တၤလၣ်လၢအအိၣ်ဒီးပှၤ ~ Talents We Have

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၇, ၂၀၂၁ တၤလၣ်လၢအအိၣ်ဒီးပှၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၄ဝး၃-၂၄, ယိၤဘး ၄၁, ယိၤဘး ၄၂,မးသဲ ၂၅:၁၄-၄၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၈:၄၃-၅၀  ‘‘ဒီးအကစၢ်စံးဘၣ်အီၤ, ဘၣ်လံကုၢ်လၢအဂ့ၤဒီးအကလုၢ်တီဧၢ, နအိၣ်လၢတၢ်စှၤအဖီခိၣ်ဒီးနကလုၢ်တီလံ. ယကပာ်နၤလၢတၢ်အါအဖီခိၣ်လီၤ. လဲၤနုာ်ဆူနကစၢ်အတၢ်သးခုအပူၤတက့ၢ်.’’မးသဲ […]

Read more →