ပှၤကညီအကျဲအိၣ်ဝဲလၢယွၤအမဲာ်ညါ ~ The Ways Of The Man Are In Full View Of God

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၁, ၂၀၂၁ ပှၤကညီအကျဲအိၣ်ဝဲလၢယွၤအမဲာ်ညါ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၂၉, ၂မိၤၡ့ ၃၀, မၢ်ကူး ၆:၇-၂၉, ကတိၤဒိ ၅:၁၅-၂၃ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤကညီအကျဲအိၣ်ဝဲလၢယွၤအမဲာ်ညါဒီးကွၢ်ဆိကမိၣ်ဝဲအကျဲဧိၤကပူၤဧိၤခဲလၢာ်အဂ့ၢ်အကျိၤလီၤ.’’ကတိၤဒိ ၅:၂၁ ၁၉၉၆ နံၣ်, မ့ၢ်ဝဲယဖျိထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိအနံၣ်န့ၣ်လီၤ. […]

Read more →