စပံးအဒ့လၢအတဘၣ်တၢ်ညိကွံာ် ~ The Branch That Was Not Cut

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁၁, ၂၀၂၁ စပံးအဒ့လၢအတဘၣ်တၢ်ညိကွံာ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၉, ၂မိၤၡ့ ၁၀, မးသဲ ၂၆:၆၉-၇၅, မးသဲ ၂ရ:၁-၁၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂ဝ:၁-၉ ‘‘ပှၤတနီၤနီၤသန့ၤအသးလၢလ့ၣ်ကဟၣ်တဖၣ်, ဒီးပှၤတနီၤနီၤလၢကသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ပဝဲဒၣ်အံၤ ပကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယွၤပကစၢ်အမံၤလီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →