ယွၤမ့ၢ်ယတၢ်သန့ၤအလီၢ် ~ God Is My Refuge

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁၂, ၂၀၂၁ ယွၤမ့ၢ်ယတၢ်သန့ၤအလီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၁၁, ၂မိၤၡ့ ၁၂, မးသဲ ၂ရ:၁၁-၄၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၁:၁-၇ ‘‘ဃ့တၢ်မူလၢနၤ, ဒီးနဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢသူၣ်ကၢသးခိးလီၤစိၤလီၤထီလီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၁:၄ ပူၤကွံာ်လံ ၃၄ နံၣ်ဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်တၢ်လဲၤခီဖျိလၢယသးပ့ၤနီၣ်အီၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. […]

Read more →