တၢ်အဲၣ်တခီတၢၤ ~ One-Sided Love

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၄, ၂၀၂၁ တၢ်အဲၣ်တခီတၢၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်အပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၃၃, ယိၤဘး ၃၄, မးသဲ ၂၃:၁-၃၉စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၈:၂၅-၃၆ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအမဲာ်အိၣ်ဝဲလၢပှၤကညီအကျဲအဖီခိၣ်, ဒီးကယဲၢ်အလဲၤတၢ်န့ၣ်ထံၣ်ဝဲလီၤ.’’ယိၤဘး ၃၄:၂၁ ပဝဲကညီဖိတဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူ, အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်, […]

Read more →