, လူၤကၣ် ၈:၁-၁၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ၃:၁၂-၂၂ ‘‘လဲၤသဒၣ်ယၤတဂ့ၤ, ယွၤ, ယကစၢ်ဧၢ. အိၣ်ယံၤဒီးယၤတဂ့ၤ, မၤချ့ချ့ဒ်သိးနကမၤစၢၤယၤတက့ၢ်, တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤ, ကစၢ်ဧၢ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →

ယဃုပှၤလၢအအဲၣ်ယၤ ~ I Seek The One Who Loves Me

လါမာ်ၡး ၂၉, ၂၀၂၁ ယဃုပှၤလၢအအဲၣ်ယၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၂၆, ၄မိၤၡ့ ၂၇:၁-၁၁, လူၤကၣ် ရ:၃၆-၅၀,ကတိၤဒိ ၈:၁၂-၂၁ ‘‘ယအဲၣ်ပှၤလၢအအဲၣ်ယၤ, ဒီးပှၤလၢအဃုယၤဂီၤဂီၤန့ၣ်ကထံၣ်န့ၢ်ယၤလီၤ.’’ကတိၤဒိ ၈:၁၇ အဆိန့ၣ်ယစံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢအအဲၣ်ယၤဒီးဒုးအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ယၤလၢပှၤလၢစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤအကျါ, ဒီးတုၤယဒိၣ် ထီၣ်န့ၣ်ယအဲၣ်ယွၤတုၤဒၣ်လဲာ်မ့ၢ်တုၤမုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤန့ၣ်ယတဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အီၤဘၣ်န့ၣ်ယအိၣ်တသ့တန့ၢ်ဘၣ်, ဒီးယနာ်စ့ၢ်ကီးလၢအမ့ၢ်ကစၢ်လၢမူဝဲလီၤထူလီၤယိာ်တဂၤ, […]

Read more →

ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ် ~ God Is Our Refuge

လါမာ်ၡး ၂၈, ၂၀၂၁ ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၂၃:၂၇-၃၀, ၄မိၤၡ့ ၂၄, ၄မိၤၡ့ ၂၅, လူၤကၣ် ၇:၁၁-၃၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၈:၁-၁၁ ‘‘ဒီးတုၤအဘူးထီၣ်ဒီးဝ့ၢ်အကျဲစၢၤဒီး, ကွၢ်ကွၢ်, ပှၤယိးပှၤသံတဂၤ, လၢအမ့ၢ်အမိၢ်အဖိခွါတဂၤဃီ, […]

Read more →

ယွၤအိၣ်လၢယအိၣ်တခီလၢပှၤမၤစၢၤယၤအကျါ ~ God Is On My Side Among My Helpers

လါမာ်ၡး ၂၇, ၂၀၂၁ ယွၤအိၣ်လၢယအိၣ်တခီလၢပှၤမၤစၢၤယၤအကျါ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်အပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၂၂:၂၁-၄၁, ၄မိၤၡ့ ၂၃:၁-၂၆, လူၤကၣ် ၆:၃၇-၄၉,  လူၤကၣ် ရ:၁-၁ဝ, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃ရ:၃၂-၄၀ ‘‘ပှၤလၢယွၤတဆိၣ်အၢန့ၣ်ယကဆိၣ်အၢအီၤဒ်လဲၣ်, ဒီးပှၤလၢယွၤတဆိၣ်ဃီၣ်အီၤန့ၣ်ယကဆိၣ်ဃီၣ်အီၤ ဒ်လဲၣ်.’’၄မိၤၡ့ ၂၃:၈ […]

Read more →

ကစၢ်ယွၤစံးဆၢပတၢ်ထုကဖၣ် ~ God Answers Our Prayers

လါမာ်ၡး ၂၆, ၂၀၂၁     ကစၢ်ယွၤစံးဆၢပတၢ်ထုကဖၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့၂၁:၄-၃၅, ၄မိၤၡ့ ၂၂:၁-၂၀, လူၤကၣ် ၆:၁၂-၃၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃ရ:၂၁-၃၁ ‘‘ဒီးတၢ်မၤအသးလၢမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ်, အဝဲဒၣ်လဲၤဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢကစၢၢ်တဖျၢၣ်အလိၤ, ဒီးအိၣ်ဝဲဖဲန့ၣ်ဘါထုက ဖၣ်ယွၤသီတနၤကျၢၤလီၤ…ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်ထိးဘၣ်အီၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤအစိအကမီၤဟဲထီၣ်လၢအလိၤဒီးမၤဘျါက့ၤပှၤခဲလၢာ်လီၤ.’’လူၤကၣ် ၆:၁၂, ၁၉  […]

Read more →

တၢ်ဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤလၢဘူးကတၢၢ်လၢတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ ~ An Accident That Almost Ended In Disaster

လါမာ်ၡး ၂၅, ၂၀၂၁ တၢ်ဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤအဘူးကတၢၢ်လၢတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၁၉, ၄မိၤၡ့ ၂၀, ၄မိၤၡ့ ၂၁:၁-၃, လူၤကၣ် ၅:၃၃-၃၉,  လူၤကၣ် ၆:၁-၁၁, ကတိၤဒိ ၈:၁-၁၁ ‘‘ဒီးအဝဲဒၣ်သ့ၣ်ညါ အ […]

Read more →

တၢ်သးစူၤ ~ Patience

လါမာ်ၡး ၂၄, ၂၀၂၁ တၢ်သးစူၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄ မိၤၡ့ ၁၆:၃၆-၅၀, ၄ မိၤၡ့ ၁၇, ၄ မိၤၡ့ ၁၈, လူၤကၣ် ၅:၁၇-၃၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃ရ:၁၀-၂၀ ‘‘မ့မ့ၢ်ပှၤလၢအသးစူၤကန့ၢ်ဘၣ်သါထံဧိၤကီၢ်ဧိၤ, ဒီးကမုာ်လၤတၢ်လၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအါအါကလဲာ်အပူၤလီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →

တၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ~ This Life On Earth

လါမာ်ၡး ၂၃, ၂၀၂၁ တၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်အပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၁၅, ၄မိၤၡ့ ၁၆:၁-၃၅, လူၤကၣ် ၄:၃၈-၄၄, လူၤကၣ် ၅:၁-၁၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃ရ:၁-၉ ‘‘ဒီးဟးထီၣ်ကွံာ်လၢဘူၣ်ဘျီၣ်ပူၤ, ဒီးလဲၤနုာ်၀ဲဆူ စီၤၡံမိၣ်အဟံၣ်, ဒီးစီၤၡံမိၣ်အမံၤပှၢ်ပိာ်မုၣ်န့ၣ်ဘၢ်တၢ်ညၣ်ဂိၢ်နးမး, ဒီးပှၤဃ့ကညးတၢ်လၢအဂီၢ်လီၤ. […]

Read more →

အီၣ်အူသူၣ်ကတိၤဆိကမိၣ် ~ Carefully Weigh Your Words

လါမာ်ၡး ၂၂, ၂၀၂၁      အီၣ်အူသူၣ်ကတိၤဆိကမိၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၄မိၤၡ့ ၁၃:၂၆-၃၃, ၄မိၤၡ့ ၁၄, လူၤကၣ် ၄:၁၄-၃၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၆:၁-၁၂ ‘‘ပှၤတတီတလိၤအတၢ်ကမၣ်စံးလၢယသးကံၢ်ပူၤ, တၢ်ပျံၤယွၤတအိၣ်ဘၣ်လၢအမဲာ်ညါဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, လွဲကဒံ လွဲကဒါလီၤအသးလၢအမဲာ်ဒၣ်ဝဲ, လၢတၢ်ထံၣ်န့ၢ်ဒီးသးဟ့အတၢ်အၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.  အထးခိၣ်ကတိၤတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အၢ, […]

Read more →