ပိာ်ယခံ ~ Follow Me

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁၆, ၂၀၂၁ ပိာ်ယခံ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၁၉, ၂မိၤၡ့ ၂၀, မၢ်ကူး ၁:၂၉-၄၅, မၢ်ကူး ၂:၁-၁၇,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၂:၁၂-၂၁ ‘‘ဒီးလဲၤတၢ်, ဒီးထံၣ်စီၤအၤလဖဲအဖိခွါ, စီၤလ့ၤဝံတဂၤ, ဆ့ၣ်နီၤလၢပှၤဃ့သွဲအလီၢ်, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, […]

Read more →