ကိၣ်ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ် ~ Bread And The Crowd

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၄, ၂၀၂၁ ကိၣ်ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်အပူၤအဂီၢ်- ၂ မိၤၡ့ ၃၅, ၂ မိၤၡ့ ၃၆, မၢ်ကူး ရ:၃၁-၃၇, မၢ်ကူး ၈:၁-၁၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၅:၁၆-၂၂ ‘‘ဒီးအဝဲသ့ၣ်သံကွၢ်အီၤ, သုကိၣ်အိၣ်ပှံၤဖျၢၣ်လဲၣ်. ဒီးစံးဝဲဒၣ်, […]

Read more →